Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 988/QĐ-BXD năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 988/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 988/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ văn bản số 3010/BNV-TCBC ngày 31/8/2010 của Bộ Nội vụ về việc xếp hạng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Cục Giám định) là cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng, có chức năng giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Giám định là Cục hạng II, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức soạn thảo các cơ chế chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ trưởng phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các khâu: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giám định chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo, phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng; giải quyết, xử lý các công việc thường xuyên liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

4. Theo dõi, tổng hợp, đánh giá, xếp loại, thông tin và báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước.

5. Hướng dẫn nghiệp vụ giám định sự cố công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc giải quyết các tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình sự cố công trình xây dựng trên phạm vi cả nước.

6. Tổ chức thực hiện việc giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc trách nhiệm của Bộ Xây dựng theo phân cấp của Chính phủ và phân công của Thủ tướng Chính phủ; giúp Bộ trưởng quản lý chất lượng các công trình xây dựng do Bộ làm chủ đầu tư.

7. Tổ chức thực hiện hoặc chỉ định tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện việc giám định chất lượng, giám định sự cố công trình xây dựng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng hoặc theo đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan thường trực Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

9. Quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các tổ chức kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành quy định về điều kiện năng lực và việc công nhận các tổ chức này; trực tiếp điều hành hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, soạn thảo trình Bộ trưởng ban hành các quy định và chương trình khung về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng công trình xây dựng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

11. Thực hiện hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực công tác của Cục.

12. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng; kỷ luật và các chế độ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Cục.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động có thu theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

14.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cục Giám định và Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về:

1. Tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước; tình hình thực hiện công tác giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước.

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và các tổ chức, cá nhân giúp việc Hội đồng.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 4. Cục trưởng Cục Giám định được quyền:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin về tình hình chất lượng công trình xây dựng; cung cấp tài liệu, số liệu và tạo điều kiện cần thiết phục vụ công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và giám định chất lượng công trình xây dựng.

2. Đề xuất hoặc chỉ định các pháp nhân có năng lực phù hợp để thực hiện việc kiểm tra, kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng khi cần thiết.

3. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng theo quy định của pháp luật; tạm đình chỉ xây dựng khi phát hiện có vi phạm nghiêm trọng về chất lượng công trình, hoặc ngừng khai thác sử dụng công trình khi có nguy cơ dẫn đến sự cố nghiêm trọng, sau đó phải báo cáo Bộ trưởng đồng thời phải thông báo ngay cho các cơ quan có thẩm quyền quyết định.

4. Đề xuất và ký hợp đồng với các chuyên gia, tổ chức tư vấn có năng lực phù hợp để tư vấn trong các trường hợp cần thiết liên quan đến công tác chuyên môn của Cục.

5. Ký các báo cáo kiểm tra, các văn bản hành chính, văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ nhân danh Cục trưởng và sử dụng con dấu của Cục theo quy định pháp luật.

6. Được Bộ trưởng ủy quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Cục theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức:

1. Cục Giám định có Cục trưởng, một số Phó cục trưởng và các Phòng, Trung tâm trực thuộc với định biên phù hợp nhu cầu công tác theo từng thời kỳ.

Các phòng có Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và các công chức chuyên môn nghiệp vụ; các Trung tâm có Giám đốc, một số Phó giám đốc và các viên chức chuyên môn nghiệp vụ.

2. Các đơn vị trực thuộc Cục Giám định:

a) Văn phòng;

b) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1;

c) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 2;

d) Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 3;

đ) Văn phòng đại diện Cục Giám định tại Thành phố Hồ Chí Minh;

e) Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Cục, được khắc con dấu theo mẫu quy định để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo sự ủy quyền, phân cấp quản lý tài chính kế toán của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và các quy định của pháp luật.

3. Việc thành lập mới, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Cục trưởng Cục Giám định có trách nhiệm: xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Cục, trình Bộ trưởng ban hành; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Cục, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn và xác định nhu cầu biên chế của Cục báo cáo Bộ trưởng quyết định; xây dựng quy chế làm việc của Cục, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc, xác định trách nhiệm và sản phẩm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Cục.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 590/QĐ-BXD ngày 23/4/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ XD;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VPB, TCCB (5b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 988/QĐ-BXD năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.878
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.186.19