Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Resolution No. 14/2006/NQ-CP of August 07, 2006, the Government’s regular meeting – July 2006

Số hiệu: 14/2006/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14/2006/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2006

Trong hai ngày 31 tháng 7 và 01 tháng 8 năm 2006, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 7, bàn và quyết nghị các vấn đề sau: 

1. Về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết kỳ họp thứ IX Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, Chính phủ đã thảo luận và nhất trí kết luận: Chương trình hành động này của Chính phủ là sự cụ thể hoá mục tiêu, nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành chương trình xây dựng các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, dự án, đề án, công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, có sự phân công rõ trách nhiệm và thể hiện cụ thể lộ trình thực hiện, làm cơ sở cho sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, việc thực hiện của các cơ quan chủ trì và sự theo dõi, kiểm tra của các cơ quan chức năng để hiện thực hoá và bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành.

Các Bộ, ngành và địa phương xây dựng Chương trình hành động cụ thể của mình, trong đó phải cụ thể hoá được Chương trình hành động của Chính phủ và thể hiện rõ các chương trình, công việc, đề án, thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan, địa phương mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả theo lộ trình đã xác định.

2. Chính phủ thảo luận và thông qua dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình; dự án Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, do Bộ trưởng Bộ Y tế trình; dự án Luật Các vùng biển Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình; dự án Pháp lệnh Bảo vệ mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, do Bộ trưởng Bộ Công an trình.  

Chính phủ nhất trí về cơ bản với các nội dung dự án trình. Giao các Bộ chủ trì từng dự án Luật, Pháp lệnh nêu trên phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh từng dự án, làm rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau và các vấn đề Chính phủ thấy cần phải lưu ý thêm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các dự án Luật, Pháp lệnh này.

3. Chính phủ thảo luận và thông qua các Nghị quyết, Nghị định sau:

a) Nhất trí bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với công ty nhà nước theo nội dung trình của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

b) Thông qua dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình với việc bỏ khoản 2 Điều 4 của dự thảo. Giao Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

c) Thông qua nội dung Nghị quyết về một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trên, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

d) Đối với dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học công nghệ: Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và gửi lấy ý kiến thành viên Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Chính phủ nghe báo cáo về kết quả đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) do Bộ trưởng Bộ Thương mại trình.

Chính phủ giao các Bộ, cơ quan liên quan và Đoàn đàm phán Chính phủ tập trung giải quyết các vấn đề còn lại, đẩy mạnh đàm phán đa phương, song phương với các đối tác để có thể kết thúc đàm phán theo dự kiến của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Thương mại thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết quả đàm phán đa phương, dự kiến lộ trình gia nhập và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa vào chương trình kỳ họp thứ X của Quốc hội để phê chuẩn kết quả đàm phán gia nhập WTO; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về nội dung này, trình Chủ tịch nước xem xét để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ X; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động thực hiện cam kết gia nhập WTO, trình Chính phủ thông qua tại phiên họp tháng 10 năm 2006.

Chính phủ đồng ý về nguyên tắc công bố thông tin tổng hợp về các cam kết đa phương và song phương để nhân dân và doanh nghiệp biết. Giao Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện. Các Bộ, ngành liên quan cần có kế hoạch vận động thu hút, điều phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ kỹ thuật của nước ngoài để triển khai các cam kết gia nhập WTO.

5. Chính phủ đã thảo luận Báo cáo kiểm điểm công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh do Văn phòng Chính phủ trình.

Trong những năm qua, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tăng cường quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn còn chậm, chất lượng chưa cao, đã làm cho một số văn bản luật, pháp lệnh được ban hành chậm đi vào cuộc sống.

Để sớm khắc phục tình trạng trên, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành coi đây là một công tác trọng tâm thường xuyên cần tập trung chỉ đạo liên tục. Chính phủ cơ bản nhất trí các giải pháp mà Văn phòng Chính phủ đã đề xuất; giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh; đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ quy định về đổi mới trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

6. Chính phủ đã xem xét Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, báo cáo về kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2006, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Báo cáo tình hình thương mại tháng 7 năm 2006, do Bộ Thương mại trình; Báo cáo về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II năm 2006, do Thanh tra Chính phủ trình.

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2006, kinh tế tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, cao hơn cùng kỳ năm trước; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, dịch cúm gia cầm tiếp tục được khống chế có hiệu quả; dịch lở mồm long móng ở gia súc đã được hạn chế. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ, hoạt động du lịch, vận tải hàng hoá và hành khách, dịch vụ bưu chính viễn thông…đều tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng; trong đó, các mặt hàng chủ lực có tốc độ tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2005. Tỷ lệ nhập siêu giảm so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng khá; thu, chi ngân sách nhà nước bảo đảm tiến độ. Lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng tiếp tục ổn định. Giá cả tiêu dùng duy trì tốc độ tăng thấp so với cùng kỳ. Công tác giữ gìn trật tự xã hội, an ninh, quốc phòng tiếp tục duy trì. Hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, văn hoá, thể dục thể thao, chăm sóc các đối tượng người có công, xoá đói giảm nghèo; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được triển khai theo đúng kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và có những chuyển biến theo hướng tích cực.

Tuy nhiên, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2006 còn nổi nên một số khó khăn, tồn tại là: tiến độ giải ngân nguồn vốn, đặc biệt là vốn trái phiếu Chính phủ và tín dụng đầu tư chậm so với kế hoạch. Giá cả vật tư nhập khẩu thiết yếu cho sản xuất có nhiều diễn biến phức tạp. Thời tiết, bệnh dịch diễn biến bất thường gây ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống của nhân dân; tai nạn giao thông tuy đã giảm nhưng số người chết và bị thương vẫn còn cao. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng lãng phí, tệ nạn xã hội vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, điạ phương bám sát các diễn biến tình hình thực tế, chỉ đạo nghiêm túc, triệt để việc thực hiện Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006, Nghị quyết số 13/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 và các Nghị quyết khác của Chính phủ; đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá và dịch vụ; đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát giá cả thị trường, kiềm chế tăng giá; chấn chỉnh quản lý đầu tư, sử dụng ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư, thanh tra công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; kiềm chế sự gia tăng tai nạn giao thông; chủ động phòng, chống thiên tai; đề phòng tái phát dịch cúm gia gia cầm. Các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo các mặt công tác xã hội, đặc biệt là chuẩn bị tốt cho năm học mới; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành hành chính, thực hiện lộ trình gia nhập WTO, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC vào cuối năm nay./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng;
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố
  trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
  đơn vị trực thuộc, BĐH 112, Công báo, Website Chính phủ,
  Người Phát ngôn của TTg CP;
- Lưu VT, TH

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Nguyễn Tấn Dũng

 

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No.14/2006/NQ-CP

Hanoi, August 07, 2006

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING – JULY 2006

On 31 July and 1 August 2006, the Government held the regular meeting (July 2006) to discuss and decide on the following issues: 

1. About the Government’s Action Program to implement the Resolution of the 10th Party Congress and the Resolution of the 9th Session of the 11th National Assembly on the Five-year Plan on Socio-economic Development 2006-2010, the Government discussed and came to the conclusion: This Action Program was the concretization of targets and contents of the Resolution of the 10th Party Congress and the National Assembly’s Resolution on the Five-year Plan on Socio-Economic Development 2006-2010 into the program to set up legal documents, regimes, policies, projects and works within the Government’s and the Prime Minister’s competence, with the clear division of responsibilities and the specific implementation process, as the foundations for the Government’s direction and management, the executive agencies’ performance, and the competent organs’ supervision and examination in order to realize and successfully fulfill all goals set by the Socio-economic Development Plan.

The Ministry of Planning and Investment was entrusted to direct and coordinate with the relevant agencies to receive all suggestions in the meeting and complete the drafting of the Governmental Resolution on the Action Program to implement the Resolution of the 10th Party Congress and the National Assembly Resolution on the Five-year Plan on Socio-economic Development 2006-2010, then submitting to the Prime Minister to decide on the issuance.

The Ministries, sectors and localities should set up their own action programs to concretize the Government’s Action Program and clearly define their programs, plans, and projects within their competence, which should be effectively realized in line with the set process.

2. The Government discussed and approvevd the Bill on Produce and Commodity Quality presented by the Minister of Science and Technology; the Bill on the Prevention and Eradication of Infection Diseases submitted by the Minister of Health; the Bill on Vietnamese Territorial Waters posed by the Minister of Foreign Affairs; and the Draft Ordinance on Protecting Important Targets of National Security presented by the Minister of Public Security.

The Government basically agreed on the contents of these bills and ordinances. The ministries proposing the above projects were commissioned to coordinate with the Ministry of Justice, the Governmental Office and other relevant agencies to collect opinions in the meeting, fulfill each project, clartify differences, and report to the Prime Minister for considering and deciding on the submission to the National Assembly Standing Committee.

3. The Government discussed and approved the following resolutions and decrees:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 14/2006/NQ-CP of August 07, 2006, the Government’s regular meeting – July 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9