Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 985/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Nghĩa
Ngày ban hành: 07/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TIỀN GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 985/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 07 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (04 thủ tục), bãi bỏ (02 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Thủy sản).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tchức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thm quyn giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

S TT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực thủy sản

1

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

2

Chứng nhận thủy sản khai thác

3

Chứng nhận lại thủy sản khai thác (Khi Giy chứng nhận thủy sản khai thác bị rách, nát không còn nguyên vẹn)

4

Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bt hợp pháp

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn tỉnh Tiền Giang

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc hủy bỏ

I. Lĩnh vực thủy sản

1

T-TGG-177192-TT

Xác nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác xuất khẩu vào thị trường Châu Âu

Thông tư 50/2015/TT- BNNPTNT quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác thay thế Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT

2

T-TGG-177196-TT

Chứng nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác xuất khu vào thị trường Châu Âu

nt

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

LĨNH VỰC THỦY SẢN

1. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đy đủ hsơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy sản (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2 - TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Viết Giấy hẹn cho trường hợp nộp trực tiếp;

+ Gửi Giấy hẹn theo bưu điện cho trường hợp không nộp trực tiếp.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để tổ chức, cá nhân thực hiện lại cho kịp thời và đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Tiền Giang (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2 - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Tchức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tchức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Giấy hẹn thì phải có Giấy cam kết của tchức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

3

Hồ sơ

a) Thành phn h sơ bao gm:

- 02 (hai) giấy Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (Phụ lục IV - Thông tư 50/2015/TT- BNNPTNT).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, ktừ ngày nhận được đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính xác thực của thông tin đã khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và thực hiện:

+ Xác nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và trả 01 (một) bản cho chủ hàng xuất khẩu, 01 (một) bản lưu tại cơ quan có thm quyền.

+ Không xác nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thm quyn quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tchức Cá nhân

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phụ lục IV - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT

8

Phí, lệ phí

Không có

9

Kết quả của việc thực hin TTHC

Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

10

Yêu cầu, điều kiện thực hin TTHC

Không

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư s50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

 


Phụ lục IV Annex IV

XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

XÁC NHẬN NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC
CATCH STATEMENT FOR RAW MATERIAL

S xác nhận/Statement number:………………………………………………..…………………………………………..……………………………………

Cơ quan thm quyn/validating authority:

Tên/Name:……………………………………………………Address Địa chỉ: …………………………………………………………………………………

Tel:

Fax:

Email:

 

Tàu cá/Fishing vessel

Mô tả sản phẩm/Product description

Thuyn trưởng /người đại diện
Master of the Fishing vessel/ representative

Tên tàu/ sđăng ký, (Nghề khai thác)
Name/ Registration (Fishing gear code)

Loại Tàu nhỏ * Tàu thông thường
** Type: Small */ Normal **

Cảng đăng ký
Home port

Hô hiệu Call
sign

Inmarsat, Fax, điện thoại (nếu có)
Inmarsat, fax, Tel No (if issued)

S giy phép, giá trị đến ngày
Fishing licence no., period of validity

Vùng và thời gian khai thác
Catch area(s) and date

Tên loài Species
Name

Ngày lên cá Date of
landing

Tổng khi lượng khai thác của tàu cá (kg)
Total catch of the vessel (kg)

Tng khi lượng nguyên liệu mua từ tàu cá (kg)
Total raw material bought from the vessel (kg)

Tên
Name

Chữ ký
Signature

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng/ Total

 

 

 

 

Nhà máy chế biến (nếu khác nhà máy chế biến)/

Processing Plant (if different from the Processing plant)

 

Cơ quan thẩm quyền/validating authority

Tên và địa chỉ/Name and address

Chữ ký và đóng dấu
Signature and seal

 

 

Tên và địa chỉ/Name and address

Chủ hàng xuất khẩu/Exporter

 

Chữ ký và đóng du/ Signature and seal

 

Ngày/Date

Tên và địa chỉ/Name and address

Chữ ký và đóng dấu
Signature and seal

 

 

 

 

Mô tả nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác/Description of raw materials used for Catch Certificate

TT
No.

Tên tàu/Số đăng ký
Vessel name/ Registration number

Tên sản loài
Species name

Khối lượng nguyên liệu đã sử dụng đề nghị chứng nhận (kg)
Raw material amount used for the Catch Certi
ficate

Số chứng nhận
Catch Certi
ficate number

Chữ ký và dấu của cơ quan thẩm quyền
Signature and Seal of the validating authority

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 


2. Chứng nhận thủy sản khai thác

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đy đủ hsơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy sản (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2 - TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kim tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Viết Giấy hẹn cho trường hợp nộp trực tiếp;

+ Gửi Giấy hẹn theo bưu điện cho trường hợp không nộp trực tiếp.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản đtổ chức, cá nhân thực hiện lại cho kịp thời và đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Tiền Giang (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2 - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tchức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Giấy hẹn thì phải có Giấy cam kết của tchức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

3

Hồ sơ

a) Thành phần h sơ bao gm:

- Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (Phụ lục V - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT) hoặc Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nơi nhập khu. Trường hợp lô hàng sử dụng nguyên liệu từ nhiều hơn 01 (một) tàu hoặc nguyên liệu mua từ 01 (một) tàu nhưng được chế biến thành nhiều lô hàng thì phải kèm theo các thông tin bsung quy định tại phụ đính Va thuộc phụ lục V ban hành theo Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT .

- Bản kê khai phụ đính thông tin vận tải (Phụ đính Vb thuộc phụ lục V - Thông tư 50/2015/TT- BNNPTNT).

- Bản sao chụp Giy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ

4

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, ktừ ngày nhận được hồ sơ của chủ hàng, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, kim tra thông tin trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và thực hiện:

+ Chng nhận khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và trả 01 (một) bộ cho chủ hàng, 01 (một) bộ lưu tại cơ quan có thẩm quyền.

+ Không chứng nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong hồ sơ hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không chứng nhận phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thm quyn quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tchức

Cá nhân

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục V - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT hoặc mẫu Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của cơ quan thm quyền nơi nhập khu.

- Phụ đính Va thuộc phụ lục V - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT .

- Phụ đính Vb thuộc phụ lục V - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT .

8

Phí, lệ phí

Không có

9

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giy chứng nhận thủy sản khai thác hoặc Giy chứng nhận khác theo yêu cầu của cơ quan thm quyền nơi nhập khu.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư s50/2015/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

 


Phụ lục V Annex V

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH CERTIFICATE

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
TNG CỤC THỦY SẢN
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
DIRECTORATE OF FISHERIES

 

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC
CATCH CERTIFICATE

Schứng nhn/Document number………………………………….

Cơ quan thm quyn/Validatine authority:……………………….

1. Tên cơ quan thm quyn/Authority’s name:

Địa ch/Address:

Tel:

Fax:

2. Tên tàu/ s đăng ký/Fishing vessel name/ Registration No.:

Cảng đăng ký, Cờ/Home port, Flag:

Hô hiệu/Call sign:

S IMO, Lloyd's (nếu có)/ IMO/ Lloyd’s number (if issued):

Giấy phép khai thác - Giá trị đến ngày
Fishing license No - Valid to:

SInmarsat, Fax, điện thoại, địa chỉ Email (nếu có)
Inmarsat No, Fax, Telephone No, Email address (if issued):

Thông tin vtàu cá chi tiết xem Phụ đính Va kèm theo/Inforrmation of Fishing vessel is indicated on the Appendix Va

3. Mô tsản phm/Description of Products

Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép (nếu có)
Type of Processing authorized on board (if available):

Loài
Species

Mã sản phẩm
Product code

Vùng và thời gian khai thác
Catch area(s) and dates

Khối lượng nguyên liệu ước tính của lô hàng (kg)
Estimated live weight

Khối lượng lên bến ước tính của tàu cá (nếu có) (kg)
Estimated weight to be landed (if available) (kg)

Khối lượng nguyên liệu đã được xác nhận (nếu có) (kg)
Verified weight landed (if available) (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tham chiếu các quy định về qun lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản/References of applicable conservation and management measures:

 

5. Tên thuyền trưởng tàu cá - Chữ ký - dấu/Name of master of fishing vessel - Signature - Seal

 

6. Khai báo chuyển tải trên biển (tên thuyền trưởng tàu khai thác)/Declaration of transhipment at sea (name of master of fishing vessel)

Chữ ký và ngày
Signature and date

Khu vực/vị trí chuyển tải
Transshipment area/position

Khối lượng ước tính (kg)
Estimated weight (kg)

6. Khai báo chuyển tải trên biển (tên thuyền trưởng tàu khai thác)/
Declaration of transhipment at sea (name of master of fishing vessel)

Tên thuyền trưởng tàu nhận
Master of receiving vessel

Chữ ký/Signature

Tên tàu/Vessel name

Hô hiệu/Call sign

SIMO, Lloyd’s (nếu có)
IMO/ Lloyd’s number (if issued):

7. Xác nhận chuyn hàng tại cng/Transhipment authorization within a port area

 

Tên/Name

Cơ quan quản lý cảng
Port authority

Chữ ký/
Signature

Địa ch/Address

Điện thoại Tel

Cảng lên cá
Port of landing

Ngày lên cá
Date of landing

Dấu/Seal (stamp)

8. Tên ch hàng xut khu/Name and address of exporter

Chữ ký/Signature

Ngày/Date

Du/Seal

9. Chng nhận của Cơ quan thm quyn nước treo cờ/Flag State authority validation

Full name Họ và tên

 

Title Chức v

Signature Chữ ký:

Date Ngày

Seal Dấu

10.Thông tin vận tải, xem Phụ đính Vb kèm theo/Transport details, see Appendix Vb attached

11. Khai báo của đơn vị nhập khu/Importer declaration

Tên đơn vị nhập khu/Name of importer

 

Địa ch/Address

 

Chữ ký/
Signature

Ngày/Date

 

Du/Seal

Mã CN sản phm
Product CN code

Theo quy định của cơ quan thm quyền nước nhập khẩu:

As regulated by the imported authorities:

Tài liệu tham chiếu
Reference

 

 

 

12. Cơ quan thẩm quyền kiểm soát nhập khẩu

12. Import control - authority

Địa đim/Place

Cho phép nhập khu
Importation authorized

Chưa cho phép nhập khu
Importation suspended

Yêu cầu kim tra - ngày
Verification requested - date

Khai báo hải quan, nếu có

Customs declaration, if issued

S/Number

Ngày/Date

Địa đim/Place:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ đính Va/Appendix Va

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN ĐƯỢC CHẾ BIN T TÀU CÁ CỦA VIỆT NAM

ADDITIONAL INFORMATION FOR FISHERIES PRODUCTS OBTAINED FROM THE FISHING VESSELS OF VIET NAM

Đính kèm Chứng nhận Số/Attached to the Catch certificate:………………………………………………………………………………………..

Mục I/Section I:

Quốc gia tàu treo cờ: State/Flag: Việt Nam

Các thông tin sau cần thu thập trong quá trình chứng nhận/The following information in section should be included if available at the moment of request for validation:

Số vận đơn/Invoice No:

Số công-ten-nơ/ Container No.:

Nước đến/Destination country:

Đơn vị nhập khẩu/Importer:

Mục II/Section II:

Tàu cá
Fishing vessel

Mô t sn phẩm
Product description

Thuyền trưởng/chủ tàu /chủ hàng
Master/owner of the fishing vessel/exporter

Tên, s đăng ký (Nghề khai thác
Name, Registration (Fishing gear code)

Loại: Tàu nhỏ* Tàu thông thường**
Type: Small */ Normal**

Cảng đăng ký
Home port

Hô hiệu
Call sign

Inmarsat, Fax, điện thoại (nếu có)
Inmarsat, fax, Tel No (if issued)

S giy phép, giá trị đến ngày
Fishing Iicence No, period of validity

Vùng và thời gian khai thác
Catch area(s) and date

Tên loài
Species Name

Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép
Type Processing authorized on board

Ngày lên cá
Date of landing

Tổng khối lượng khai thác của tàu cá (kg)
Total catch of the vessel (kg)

Khối lượng nguyên liệu đưa vào chế biến từ tổng khối lượng khai thác (kg)
Catch processed from the total catch (kg)

Khối lượng sản phẩm thủy sản trong lô hàng (kg)
Processed fishery product for export (kg)

Product Mã sản phẩm
HS code of the exported

Tên
Name

Ngày và chữ ký
Date and signature

Du
Seal

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng/
Total

 

 

 

 

 

Nhà máy chế biến (nếu khác nhà máy chế biến)

Processing plant (if different from the Processing plant)

 

Cơ quan thẩm quyền/Validating authority

Tên và địa ch/Name and address

Chữ ký và đóng dấu Signature and seal

 

Tên và địa chỉ/Name and address:

Ch hàng/Exporter

 

Chữ ký và đóng du/Signature and seal

Ngày tháng năm/Date:

Tên và địa chỉ/Name and address

Ch ký và đóng du Signature and seal

 

 

 

“Tôi cam kết rằng những thông tin trên là đúng sự thực và phù hợp với khai báo ở trên”

“I herevy declare that the above information is true and corresponds to the above described export”

 


Phụ đính Vb Appendix Vb

THÔNG TIN VẬN TẢI/TRANSPORT DETAILS

Document number/Schứng nhận

……………………………………………………………………………………………………………

1.1. Quốc gia xuất khẩu/Country of Exportation:

 

Cảng/sân bay/ địa điểm xuất phát khác Port/airport/other place of departure:

Tên tàu/Nước treo cờ Vessel name/flag

Số chuyến/số vận đơn đường biển Voyage No./Bill of landing No:

Số chuyến bay/số vận đơn hàng không Flight number/airway bill number:

Quốc tịch xe và số đăng ký/Truck nationality and registration number:

Số vận đơn đường Sắt/Railway bill number:

Các giấy tờ vận tải khác/Other transport documents:

1.2 Chữ ký của chủ hàng xuất khẩu/Exporter Signature

Số công - ten - nơ, xem danh sách kèm theo

Container number(s), see list below

Tên của nhà xuất khẩu

Name of Exporter

Địa chỉ

Address

Chữ ký

Signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chứng nhận lại thủy sản khai thác khi Giấy chứng nhận thủy sản khai thác bị rách, nát không còn nguyên vẹn

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đy đủ hsơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy sản (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2 - TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kim tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Viết Giấy hẹn cho trường hợp nộp trực tiếp;

+ Gửi Giấy hẹn theo bưu điện cho trường hợp không nộp trực tiếp.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản để tổ chức, cá nhân thực hiện lại cho kịp thời và đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Tiền Giang (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2 - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Tchức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tchức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Giấy hẹn thì phải có Giấy cam kết của tchức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

3

Hồ sơ

a) Thành phn h sơ bao gm:

- Đơn đề nghị chứng nhận lại thủy sản khai thác (Phụ lục VI - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT).

- Mu Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (Phụ lục V - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT) hoặc mu Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của cơ quan thm quyền nơi nhập khu.

- Giấy chứng nhận bị rách, nát không còn nguyên vẹn.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (hai) bộ

4

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, ktừ ngày nhận được hsơ của chủ hàng, cơ quan có thm quyền xem xét hồ sơ, kiểm tra thông tin trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và thực hiện:

+ Chứng nhận lại khi lô hàng có nội dung đúng với kê khai trong Giấy chứng nhận thủy sản khai thác và trả 01 (một) bộ cho chủ hàng, 01 (một) bộ lưu tại cơ quan có thẩm quyền.

+ Không chứng nhận lại khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong hồ sơ hoặc sdụng nguyên liệu từ tàu cá nằm trong danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Trường hợp không chứng nhận lại phải có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thm quyn quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tchức

Cá nhân

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Phụ lục V - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT hoặc mẫu Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của cơ quan thm quyền nơi nhập khu.

- Phụ lục VI - Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT .

8

Phí, lệ phí

Không có

9

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận thủy sản khai thác hoặc mẫu Giấy chứng nhận khác theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nơi nhập khẩu.

10

Yêu cu, điu kiện thực hin TTHC

Giấy chứng nhận thủy sản khai thác bị rách, nát không còn nguyên vẹn.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư s50/2015/TT-BNNPTNT, ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

 

Phụ lục VI Annex VI

ĐƠN Đ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

REQUEST FOR RE-INSSURANCE OF CATCH CERTIFICATE

(Ban hành kèm theo Thông tư s: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNTdated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

…………., ngày ……. tháng ………năm place…..and date……

ĐƠN Đ NGHỊ
CHNG NHẬN LẠI THỦY SN KHAI THÁC

REQUEST FOR RE-INSSURANCE OF CATCH CERTIFICATE

Kính gửi To: ……………………………………………………………………………

Tên đơn vị/Exporting company:……………………………….Điện thoại/Tel………………………

Địa chỉ/Address:…………………………………………………………………………………………

Số ĐKKD/Trading registration number…………………………Ngày Cấp/Issued on…………….

Giấy chứng nhận thủy sản khai thác Số/Catch certificate number…………………đã được/issued by…………………cấp ngày ……tháng năm /on…………….

Giải trình lý do đề nghị chứng nhận lại/reasons for re-insurance:

………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Cơ quan thẩm quyền chứng nhận lại thủy sản khai thác để lô hàng của chúng tôi đủ điều kiện xuất khẩu theo yêu cầu của………………

We are requesting the competent authority for re-insurrance of catch certificate so that our consignment(s) are allowed to export to………………

Chúng tôi cam đoan về những nội dung trên là đúng sự thật.

I truly declare that the above information is true./.

 

 

Đại diện chủ hàng
Representative of exporter
(ký, đóng dấu/sign and seal)

 


Phụ lục V Annex V

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC

CATCH CERTIFICATE

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
TNG CỤC THỦY SẢN
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
DIRECTORATE OF FISHERIES

 

CHỨNG NHẬN THỦY SẢN KHAI THÁC
CATCH CERTIFICATE

Schứng nhn/Document number………………………………….

Cơ quan thm quyn/Validatine authority:……………………….

1. Tên cơ quan thm quyn/Authority’s name:

Địa ch/Address:

Tel:

Fax:

2. Tên tàu/ s đăng ký/Fishing vessel name/ Registration No.:

Cảng đăng ký, Cờ/Home port, Flag:

Hô hiệu/Call sign:

S IMO, Lloyd's (nếu có)/ IMO/ Lloyd’s number (if issued):

Giấy phép khai thác - Giá trị đến ngày
Fishing license No - Valid to:

SInmarsat, Fax, điện thoại, địa chỉ Email (nếu có)
Inmarsat No, Fax, Telephone No, Email address (if issued):

Thông tin vtàu cá chi tiết xem Phụ đính Va kèm theo/Inforrmation of Fishing vessel is indicated on the Appendix Va

3. Mô tsản phm/Description of Products

Loại hình chế biến trên tàu cá được cấp phép (nếu có)
Type of Processing authorized on board (if available):

Loài
Species

Mã sản phẩm
Product code

Vùng và thời gian khai thác
Catch area(s) and dates

Khối lượng nguyên liệu ước tính của lô hàng (kg)
Estimated live weight

Khối lượng lên bến ước tính của tàu cá (nếu có) (kg)
Estimated weight to be landed (if available) (kg)

Khối lượng nguyên liệu đã được xác nhận (nếu có) (kg)
Verified weight landed (if available) (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tham chiếu các quy định về qun lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản/References of applicable conservation and management measures:

 

5. Tên thuyền trưởng tàu cá - Chữ ký - dấu/Name of master of fishing vessel - Signature - Seal

 

6. Khai báo chuyển tải trên biển (tên thuyền trưởng tàu khai thác)/Declaration of transhipment at sea (name of master of fishing vessel)

Chữ ký và ngày
Signature and date

Khu vực/vị trí chuyển tải
Transshipment area/position

Khối lượng ước tính (kg)
Estimated weight (kg)

6. Khai báo chuyển tải trên biển (tên thuyền trưởng tàu khai thác)/
Declaration of transhipment at sea (name of master of fishing vessel)

Tên thuyền trưởng tàu nhận
Master of receiving vessel

Chữ ký/Signature

Tên tàu/Vessel name

Hô hiệu/Call sign

SIMO, Lloyd’s (nếu có)
IMO/ Lloyd’s number (if issued):

7. Xác nhận chuyn hàng tại cng/Transhipment authorization within a port area

Tên/Name

Cơ quan quản lý cảng
Port authority

Chữ ký/
Signature

Địa ch/Address

Điện thoại Tel

Cảng lên cá
Port of landing

Ngày lên cá
Date of landing

Dấu/Seal (stamp)

8. Tên ch hàng xut khu/Name and address of exporter

Chữ ký/Signature

Ngày/Date

Du/Seal

9. Chng nhận của Cơ quan thm quyn nước treo cờ/Flag State authority validation

Full name Họ và tên

 

Title Chức v

Signature Chữ ký:

Date Ngày

Seal Dấu

10.Thông tin vận tải, xem Phụ đính Vb kèm theo/Transport details, see Appendix Vb attached

11. Khai báo của đơn vị nhập khu/Importer declaration

Tên đơn vị nhập khu/Name of importer

 

Địa ch/Address

 

Chữ ký/
Signature

Ngày/Date

 

Du/Seal

Mã CN sản phm
Product CN code

Theo quy định của cơ quan thm quyền nước nhập khẩu:

As regulated by the imported authorities:

Tài liệu tham chiếu
Reference

 

 

 

12. Cơ quan thẩm quyền kiểm soát nhập khẩu

12. Import control - authority

Địa đim/Place

Cho phép nhập khu
Importation authorized

Chưa cho phép nhập khu
Importation suspended

Yêu cầu kim tra - ngày
Verification requested - date

Khai báo hải quan, nếu có

Customs declaration, if issued

S/Number

Ngày/Date

Địa đim/Place:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đy đủ hsơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Chi cục Thủy sản (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2 - TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:

+ Viết Giấy hẹn cho trường hợp nộp trực tiếp;

+ Gửi Giấy hẹn theo bưu điện cho trường hợp không nộp trực tiếp.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng quy định thì Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn 01 lần bằng văn bản đ tchức, cá nhân thực hiện lại cho kịp thời và đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi cục Thủy sản Tiền Giang (Số 22 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 2 - TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) theo các bước sau:

- Tchức, cá nhân nhận kết quả đem Giấy hẹn đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Công chức trả kết quả cho tổ chức, cá nhân nhận. Trường hợp mất Giấy hẹn thì phải có Giấy cam kết của tchức, cá nhân nộp hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện

3

Hồ sơ

a) Thành phn h sơ bao gm:

- Đơn đề nghị đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp (Phụ lục X - Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, ktừ ngày nhận được Đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền kim tra các biện pháp khắc phục vi phạm khai thác bất hợp pháp của chủ tàu và ra thông báo bằng văn bản về việc đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp. Thông báo này gửi cho Tng cục Thủy sản đđưa ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bt hợp pháp chậm nht sau 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

- Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản Tiền Giang.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Tchức

Cá nhân

7

Tên mu đơn, mu tờ khai

Phụ lục X - Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT

8

Phí, lệ phí

Không có

9

Kết quả của việc thực hin TTHC

Thông báo đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Tàu cá bị xóa đăng ký.

- Sau thời hạn 02 (hai) năm ktừ ngày đưa tàu cá vào danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp khi tàu cá không vi phạm các quy định tại Điều 4 50/2015/TT-BNNPTNT).

- Khi chủ tàu cá đã thực hiện những biện pháp khc phục hành vi khai thác bất hợp pháp có nhu cầu đưa tàu cá ra khỏi danh sách trước thời gian quy định.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn về việc quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

 

Phụ lục X Annex X

REQUEST TO REMOVE FROM THE IUU VESSEL LIST

Đ NGHỊ ĐƯA TÀU CÁ RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông tư s: 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Promugated under Circular No: 50/2015/TT-BNNPTNT dated on 30/12/2015 by Minister of Minisstry of Agriculture and Rural Development)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

…………, ngày       tháng       năm…….place and date………..

ĐƠN Đ NGHỊ
ĐƯA TÀU CÁ RA KHỎI DANH SÁCH TÀU CÁ KHAI THÁC BẤT HỢP PHÁP

LETTER TO REQUEST FOR REMOVAL FROM THE IUU VESSEL LIST

Kính gửi To:…………………………………………………………..

Tên tôi là/Full name of vessel owner……………………Điện thoại/Tel………………………

Địa chỉ/Address:……………………………………………………………………………………

Chủ tàu cá mang số đăng ký số/Vessel registration number:…………………………………

Ngày/On …………………tàu cá/my vessel numbered………………….bị đưa vào danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định với lý do/was listed in the IUU vessel list due to:…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Tôi đã thực hiện các hành động khắc phục nhưng sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, nay tôi đnghị Cơ quan thm quyn đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định./.

Actually, I can demonstrate that my vessel did not engage in any of the IUU fishing activities and thus I am strongly requesting to remove………………….out of the IUU vessel list./.

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN/VESSEL OWNER
(ký, ghi rõ họ tên/Signature and name)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


860
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.55