Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 994/QĐ-VPCP năm 2008 về việc phân công công tác của tổ trưởng và các tổ phó Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 994/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 994/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA TỔ TRƯỞNG VÀ CÁC TỔ PHÓ TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác chuyên trách);
Xét đề nghị của Thường trực Tổ công tác chuyên trách,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Tổ trưởng và các Tổ phó Tổ công tác chuyên trách.

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

b) Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

c) Ký các văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là các Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) liên quan đến hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

d) Quyết định các vấn đề về nhân sự của Tổ công tác chuyên trách, bao gồm cả việc khen thưởng, kỷ luật các thành viên của Tổ công tác chuyên trách; về chủ trương tuyển dụng các chuyên gia tư vấn, công tác truyền thông và các nguồn lực bảo đảm hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

2. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổ phó Tổ công tác chuyên trách:

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách về những công việc dưới đây:

a) Chủ trì và chịu trách nhiệm về nội dung và kết quả hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc huy động các nguồn tài trợ quốc tế cho hoạt động của Tổ công tác chuyên trách và bảo đảm sử dụng các nguồn tài trợ theo đúng kế hoạch, đúng chế độ công tác về tài chính của Nhà nước để phục vụ cho hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

c) Chủ trì, phối hợp hoạt động của Tổ công tác chuyên trách với Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.

d) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đề xuất điều động, bố trí cán bộ về làm việc tại Tổ công tác chuyên trách.

đ) Công tác truyền thông của Tổ công tác chuyên trách.

e) Đề xuất việc tuyển dụng chuyên gia tư vấn cho Tổ công tác chuyên trách.

g) Ký các văn bản của Tổ công tác chuyên trách để triển khai các công việc theo sự phân công.

3. Ông Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Tổ phó thường trực Tổ công tác chuyên trách:

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách về những công việc dưới đây:

a) Trực tiếp điều hành và tổ chức công việc của Tổ công tác chuyên trách theo kế hoạch đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phê duyệt.

b) Xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách duyệt, ký các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các văn bản gửi các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Chuẩn bị nội dung các buổi làm việc, cuộc họp của Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách với Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cuộc họp của Tổ trưởng với Tổ công tác chuyên trách.

d) Trực tiếp làm việc với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức công việc của Tổ công tác.

đ) Phối hợp với Vụ Tài vụ, Cục Quản trị trong việc bảo đảm các điều kiện làm việc và hoạt động của Tổ công tác chuyên trách.

e) Ký các văn bản của Tổ công tác chuyên trách gửi các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo về sự chậm trễ, không bảo đảm nội dung, chất lượng công việc của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đôn đốc các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ mà Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách đã có văn bản chỉ đạo nhưng không thực hiện; đề nghị làm việc với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giấy mời họp và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ trưởng, các Tổ phó, các thành viên Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, QHQT, TCCB, HC, TV, Cục QT, TTĐT, Trung tâm HNQG;
- TCTCT: Tổ trưởng, các Tổ phó;
- Lưu: Văn thư, TCTCT (10), Tuấn.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THE OFFICE OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No: 994/QD-VPCP

Hanoi, August 01, 2008

 

DECISION

ON TASK ALLOCATION FOR THE DIRECTOR AND DEPUTY DIRECTORS OF THE PRIME MINISTER’S ADMINISTRATIVE PROCEDURES REFORM SPECIAL TASK FORCE

MINISTER, CHAIRMAN OF THE OFFICE OF GOVERNMENT

Pursuant to Decree No. 33/2008/NĐ-CP dated 19/03/2008 by the Government regulating functions, tasks, authority and organizational structure of the Office of Government;
Pursuant to Decision No. 30/QĐ-TTg dated 10/01/2007 by the Prime Minister approving the Master Plan for Administrative Procedures Simplification in the fields of state management for the period 2007-2010;
Pursuant to Decision No. 07/QĐ-TTg dated 04/01/2008 by the Prime Minister approving the implementation plan of the Administrative Procedures Simplification Project in the fields of state management for the period 2007-2010;
Pursuant to Decision No. 442/QĐ-TTg dated 28/04/2008 by the Prime Minister on establishing the Prime Minister’s Administrative Procedures Reform Special Task Force (herein after referred to as Special Task Force);
At the proposal of the Standing Executive of the Special Task Force,

DECISION:

Article1. Specific assignments for the Director and Deputy Directors of the Special Task Force.

1. Mr. Nguyễn Xuân Phúc - Minister, Chairman of the Office of Government, Director of STF:

a) To be in charge of general management and responsible to the Prime Minister for STF’s operation.

b) To approve work plans of STF.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 994/QĐ-VPCP năm 2008 về việc phân công công tác của tổ trưởng và các tổ phó Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.492

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227