Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông báo 09/TB-TANDTC-TCCB 2023 tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt 1

Số hiệu: 09/TB-TANDTC-TCCB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Tường Linh
Ngày ban hành: 31/03/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 09/TB-TANDTC-TCCB

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/V TUYỂN DỤNG THƯ KÝ VIÊN TÒA ÁN NHÂN DÂN ĐỢT 1, NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TANDTC-TCCB ngày 29/3/2023 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt 1, năm 2023, Tòa án nhân dân tối cao thông báo như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng 220 công chức ngạch Thư ký viên làm việc tại Tòa án nhân dân các cấp.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Tòa án nhân dân:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng và Tòa án nhân dân tối cao (hay hệ thống TA) về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Đủ sức khoẻ đ công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

2. Điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Có trình độ Cử nhân Luật hệ chính quy loại khá trở lên;

+ Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp do Học viện Tòa án cấp đối với Lớp bi dưỡng nghiệp vụ Tòa án, hoặc Lớp nghiệp vụ Thư ký viên, hoặc Lớp nghiệp vụ xét xử; hoặc có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp do Học viện Tư pháp cấp đối với Lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kim sát, nghề luật sư (chương trình đào tạo 3 chung).

- Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ Bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Về trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại Điểm 1, 2, Mục II Thông báo này;

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thc tuyển dụng

Tuyển dụng thông qua thi tuyển.

2. Nội dung

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng sau:

2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học 30 câu hỏi, thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ tiếng Anh (Vòng 1) đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp Cử nhân trở lên chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh);

- Có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật hoặc tương đương trở lên do được học tập ở nước ngoài bằng tiếng Anh, hoặc được học ở Việt Nam bằng tiếng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

- Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiu s.

c) Miễn phần thi tin học (Vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

d) Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.

2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức, thời gian thi: Thi viết 180 phút.

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

- Thang điểm: 100 điểm.

3. Xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển phải có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chánh án Tòa án nhân dân ti cao quyết định người trúng tuyển.

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyn công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyn cho các kỳ thi tuyn lần sau.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên

4.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

4.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyn ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

4.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

4.4. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ đăng ký dự tuyn

Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi Hồ sơ), mặt ngoài ghi rõ “Hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt 1, năm 2023”, ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và liệt kê đầy đủ các loại giy tờ có trong hồ sơ.

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (Phụ lục 01);

1.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mu (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú, hoặc cơ quan Nhà nước nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Phụ lục 02);

1.3. Phiếu sơ tuyển (Phụ lục 03);

1.4. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải được công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp đ sử dụng tại Việt Nam;

1.5. Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được Cơ quan có thẩm quyền cấp;

1.6. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Thí sinh hoàn thiện mục này khi có thông báo kết quả trúng tuyển);

1.7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.8. Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học;

1.9. Ba (03) phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Thí sinh đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tòa án nhân dân tối cao chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ theo quy định tại Thông báo này và không gửi trả lại hồ sơ nếu không được tuyển dụng.

2. Địa điểm, thời hạn nhận hồ sơ và sơ tuyển

2.1. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: Phòng 219 Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, số 43 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại 0904.194.195; 0976.300.650; 0985.298.183.

2.2. Thời hạn nhận hồ sơ dự đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày 31/3/2023 đến hết ngày 29/4/2023 (trong giờ hành chính).

2.3. Thí sinh thực hiện việc sơ tuyn theo địa điểm và thời gian nêu tại tiêu mục 2.1 và 2.2 nêu trên

V. THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: Dự kiến Tháng 4,5/2023, tại Học viện Tòa án, đường 282, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội; thời gian thi cụ thể sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ: http://www.toaanmov.vn.

2. Lệ phí dự thi: Thí sinh đủ điều kiện nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Lưu ý thí sinh dự thi: Tòa án nhân dân tối cao sẽ thông báo các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng công chức trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ: http://www.toaan.gov.vn và không gửi thông báo bng giấy đến từng thí sinh. Đề nghị thí sinh theo dõi để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Phó Chánh án TANSDTC (để b/cáo);
- HĐTDCC, Ban Giám sát (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử TAND tối cao, Báo Công lý, Tạp chí TAND (để đăng thông báo);
- Chánh án TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Tường Linh

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ... tháng ... năm ..…...

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

I. Vị trí dự tuyển(1): ....................................................................................

II. Đơn vị dự tuyển(2): ................................................................................

III. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: .....................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................... Nam(3) Nữ

Dân tộc: .................................... Tôn giáo: ...................................................................................

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: .......................Ngày cấp: .............Nơi cấp: .................

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ....................... Ngày chính thức: .......................................

Số điện thoại di động để báo tin: .................................... Email: ...................................................

Quê quán: ......................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú (ghi theo địa phương khi đăng ký sơ tuyển đầu vào Học viện Tòa án): ........................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): ..........................................................................................................

Tình trạng sức khoẻ: .................................... Chiều cao: ...............Cân nặng: ..........................kg

Thành phần bản thân hiện nay: .....................................................................................................

Trình độ văn hóa: ..........................................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ....................................................................................................................

IV. THÔNG TIN VQUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

V. THÔNG TIN V QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức công tác

VI. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC(4)

Miễn thi ngoại ngữ do: ............................................................................................................

Miễn thi tin học do: ..................................................................................................................

VII. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ(5)

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: .........................................................................................................

VIII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

IX. NỘI DUNG KHÁC THEO YÊU CẦU CỦA CƠ QUAN CÓ THM QUYỀN TUYỂN DỤNG(6)

.....................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đăng ký dự thi công chức ngạch Thư ký viên;

(2) Ghi rõ nguyện vọng đơn vị công tác nếu được tuyển dụng;

(3) Người đăng ký dự tuyển là nam hay nữ thì tích dấu (x) vào ô tương ứng;

(4) Người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng được miễn thi tin học, ngoại ngữ thì ghi rõ nguyện vọng và lý do tại phần này;

(5) Ghi rõ đăng ký thi ngoại ngữ: “Tiếng Anh (trong trường hợp không được miễn thi ngoại ngữ)”.

(6) Ghi rõ: “Trong trường hợp trúng tuyển mà không được phân công công tác tại quan, đơn vị theo nguyện vọng đã đăng ký tại mục II Phiếu đăng ký dự tuyển này, tôi đề nghị được tuyển dụng làm Thư ký viên tại Tòa án nhân dân các cấp; đồng thời cam kết sẽ chấp hành nghiêm sự phân công công tác của Người có thẩm quyền trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức”.

Phụ lục 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

LÝ LỊCH TỰ KHAI

(Dùng cho đối tượng dự tuyn vào làm công chức
tại hệ thống Tòa án nhân dân)

Họ và tên khai sinh: ..................................................................................................................

Sinh ngày: .................................... tháng .................................... năm ....................................

Quê quán: .................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................

...................................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Số đin thoại liên h: .................................................................................................................

NĂM 2023

HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH

Ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm kiểu chứng minh nhân dân, được chụp trong thời gian sáu tháng tính đến ngày kê khai Lý lịch.

1. Họ và tên khai sinh: Viết chữ in hoa đúng với họ và tên trong giấy khai sinh.

2. Tên gọi khác: Là tên gọi khác hoặc bí danh khác đã dùng trong hoạt động cách mạng trong lĩnh vực báo chí, văn học nghệ thuật... (nếu có).

3. Sinh ngày: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh đúng như trong giấy khai sinh.

Giới tính: Ghi giới tính là Nam hoặc Nữ.

4. Nơi sinh: Tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương) nơi được sinh ra (ghi đúng như trong giấy khai sinh). Nếu có thay đổi địa danh đơn vị hành chính thì ghi (tên cũ), nay là (tên mới).

5. Quê quán: Ghi theo Giấy khai sinh hoặc Chứng minh nhân dân (việc xác định quê quán theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp). Ghi rõ tên xã (hoặc phường, thị trấn), huyện (hoặc quận, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (hoặc thành phố trực thuộc Trung ương).

6. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc theo quy định của Nhà nước như: Kinh, Tày, Nùng, Thái, Mường, Mông, Ê đê, Kh’me...

7. Tôn giáo: Đang theo tôn giáo nào thì ghi tên tôn giáo đó như: Công giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Cao đài, Hoà hảo,... nếu không theo tôn giáo nào thì không được bỏ trống mà ghi là “không”.

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú.

9. Nơi ở hiện nay: Ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thành phố hoặc xóm thôn, xã, huyện, tỉnh nơi mình đang ở hiện tại.

10. Nghề nghiệp: Ghi rõ đã làm nghề gì để kiếm sống trước khi tham gia thi tuyển. Nếu chưa có nghề, sống phụ thuộc vào gia đình thì ghi cụ thể là “không nghề nghiệp”.

11. Trình độ giáo dục ph thông: Đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào.

12. Gia đình chính sách: Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

LÝ LỊCH TỰ KHAI

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên khai sinh:

Tên gọi khác:

Sinh ngày: tháng năm

Giới tính (nam, nữ):

Nơi sinh:

SCMND/Thẻ căn cước:

Quê quán:

Dân tộc:

Quc tịch:

Tôn giáo:

Nơi đăng ký hộ khu thường trú:

Nơi hiện nay:

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ chí Minh:

Nơi kết nạp vào Đoàn TNCS HChí Minh:

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

Ngày chính thức:

Nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

Tình trạng sức khoẻ:

Chiu cao:

Cân nặng:

Các bệnh kinh niên, truyền nhiễm:

Gia đình chính sách:

II. LỊCH SỬ BẢN THÂN

1. Quá trình học tập, công tác

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (kê khai những thành tích ni bật trong học tập, lao động)

2. Những đặc điểm về lịch sử bản thân

Tháng, năm

Hành vi vi phạm pháp luật, hình thức xử lý, cơ quan xử lý

3. Khen thưởng:

Tháng, năm

Nội dung và hình thức khen thưởng

Cơ quan quyết định

4. Kỷ luật:

Tháng, năm

Lý do và hình thức kỷ luật

Cơ quan quyết định

III. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên từng người, năm sinh, quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ, thái độ chính trị; đặc điểm lịch sử có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không), nếu có ai hoạt động cho địch thì ghi rõ thời gian, nơi hoạt động, chức vụ, mức độ ảnh hưởng xấu đối với cách mạng. Nếu bản thân hoặc có cha, mẹ, vợ (chồng), anh, chị, em ruột từng vi phạm pháp luật hình sự đến mức bị kết án thì phải ghi rõ tội danh.

1. Cha Mẹ

1.1. Cha, Mẹ đẻ:

1.2. Cha, mẹ nuôi và người nuôi dưng (nếu có):

1.3 . Cha, Mẹ đẻ (của vợ hoặc chồng - nếu có):

2. Anh, ch, em rut:

3. V (hoặc Chồng):

IV. TỰ NHẬN XÉT VỀ BẢN THÂN

Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, chấp hành chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, năng lực và sở trường công tác...

V. CAM ĐOAN VỀ LÝ LỊCH CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

………., ngày ... tháng ... năm ..…...
(Ký, ghi rõ họ tên)

VI. XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

………., ngày ... tháng ... năm ..…...
UBND phường, xã, thị trấn
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 03

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
HỘI ĐNG
TUYN DỤNG CÔNG CHỨC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2023

PHIẾU SƠ TUYỂN

1. Về bản thân thí sinh

- Họ và tên: .................................... Giới tính: ....................................

- Tên thường gọi: ................................................................................

- Ngày, tháng, năm sinh: .....................................................................

- Hộ khu thường trú: ..........................................................................

..............................................................................................................

- Dân tộc: ......................................... Tôn giáo: ....................................

2. Về sức khỏe:

- Chiều cao: .................................... - Cân nặng: ........................................................................

- Dị tật, dị hình, khuyết tật: ..........................................................................................................

- Nói ngọng, nói lắp: ....................................................................................................................

3. Kết qu sơ tuyển (đạt sơ tuyển hoặc không đạt sơ tuyển): ....................................................

......................................................................................................................................................

BAN KIM TRA PHIẾU D TUYN

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 09/TB-TANDTC-TCCB về tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt 1, ngày 31/03/2023 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.970

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!