Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 132/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 132/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 132/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA TẠI CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUỐC GIA

Ngày 19 tháng 3 năm 2009, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia đã chủ trì cuộc họp đánh giá hoạt động của Hội đồng trong thời gian qua, cho ý kiến về Quy chế hoạt động của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và cơ cấu tổ chức của các Ủy ban chuyên môn và chương trình hoạt động của Hội đồng trong năm 2009.

Tham dự cuộc họp có đại diện các thành viên của Hội đồng gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Quân đội, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Hội Xã hội học Việt Nam.

Vắng mặt các thành viên là Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của đại diện các thành viên của Hội đồng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng đã kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ đã đề ra, Hội đồng đã có nhiều hoạt động đạt kết quả tốt nhằm thúc đẩy công việc phát triển bền vững ở nước ta.

2. Về dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng và cơ cấu tổ chức của các Ủy ban chuyên môn cần hoàn thiện về các nội dung sau:

a) Cần làm rõ Hội đồng là cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững, giám sát và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 nằm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đông Phát triển bền vững quốc gia.

b) Sản phẩm hoạt động của Hội đồng là các báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ (vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm) và các hoạt động ở cấp quốc gia khác. Báo cáo của Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ cần nêu rõ các vấn đề về công tác quy hoạch và lập kế hoạch theo hướng phát triển bền vững, các kiến nghị cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động nhằm hướng tới phát triển bền vững và các chính sách về phát triển bền vững.

Riêng năm 2009: báo cáo của Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 10 năm 2009.

c) Các thành viên của Hội đồng tham gia các hoạt động của Hội đồng và các Ủy ban chuyên môn, có trách nhiệm thay mặt cơ quan, tổ chức mình đại diện để triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững tại cơ quan, tổ chức mình đại diện và báo cáo kết quả việc triển khai ở cơ quan, tổ chức mình với Hội đồng. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

d) Các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng là các tổ chức giúp Hội đồng xem xét các hoạt động về phát triển bền vững trong các lĩnh vực cụ thể để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Các Ủy ban được mời cộng tác viên tham gia các hoạt động chuyên môn của Ủy ban. Kinh phí chi trả cộng tác viên được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

đ) Hội đồng đề xuất việc khen thưởng, tuyên dương đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về phát triển bền vững để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Trong tháng 3 năm 2009, Văn phòng phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng và cơ cấu tổ chức của các Ủy ban chuyên môn gửi xin ý kiến các thành viên Hội đồng, sau đó hoàn chỉnh trình Chủ tịch Hội đồng ký ban hành trong tháng 4 năm 2009.

3. Về tổ chức bộ máy Văn phòng Phát triển bền vững đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần bổ trí đủ cán bộ có trình độ chuyên môn giúp các hoạt động của Hội đồng và làm thư ký cho các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng để đảm bảo tính thống nhất và liên thông giữa các Ủy ban của Hội đồng.

4. Trong tháng 4 năm 2009, các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng họp đề xuất các nội dung hoạt động của năm 2009 để tháng 5 năm 2009 Hội đồng tổ chức họp toàn thể.

5. Về Hội nghị phát triển bền vững toàn quốc, đề nghị Văn phòng Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các Ủy ban chuyên môn của Hội đồng chuẩn bị để Hội đồng họp vào tháng 7 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Hội đồng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các thành viên HĐPTBVQG;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, QHQT, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 132/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia tại cuộc họp Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.124
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237