Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 981/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu: 981/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Hoàng Anh
Ngày ban hành: 23/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 981/2012/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 23 tháng 07 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ CƠ SỞ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 12 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ bộ cơ sở (cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã); đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1485/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định một số chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại các trường trong tỉnh, ngoài tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; các cơ quan Đảng, đoàn thể; Huyện, Thị ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện, Thị ủy, UBND các huyện, thị;
- CV VX, NC;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT+SNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Anh

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ CƠ SỞ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 981/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Cao Bằng)

Chương 1.

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng.

1. Cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng, đoàn thể.

2. Cán bộ cơ sở (cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã) đang hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Điều 2. Điều kiện áp dụng.

1. Cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị; quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; bồi duỡng nghiệp vụ chuyên ngành; kiến thức quốc phòng – an ninh; đào tạo sau đại học. Người đi học phải đáp ứng nhu cầu xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị và được thủ trưởng cơ quan quyết định cử đi học hoặc theo giấy triệu tập của các Bộ, Ngành, Trung ương. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng phải từ 01 tháng trở lên.

2. Cán bộ, công chức đi đào tạo sau đại học được hưởng chế độ chính sách tại quy định này phải là người đã được quyết định chính thức bổ nhiệm vào ngạch và có thời gian công tác đủ 05 năm trở lên; có ít nhất 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ; tuổi đời không quá 40 tính từ thời điểm được cử đi đào tạo.

Điều 3. Một số quy định khác.

1. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học đã được học bổng toàn phần chỉ được hưởng trợ cấp ngoài lương, không được hỗ trợ tiền mua tài liệu và tiền tham quan học tập tại Quy định này.

2. Trường hợp cán bộ, công chức đi học trung cấp, cao đẳng, đại học về chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo phải có ít nhất đủ 03 năm công tác được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện về công việc và thời gian để đi học chỉ được hưởng nguyên lương, không được hưởng các chế độ chính sách tại Quy định này.

3. Riêng đối với cán bộ cơ sở chưa đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được cử đi đào tạo thì được hưởng toàn bộ các chế độ theo quy định này, không quy định về thời gian công tác. Đối với trường hợp đã đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ được cử đi đào tạo nâng cao trình độ thì áp dụng theo Khoản 2, Điều 3 tại Quy định này.

4. Cán bộ, công chức được cử đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, học tiếng dân tộc chỉ được hỗ trợ kinh phí đào tạo.

5. Cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngọai ngữ, tin học không được hưởng các khoản trợ cấp tại Quy định này.

Chuơng 2.

CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

Cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng thuộc đối tượng áp dụng tại Quy định này được hưởng 100% tiền lương và các chế độ, chính sách sau:

Điều 4. Về học phí

Cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng được cấp học phí theo mức quy định của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 5. Về hỗ trợ ngoài lương

Cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng được hỗ trợ ngoài lương như sau:

1. Đi đào tạo, bồi dưỡng ở ngoài tỉnh, nước ngoài được hỗ trợ hệ số 1,0 mức tiền lương tối thiểu hiện hành/01 tháng trong những tháng đi học.

Đối với trường hợp đào tạo thác sĩ hình thức không tập trung chỉ được hỗ trợ 01 lần bằng 20 tháng tiền lương tối thiểu hiện hành.

2. Đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong tỉnh được hỗ trợ hệ số 0,5 mức tiền lương tối thiểu hiện hành/01 tháng trong những tháng đi học.

3. Cán bộ, công chức đi học sau đại học, khi bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp được hỗ trợ như sau:

- Thạc sỹ và tương đương được hỗ trợ 18 tháng mức tiền lương tối thiểu hiện hành.

- Tiến sỹ và tương đương được hỗ trợ 36 tháng mức tiền lương tối thiểu hiện hành.

4. Đối với nữ, ngoài các khoản trợ cấp trên còn được hưởng thêm hệ số 0,2 mức tiền lương tối thiểu/01 tháng trong những tháng đi học.

Điều 6. Hỗ trợ tiền mua tài liệu.

1. Các lớp học từ 01 tháng đến dưới 04 tháng được hỗ trợ tiền mua tài liệu một lần không quá hệ số 0,3 mức tiền lương tối thiểu hiện hành.

2. Các lớp học từ 04 tháng đến dưới 01 năm được hỗ trợ tiền mua tài liệu một lần không quá hệ số 0,6 mức tiền lương tối thiểu hiện hành.

3. Các lớp học từ 01 năm trở lên được hỗ trợ tiền mua tài liệu mỗi năm một lần không quá hệ số 1,0 mức tiền lương tối thiểu hiện hành.

4. Tiền tham quan học tập của mỗi khóa học được hỗ trợ 01 lần theo giấy báo của cơ sở đào tạo.

Điều 7. Đền bù kinh phí đào tạo, bồi dưỡng.

1. Cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở được cử đi học, sau khi học xong phải trở lại cơ quan, đơn vị công tác họăc tại các cơ quan thuộc tỉnh ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo, nếu không thì phải đền bù kinh phí đào tạo, các khoản hỗ trợ của tỉnh chi trả trong thời gian đi học.

2. Cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở được cử đi đào tạo, bồi dưỡng mà tự ý bỏ học; thôi việc trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hoặc tham gia đầy đủ thời gian khóa học nhưng không được cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã hoàn thành khóa học thì phải đền bù kinh phí đào tạo, các khoản hỗ trợ mà tỉnh cấp.

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện

Cán bộ, công chức, cán bộ cơ sở được cử đi học được hưởng lương, phụ cấp lương thuộc nguồn ngân sách cấp nào thì do ngân sách cấp đó chi trả từ dự toán của đơn vị được giao hàng năm.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; thủ trưởng các cơ quan Đảng, đoàn thể; Huyện, Thị ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị; thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quy định này.

Điều 10. Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi giám sát và kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 981/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ bộ cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng tại cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.971

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.173.209