Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 270/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 270/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUC GIA

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Phó Thủ tưng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Ban Chỉ đạo). Tham dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dng nông thôn mới và một snhiệm vụ đang triển khai, ý kiến phát biu của các ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đinh Huệ kết luận như sau:

I. Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo, đến nay cả nước có 2.134 xã đạt 19 tiêu chí, trong đó có 2.025 xã đã được công nhận (đạt 22,7%) tăng thêm 5,6% so với cui năm 2015, hiện nay còn 300 xã mới đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 26 xã so với đầu năm 2016), bình quân cả nưc đạt 13,1 tiêu chí/xã (tăng 8,4 tiêu chí so với 2010); đã có 24 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 9 huyện, thị xã đang đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương thẩm định để xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn khung Chương trình giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định 398/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ) còn chậm so với kế hoạch; việc phân khai kế hoạch của các địa phương còn chưa kịp thời (06 tnh chưa phê duyệt phương án phân bổ vốn Trái phiếu Chính phủ cho các địa phương); việc cấp kinh phí khen thưởng cho các xã, huyện theo Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ còn chưa được thực hiện. Việc rà soát, bổ sung, ban hành Bộ tiêu chí cấp xã giai đoạn 2016-2020 chưa khắc phục được những bt cập, hạn chế của Bộ tiêu chí cũ, chưa phản ánh hết tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết Đại hội ln thứ XII của Đảng, cần tiếp tục hoàn thiện làm mới Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã theo hướng: gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển kinh tế nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp và gắn với quá trình đô thị hóa (ngay từ cấp xã), thích ứng với biến đi khí hậu, khc phục được việc đu tư các dự án phân tán, dàn trải, trong đó lưu ý tập trung vào các tiêu chí về kết cấu hạ tầng, nhấn mạnh các tiêu chí "mềm" liên quan trực tiếp ti thu nhập, việc làm, môi trường, an ninh và đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các ý kiến chỉ đạo trên đây, hoàn thiện lại Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã, báo cáo xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo.

Về triển khai kế hoạch 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chđạo và hướng dn các địa phương đy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 phù hợp với định hướng Chương trình trong giai đoạn 2016-2020, khẩn trương đôn đốc các tnh chưa phân bổ vốn thực hiện, có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

II. Căn cứ nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo kết luận số 164/TB-VPCP ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tập trung làm tốt một số công việc sau:

1. Về tiến độ thực hiện các văn bản pháp quy:

- Nghị định của Chính phủ cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2016.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (thay thế Quyết định 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2016.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn trung hạn nguồn ngân sách Trung ương và quy định tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 9 năm 2016.

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020thay thế Quyết định 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ: giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành trước ngày 10 tháng 9 năm 2016.

- Dự thảo Chthị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương bổ sung vào dự thảo Chỉ thị về môi trường theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; triển khai xây dựng đề án thí điểm về xử lý ô nhiễm môi trường, cung cấp nước sạch ở nông thôn theo hướng xã hội hóa.

- Về thí điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện tại 08 huyện điển hình cho 06 vùng toàn quc: giao Bộ Xây dựng chủ trì, phi hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình, bổ sung “Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa”, trong đó cn tập trung vào các địa phương có quá trình đô thị hóa cao, có kinh tế, thương mại và hạ tầng phát triển; hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Về kế hoạch vốn của chương trình:

- Phương án bố trí kinh phí khen thưởng giai đoạn 2011-2015: giao Bộ Kế hoạch và Đu tư thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính và Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7193/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 10 tháng 9 năm 2016.

- Về nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Kiểm toán Nhà nước khẩn trương thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6927/VPCP-KTN ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

- Về đề xuất phương án phân bổ vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020: giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, thống nhất xây dựng phương án phân bổ cụ thể các nguồn vốn ngân sách Trung ương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 9 năm 2016.

3. Về kiện toàn cơ quan tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, đồng ý với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước mắt giữ nguyên tổ chức Văn phòng điều phối các cấp như hiện nay; do Quyết định 1996/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2014 đã bãi bỏ theo Quyết định s 1584/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính ph, để công tác chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, phù hợp với thực tế, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu các nội dung liên quan đến tổ chức Văn phòng Điều phi các cấp, dự thảo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Nội vụ thẩm định, báo cáo Thủ tưng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 15 tháng 9 năm 2016 .

4. Về các hội nghị trong thi gian tới:

- Về Hội nghị xin ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo về sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2016-2020 dự kiến vào ngày 12 tháng 9 năm 2016: đồng ý, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương) tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo, báo cáo tại cuộc hp do Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

- Về Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (dự kiến từ ngày 15 đến 20 tháng 9 năm 2016): đồng ý, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phi hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Văn phòng Chính phủ chuẩn bị báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trong đó soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 để xin ý kiến tại Hội nghị.

- Về Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (dự kiến tổ chức sau hội nghị trực tuyến toàn quốc): đồng ý, giao Bộ Kế hoch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc và các nhà tài trợ chuẩn bị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Ngoài các nhiệm vụ trên đây, yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo tiến độ nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2016 và Quyết định số 398/QĐ- TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đôn đốc các Bộ, cơ quan, thường xuyên tng hợp tiến độ công việc; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, NV, TP, TN&MT, XD, LĐ-TB&XH;
- Ủy ban Dân tộc;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương;
- Thành viên BCĐTW các CT MTQG;
- VPĐP nông thôn mới TW (Bộ NN&PTNT);
- UBND các Tỉnh, TP trực thuc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, V.III, TCCV, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 270/TB-VPCP năm 2016 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.055
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31