Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2010 về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 484/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 484/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Văn bản số 1218/TTr-BCH ngày 26/10/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, TẬP HUẤN LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-UBND Ngày 01 /11/2010 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010, Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ và phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ; Kế hoạch số 3678/KH-BQP ngày 28/6/2010 của Bộ Quốc phòng về tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU- YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng DQTV; cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân nắm và hiểu được những vấn đề cơ bản của pháp luật về DQTV; nâng cao nhận thức, trách nhiệm để từ đó chấp hành nghiêm Luật DQTV và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, hội, đoàn thể được quán triệt, học tập pháp luật về DQTV; tổ chức triển khai vận dụng tốt công tác DQTV theo chức trách, nhiệm vụ. 100% DQTV được phổ biến, tuyên truyền học tập, nắm chắc các nội dung pháp luật DQTV; nghĩa vụ và trách nhiệm trong tổ chức, huấn luyện, hoạt động và các chế độ, chính sách của DQTV.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về DQTV là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; khẳng định việc xây dựng lực lượng DQTV có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Phải huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội tham gia, phát huy thế mạnh của khoa học và công nghệ, các phương tiện thông tin và truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí… để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục.

- Nội dung tuyên truyền phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang; cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 28/8/2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư (khóa X) thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới.

- Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải xây dựng lực lượng DQTV phù hợp với cả điều kiện, khả năng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng, miền, cơ quan, tổ chức và thế trận phòng thủ chung của tỉnh cũng như của các huyện, thành phố.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

A. Tập huấn

1. Tỉnh tổ chức tập huấn

a. Thành phần:

- Ban Chỉ đạo: 15đ/c

- Tiểu ban nội dung: 07đ/c

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể (không gồm Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh): 25đ/c

- Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh: 05đ/c

- Trưởng, phó các phòng, ban và tương đương thuộc Bộ CHQS tỉnh: 65đ/c

- Ban CHQS huyện, thành phố: Phó Tham mưu trưởng; Trợ lý Dân quân tự vệ, Trợ lý Chính trị. 33đ/c

- Chỉ huy 06 Đồn Biên phòng, 01 Hải đội Biên phòng: 07đ/c

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh: 47đ/c

- Lãnh đạo UBND 159 xã, phường, thị trấn: 159đ/c

- Chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban CHQS xã, phường, thị trấn: 318đ/c

b. Tổ chức thành 02 lớp

c. Thời gian: 02 ngày (tháng 11-12/2010).

d. Địa điểm:

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- UBND huyện Hoài Nhơn.

đ. Kinh phí: Do ngân sách tỉnh bảo đảm.

2. Huyện, thành phố tổ chức tập huấn

a. Thành phần:

- Cán bộ các phòng, ban chức năng liên quan thuộc Huyện, Thành ủy; UBND, Ban CHQS huyện, thành phố.

- Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã.

- Thôn trưởng, Thôn đội trưởng.

- Tổ trưởng, Trạm trưởng Biên phòng.

- Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp huyện.

- Trưởng, Phó Công an cấp xã.

- Cán bộ Trung đội trưởng DQTV trở lên

b. Thời gian tập huấn: 01 ngày (tháng 02- 03/2011).

c. Kinh phí: Do ngân sách cấp huyện bảo đảm.

B. Công tác tuyên truyền pháp luật về Dân quân tự vệ

1. Xây dựng xã Nhơn An, huyện An Nhơn làm mô hình điểm tuyên truyền cấp xã

a. Nội dung

- Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phổ biến pháp luật, hỗ trợ kinh phí, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ của mô hình điểm.

- Cung cấp tài liệu, hỗ trợ trang - thiết bị phục vụ cho hoạt động của mô hình điểm.

- Phổ biến pháp luật DQTV cho nhân dân.

- Sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhân diện rộng.

b. Thời gian triển khai thực hiện: Tháng 4/2011

c. Kinh phí: Do ngân sách huyện, xã bảo đảm.

2. Thi kiểm tra nhận thức của cán bộ chỉ huy quân sự các cấp về Luật Dân quân tự vệ: Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện; cấp xã.

a. Cấp huyện tổ chức thi

- Thành phần dự thi: Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 5/2011.

- Chọn 04 đồng chí (03 đ/c đạt giải nhất, nhì, ba và 01 đ/c đạt giải khuyến khích) luyện tập và tham gia hội thi cấp tỉnh.

- Kinh phí: Do ngân sách cấp huyện bảo đảm.

b. Cấp tỉnh tổ chức thi

- Thành phần dự thi:

+ Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện: 11đ/c

+ 03 đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã đạt giải nhất, nhì, ba: 33đ/c

- Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 7/2011.

- Chọn 04 đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp huyện (đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích) và 04 đ/c Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã (đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích) luyện tập và tham gia hội thi do Quân khu tổ chức.

- Kinh phí: Do ngân sách tỉnh bảo đảm.

c. Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tham gia Hội thi do Quân khu tổ chức, thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2011.

3. Tham gia thi tìm hiểu pháp luật về DQTV: Các đơn vị, địa phương vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về DQTV do Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Tổng Tham mưu/Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

4. Làm phim truyền hình:

a. Nhân bản phim tài liệu truyền thống lực lượng DQTV từ 1935 đến nay do Bộ Quốc phòng sản xuất cấp cho Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh (47), huyện (46), Ban CHQS cấp xã (159) và cơ sở tự vệ (214): Tổng số 466 phim, mỗi phim 3 tập.

b. Làm phóng sự về lực lượng DQTV huấn luyện, hoạt động chiến đấu - trị an và tham gia phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; bảo vệ môi trường mỗi tháng 01 phóng sự; 02 năm, 24 phóng sự.

5. Biên soạn, in ấn tài liệu pháp luật về DQTV để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy; công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn

a. Các loại văn bản, tài liệu:

- Quy định của pháp luật về xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV.

- Quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với DQTV.

- Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 47/2006/QĐ- UBND ngày 09/5/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện bảo đảm một số chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV.

- Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án tổ chức lực lượng trực thường xuyên bảo vệ trụ sở UBND cấp xã.

- Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, hoàn thiện Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở cho cán bộ Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.

b. Đối tượng phát hành:

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể có liên quan:

- Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, huyện:

- Lãnh đạo UBND cấp huyện:

- Ban CHQS cấp huyện, cấp xã:

- Các cơ quan, tổ chức có tổ chức lực lượng tự vệ:

Tổng số: Khoảng 503 đầu mối

c. Thời gian: Từ tháng 6 đến tháng 12/2011.

d. Kinh phí: Do ngân sách tỉnh bảo đảm.

6. Tuyên truyền trên báo chí

Tuyên truyền về Luật DQTV, hoạt động của lực lượng DQTV trên trang quốc phòng của Báo Bình Định mỗi tháng một kỳ.

7. Tuyên truyền trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Phát sóng chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”, văn hóa thể thao chiến sỹ mỗi tháng một kỳ, trong đó có nội dung về Luật DQTV và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các hoạt động của lực lượng DQTV; xây dựng hình tượng về những tấm gương điển hình của DQTV trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn ATCT và TTATXH ở các địa phương.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Là cơ quan trung tâm, phối hợp với các cơ quan, chức năng có liên quan, xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, tuyên truyền cụ thể theo kế hoạch chung của UBND tỉnh.

- Chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, xây dựng điểm mô hình tuyên truyền cấp xã báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 để chỉ đạo thực hiện.

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch.

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo, điều hành, tạo sự thống nhất, đạt hiệu quả cao trong thực hiện kế hoạch. Ban Chỉ đạo thành lập Tiểu ban nội dung để chuẩn bị tốt các nội dung tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, hội thi, xây dựng mô hình tuyên truyền điểm.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, xây dựng điểm mô hình tuyên truyền Luật DQTV và chủ trì hiệp đồng triển khai thực hiện kế hoạch.

- Lập dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch, thông qua Sở Tài chính thẩm định.

b. Sở Tư pháp: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan có liên quan, thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hành chính, quy phạm pháp luật về thi hành Luật DQTV đúng pháp luật.

c. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch.

d. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật DQTV, hoạt động của lực lượng DQTV thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn nghệ quần chúng, thông tin; xây dựng pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền cổ động trực quan; đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

đ. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định: Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo tuyên truyền pháp luật về Luật DQTV có các văn bản có liên quan.

e. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Có kế hoạch phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan có liên quan bố trí thời lượng hợp lý để tuyên truyền về Luật DQTV và các hoạt động của lực lượng DQTV.

g. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai các nội dung của Kế hoạch phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng đổi mới nội dung, hình thức truyên truyền, tăng thời lượng phát sóng trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Bố trí ngân sách thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

2. Các bước tiến hành

a. Ban Chỉ đạo có kế hoạch phân công chuẩn bị nội dung để tỉnh tổ chức tập huấn sau thời gian tập huấn ở Quân khu.

b. Giới thiệu xây dựng mô hình điểm tuyên truyền cấp xã; làm phóng sự, tuyên truyền trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình từ tháng 01/2011 đến tháng 12/2012.

Tháng 6/2012 sơ kết rút kinh nghiệm; cuối tháng 12/2012, tổng kết đánh giá, đề ra phương hướng những năm tiếp theo.

c. Tổ chức biên soạn, nhân bản các văn bản, tài liệu xong trong tháng 6/2011 để gửi đến các cơ quan, đầu mối có liên quan./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 484/QĐ-UBND năm 2010 về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.300

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135