Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2003/QĐ-UB về Quy chế quản lý, vận động và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 27/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Huỳnh Hảo
Ngày ban hành: 07/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2003/QĐ-UB

Kon Tum, ngày 07 tháng 7 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ VẬN ĐỘNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Điều 41, Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP , ngày 04/5/2001 của Chính phủ V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức;

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg , ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Chỉ thị số 11/2002/CT-TTg , ngày 17/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ Về chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 04/2001/TT-BKH, ngày 05/6/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg , ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 70/2001/TT/BTC, ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính V/v hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại;

Căn cứ Thông tư số 06/2001/TT-BKH , ngày 20/9/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP , ngày 04/5/2001 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về Vận động, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính - Vật giá hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3: Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các tổ chức Đoàn thể và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- UB Công tác về các Tổ chức PCP NN,
- TT Tỉnh ủy,
- TT HĐND tỉnh,
- Như Điều 3,
- Lưu VT-TH1

TM. UBND TỈNH KON TUM
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Hảo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2003/QĐ-UB về Quy chế quản lý, vận động và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202