Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định số 1444/QĐ-TCT về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 1444/QĐ-TCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 06/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1444/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CÁC CẤP THUỘC HỆ THỐNG THUẾ NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 1443 /QĐ-TCT ngày 06/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc kiện toàn Hội đồng Thi dua - Khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế nhà nước;

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 1368 TCT/QĐ/TTTĐ ngày 19/10/1999 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước.

Các Ông (Bà): Trưởng Ban, Thủ trưởng Đơn vị, Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo TC;
- VP Bộ Tài chính (để b/c);
- Lưu VT, TĐ.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ninh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG CÁC CẤP THUỘC NGÀNH THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định 1444 /QĐ-TCT ngày 06 /12 /2005 của Tổng cục Thuế)

Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1842/QĐ-BTC ngày 15/12/1998, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

I- Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp (Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục thuế) thuộc ngành Thuế:

Điều 1: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc ngành thuế là tổ chức tham mưu của Thủ trưởng cơ quan về công tác thi đua khen thưởng có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn thực hiện các quy định về thi đua của cấp trên trực tiếp, đồng thời tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và khen thưởng ở các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý. Hội đồng có nhiệm vụ cụ thể sau:

Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Đoàn thể trong cơ quan và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, cơ quan Tài chính cùng cấp trong việc tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành. Đồng thời tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua của địa phương nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế.

Sau mỗi đợt thi đua, cần sơ kết, tổng kết và đánh giá phong trào, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo phong trào thi đua, đề xuất với Thủ trưởng cơ quan và Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên những kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo, các hình thức tổ chức thi đua mang lại hiệu quả cao, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, có hình thức khen thưởng đích đáng các tập thể, cá nhân có thành tích theo định kỳ hoặc đột xuất khi thực hiện nhiệm vụ thuế.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên, cũng như tổ chức việc xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn ngành đề nghị khen thưởng ở các cấp.

II- Nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng:

Điều 2: Thủ trưởng cơ quan là Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng có trách nhiệm định hướng và điều hành hoạt động của Hội đồng trong việc thực hiện tổ chức phong trào thi đua trong cả năm, trong từng đợt, từng giai đoạn, tuỳ thuộc vào yêu cầu thực tế, xét thưởng và xét trình cấp trên khen thưởng đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng. Là người quyết định cuối cùng đối với những vấn đề do Hội đồng đề xuất.

Điều 3: Uỷ viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp có nhiệm vụ giúp Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp:

Triển khai các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thuộc thẩm quyền trong việc thực hiện.

Đề xuất các phong trào thi đua, các hình thức tổ chức thi đua nhằm tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện tốt các biện pháp công tác và nhiệm vụ thu ngân sách. Phát hiện gương người tốt, tập thể tốt, kiến nghị với Hội đồng các hình thức khen thưởng phù hợp.

Thẩm định, tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị trình Hội đồng; hoàn tất thủ tục để trình Thủ trưởng cơ quan và cấp trên trực tiếp xét duyệt quyết định, tổ chức thực hiện các Quyết định khen thưởng.

Điều 4: Uỷ viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp có nhiệm vụ sau:

Tham gia vào việc xây dựng các mục tiêu, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng, phát hiện những nhân tố mới đề xuất với Hội đồng xét khen thưởng đột xuất hoặc định kỳ những đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền phụ trách; giám sát và đóng góp ý kiến cho Thường trực thi đua trong việc triển khai thực hiện và đánh giá kết quả phong trào thi đua trong từng đợt cũng như cả năm.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng về việc chỉ đạo triển khai nội dung thi đua cũng như bình xét danh hiệu thi đua (theo định kỳ quý, 6 tháng, cả năm) đề xuất khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đúng quy định.

Tham gia ý kiến vào hồ sơ xét khen thưởng thi đua do Uỷ viên thường trực của Hội đồng thi đua gửi đến và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.

Điều 5: Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các đơn vị, hoàn tất các thủ tục để trình Hội đồng xem xét trước khi xét duyệt và trình cấp trên khen thưởng, đồng thời thực hiện các Quyết định khen thưởng. Chuẩn bị tài liệu, lưu hành giấy triệu tập, tổ chức các cuộc họp theo đúng yêu cầu triệu tập của Chủ tịch Hội đồng; lập biên bản kỳ họp và kịp thời trình Thường trực Hội đồng để thông báo kết quả cho các thành viên; tổng hợp và lập hồ sơ theo dõi lưu trữ các các tài liệu của Hội đồng.

III- Chế độ làm việc của Hội đồng:

Điều 6: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc ngành Thuế làm việc theo chế độ tập thể. Sinh hoạt của Hội đồng theo định kỳ và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Tuỳ theo nội dung của từng kỳ sinh hoạt, Chủ tịch Hội đồng sẽ mời đại diện có thẩm quyền của các đơn vị chuyên môn liên quan, đoàn thể trong cơ quan tham dự.

Điều 7: Uỷ viên thường trực Hội đồng chịu trách nhiệm về tài liệu của kỳ họp và gửi trước 03 ngày cho các thành viên Hội đồng để chuẩn bị ý kiến tham gia tại cuộc họp, dự thảo văn bản cuộc họp trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt.

Điều 8: Các thành viên Hội đồng phải lập hồ sơ về công tác thi đua khen thưởng để theo dõi việc thi hành chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước về công tác này.

Quy chế này được phổ biến tới các Chi cục thuế./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định số 1444/QĐ-TCT về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp thuộc Hệ thống thuế Nhà nước do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.835

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103