Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 97/2009/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 97/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC CÁ NHÂN ĐƯỢC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ (gọi chung là tổ chức khoa học và công nghệ).

Điều 2. Trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ:

1. Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do mình thành lập, tuân thủ các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan.

2. Chỉ hoạt động trong lĩnh vực thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ.

Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập.

Điều 4. Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng:

1. Rà soát các tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân đã thành lập để hướng dẫn đăng ký lại hoạt động khoa học và công nghệ theo Danh mục các lĩnh vực quy định tại Điều 1 và thủ tục quy định tại Điều 3 Quyết định này.

2. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và hướng dẫn đăng ký lại hoạt động khoa học và công nghệ đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã cấp không đúng chức năng và thẩm quyền.

3. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ và tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập có vi phạm trong hoạt động.

Điều 5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan định kỳ nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2009.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

DANH MỤC

CÁC LĨNH VỰC CÁ NHÂN ĐƯỢC THÀNH LẬP TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(ban hành kèm theo Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)

 

 

LĨNH VỰC

1.

 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

1.1.

Toán học

 

1.1.1

Toán học lý thuyết

 

1.1.2.

Toán học ứng dụng

 

1.1.3.

Thống kê và xác suất

 

1.2.

Khoa học máy tính và thông tin

 

1.2.1.

Khoa học máy tính

 

1.2.2.

Khoa học thông tin

 

1.2.3.

Tin học trong các ngành khoa học tự nhiên

 

1.3.

Vật lý

 

1.3.1.

Vật lý nguyên tử, vật lý phân tử và vật lý hóa học (lý hóa)

 

1.3.2.

Vật lý các chất cô đặc

 

1.3.3.

Vật lý hạt và lý thuyết trường

 

1.3.4.

Vật lý hạt nhân

 

1.3.5.

Vật lý plasma và chất lỏng

 

1.3.6.

Quang học

 

1.3.7.

Âm học

 

1.3.8.

Thiên văn học

 

1.3.9.

Khoa học vũ trụ

 

1.4.

Hóa học

 

1.4.1.

Hóa hữu cơ

 

1.4.2.

Hóa vô cơ và hạt nhân

 

1.4.3.

Hóa lý

 

1.4.4.

Hóa học cao phân tử (polyme)

 

1.4.5.

Điện hóa

 

1.4.6.

Hóa keo

 

1.4.7.

Hóa phân tích

 

1.5.

Cơ học

 

1.5.1.

Cơ học lý thuyết

 

1.5.2.

Cơ học chất rắn

 

1.5.3.

Cơ học chất lỏng

 

1.5.4.

Cơ học chất khí

 

1.6.

Các khoa học trái đất

 

1.6.1.

Địa chất học

 

1.6.2.

Khoáng vật học

 

1.6.3.

Cổ sinh học

 

1.6.4.

Địa vật lý

 

1.6.5.

Địa hóa học

 

1.6.6.

Địa lý tự nhiên

 

1.6.7.

Núi lửa học

 

1.6.8.

Trắc địa học và bản đồ học

 

1.6.9.

Khí tượng học và các khoa học khí quyển

 

1.6.10.

Khí hậu học

 

1.6.11.

Hải dương học

 

1.6.12.

Thủy văn; Tài nguyên nước

 

1.7.

Sinh học

 

1.7.1.

Sinh học lý thuyết

 

1.7.2.

Sinh học sinh sản; sinh học phát triển

 

1.7.3.

Đa dạng sinh học

 

1.7.4.

Sinh thái học

 

1.7.5.

Thực vật học

 

1.7.6.

Động vật học

 

1.7.7.

Sinh học biển và nước ngọt

 

1.7.8.

Di truyền học

 

1.7.9.

Tế bào học, mô – phôi học

 

1.7.10.

Vi sinh vật học

 

1.7.11.

Vi rút học

 

1.7.12.

Nấm học

 

1.7.13.

Hóa sinh

 

1.7.14.

Lý sinh

 

1.7.15.

Sinh học phân tử

2.

 

KHOA HỌC XÃ HỘI

 

2.1.

Tâm lý học

 

2.1.1.

Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ người – máy)

 

2.1.2.

Tâm lý học chuyên ngành

 

2.2.

Kinh tế và kinh doanh

 

2.2.1.

Quan hệ sản xuất kinh doanh

 

2.2.2.

Kinh doanh và quản trị kinh doanh

 

2.3.

Khoa học giáo dục

 

2.3.1.

Khoa học giáo dục nói chung (bao gồm cả sư phạm học, lý luận giáo dục)

 

2.3.2.

Giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật

 

2.4.

Xã hội học

 

2.4.1.

Phương pháp nghiên cứu xã hội học

 

2.4.2.

Nhân khẩu học

 

2.4.3.

Nhân chủng học

 

2.4.4.

Xã hội học chuyên đề (Nghiên cứu về giới và phụ nữ; nghiên cứu gia đình; nghiên cứu về dân số; nghiên cứu về nếp sống; nghiên cứu về các lĩnh vực sản xuất vật chất, dịch vụ)

 

2.5.

Địa lý kinh tế và xã hội

 

2.5.1.

Địa lý kinh tế và văn hóa

 

2.5.2.

Khoa học môi trường – các khía cạnh xã hội

 

2.5.3.

Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn

 

2.5.4.

Quy hoạch giao thông và các khía cạnh xã hội của giao thông vận tải.

3.

 

KHOA HỌC NHÂN VĂN

 

3.1.

Lịch sử và khảo cổ học

 

3.1.1.

Lịch sử Việt Nam

 

3.1.2.

Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực

 

3.1.3.

Khảo cổ học

 

3.2.

Triết học

 

3.2.1.

Triết học (Các vấn đề triết học chung; Triết học Mác-Lê; Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Chủ nghĩa duy vật lịch sử; Chủ nghĩa cộng sản khoa học; Lôgic học; Triết học xã hội; Lịch sử triết học)

 

3.2.2.

Đạo đức học

 

3.3.

Ngôn ngữ học và văn học

 

3.3.1.

Nghiên cứu chung về ngôn ngữ

 

3.3.2.

Nghiên cứu ngôn ngữ Việt Nam

 

3.3.3.

Nghiên cứu ngôn ngữ khác

 

3.3.4.

Lý luận văn học; Nghiên cứu văn học nói chung

 

3.3.5.

Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam

 

3.3.6.

Nghiên cứu văn học từng dân tộc, từng nước, khu vực khác

 

3.3.7.

Lý luận văn hóa; Nghiên cứu văn hóa nói chung

 

3.3.8.

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hóa các dân tộc ít người Việt Nam

 

3.3.9.

Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác

 

3.3.10.

Ngôn ngữ học ứng dụng

 

3.4.

Nghệ thuật

 

3.4.1.

Nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật

 

3.4.2.

Mỹ thuật

 

3.4.3.

Nghệ thuật kiến trúc

 

3.4.4.

Nghệ thuật trình diễn (âm nhạc, kịch, múa, hát, xiếc)

 

3.4.5.

Nghệ thuật dân gian

 

3.4.6.

Nghệ thuật điện ảnh

 

3.4.7.

Nghệ thuật truyền thanh, truyền hình

 

3.4.8.

Các vấn đề nghiên cứu nghệ thuật khác

4.

 

KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

 

4.1.

Kiến trúc và xây dựng dân dụng

 

4.1.1.

Kiến trúc

 

4.1.2.

Kỹ thuật xây dựng

 

4.1.3.

Công trình hạ tầng đô thị

 

4.1.4.

Công trình giao thông vận tải

 

4.1.5.

Công trình thủy lợi

 

4.1.6.

Địa kỹ thuật

 

4.2.

Kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông

 

4.2.1.

Kỹ thuật điện và điện tử

 

4.2.2.

Người máy và điều khiển tự động

 

4.2.3.

Công nghệ tự động hóa và các hệ thống điều khiển, giám sát, điều khiển số bằng máy tính

 

4.2.4.

Các hệ thống thông tin và truyền thông

 

4.2.5.

Kỹ thuật, công nghệ viễn thông

 

4.2.6.

Công nghệ phần cứng và kiến trúc máy tính

 

4.2.7.

Công nghệ phần mềm

 

4.2.8.

Công nghệ cơ điện tử; hệ vi cơ điện tử

 

4.3.

Kỹ thuật cơ khí và công nghệ chế tạo máy

 

4.3.1.

Kỹ thuật cơ khí nói chung

 

4.3.2.

Công nghệ chế tạo máy nói chung

 

4.3.3.

Kỹ thuật thiết kế và công nghệ chế tạo máy (máy công cụ; máy động lực; máy phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến; máy thủy lợi; máy xây dựng; ôtô, giao thông; thiết bị khai khoáng)

 

4.3.4.

Kỹ thuật thiết kế và công nghệ cơ khí liên quan đến laser, plasma, hồng ngoại

 

4.3.5.

Kỹ thuật và công nghệ âm thanh

 

4.3.6.

Công nghệ và kỹ thuật đóng tàu thủy dân dụng

 

4.3.7.

Công nghệ chế tạo và kỹ thuật cơ khí thiết bị năng lượng (Không bao gồm thiết bị năng lượng hạt nhân)

 

4.4.

Công nghệ hóa học

 

4.4.1.

Các vấn đề chung về hóa học công nghiệp

 

4.4.2.

Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học

 

4.4.3.

Công nghệ hóa dược

 

4.4.4.

Công nghệ hóa vô cơ và phân bón hóa học

 

4.4.5.

Công nghệ hóa hữu cơ

 

4.4.6.

Công nghệ hóa dầu

 

4.5.

Công nghệ vật liệu và kỹ thuật luyện kim

 

4.5.1.

Công nghệ vật liệu kim loại và phi kim loại

 

4.5.2.

Công nghệ và kỹ thuật sản xuất kim loại và hợp kim

 

4.5.3.

Công nghệ luyện kim bột

 

4.5.4.

Công nghệ gia công kim loại; sản xuất ống kim loại

 

4.5.5.

Công nghệ vật liệu bán dẫn và điện tử

 

4.5.6.

Kỹ thuật nhiệt trong luyện kim

 

4.5.7.

Công nghệ vật liệu xây dựng

 

4.5.8.

Công nghệ gốm

 

4.5.9.

Công nghệ màng mỏng, vật liệu sơn, vật liệu phủ

 

4.5.10.

Công nghệ vật liệu composite

 

4.5.11.

Công nghệ chế biến gỗ, sản xuất giấy, bột giấy

 

4.5.12.

Công nghệ sản xuất vải và thuốc nhuộm tổng hợp

 

4.5.13.

Công nghệ sản xuất vật liệu tiên tiến

 

4.6.

Kỹ thuật y học

 

4.6.1.

Công nghệ và kỹ thuật thiết bị y học

 

4.6.2.

Công nghệ phòng thí nghiệm y học

 

4.7.

Công nghệ môi trường

 

4.7.1.

Công nghệ quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí)

 

4.7.2.

Công nghệ sản xuất sạch, tái chế

 

4.7.3.

Công nghệ phục hồi và tái tạo môi trường

 

4.7.4.

Công nghệ phân tích chu trình sống

 

4.7.5.

Công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm

 

4.7.6.

Công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học

 

4.7.7.

Công nghệ chế tạo cảm biến sinh học (kit) chẩn đoán môi trường.

 

4.8.

Công nghệ sinh học

 

4.8.1.

Công nghệ gen, công nghệ nhân giống cây trồng và vật nuôi

 

4.8.2.

Công nghệ tế bào trong nông nghiệp

 

4.8.3.

Công nghệ enzym và protein trong nông nghiệp

 

4.8.4.

Công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp

 

4.8.5.

Công nghệ sản xuất thuốc trừ sâu sinh học

 

4.8.6.

Các công nghệ xử lý sinh học, xúc tác sinh học, lên men

 

4.8.7.

Các công nghệ sản phẩm sinh học, vật liệu sinh học, chất dẻo sinh học, nhiên liệu sinh học, các hóa chất được chiết tách từ sinh học, các vật liệu mới có nguồn gốc sinh học

 

4.8.8.

Công nghệ sinh học liên quan đến y học, y tế

 

4.8.9.

Công nghệ tế bào trong y học

 

4.8.10.

Công nghệ gen, protein trong y học

 

4.8.11.

Vật liệu sinh học liên quan đến cấp phép trong y học, thiết bị, cảm biến y học

 

4.9.

Công nghệ nano

 

4.9.1.

Các vật liệu nano

 

4.9.2.

Các quy trình nano

 

4.10.

Công nghệ thực phẩm và đồ uống

 

4.10.1.

Công nghệ thực phẩm

 

4.10.2.

Công nghệ đồ uống

 

4.11.

Công nghệ năng lượng và khai thác tài nguyên

 

4.11.1.

Công nghệ năng lượng và nhiên liệu không phải dầu khí

 

4.11.2.

Công nghệ dầu khí

 

4.11.3.

Công nghệ địa chất, địa kỹ thuật

 

4.11.4.

Công nghệ khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

5.

 

KHOA HỌC Y, DƯỢC VÀ SỨC KHỎE

 

5.1.

Y học cơ sở

 

5.1.1.

Giải phẫu học và hình thái học

 

5.1.2.

Di truyền y học

 

5.1.3.

Miễn dịch học

 

5.1.4.

Thần kinh học

 

5.1.5.

Sinh lý học y học

 

5.1.6.

Mô học

 

5.1.7.

Sinh hóa y học

 

5.1.8.

Vi sinh vật học y học

 

5.1.9.

Ký sinh trùng y học

 

5.1.10.

Sinh lý bệnh

 

5.1.11.

Giải phẫu bệnh và pháp y

 

5.1.12.

Kinh tế y tế; Quản trị bệnh viện

 

5.2.

Y học lâm sàng

 

5.2.1.

Nam học

 

5.2.2.

Sản khoa, phụ khoa, hỗ trợ sinh sản

 

5.2.3.

Nhi khoa

 

5.2.4.

Tim mạch

 

5.2.5.

Huyết học và truyền máu

 

5.2.6.

Bệnh đường hô hấp

 

5.2.7.

Điều trị tích cực và hồi sức cấp cứu

 

5.2.8.

Gây mê

 

5.2.9.

Chấn thương, chỉnh hình, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu

 

5.2.10.

Ngoại khoa

 

5.2.11.

Nha khoa

 

5.2.12.

Da liễu, hoa liễu

 

5.2.13.

Dị ứng

 

5.2.14.

Bệnh về khớp

 

5.2.15.

Nội tiết và chuyển hóa

 

5.2.16.

Tiêu hóa và gan mật học

 

5.2.17.

Niệu học và thận học

 

5.2.18.

Ung thư học

 

5.2.19.

Nhã khoa

 

5.2.20.

Tai mũi họng

 

5.2.21.

Thần kinh học; Tâm thần học

 

5.2.22.

Lão khoa, điều dưỡng

 

5.2.23.

Y học thẩm mỹ, tạo hình

 

5.2.24.

Nội khoa

 

5.2.25.

Y học thể thao

 

5.2.26.

Y học dân tộc, cổ truyền

 

5.2.27.

Y học thảm họa

 

5.2.28.

Chẩn đoán hình ảnh

 

5.3.

Y học dự phòng

 

5.3.1.

Y học lao động và vệ sinh môi trường

 

5.3.2.

Dịch tễ học

 

5.3.3.

Sức khỏe nghề nghiệp

 

5.3.4.

Dinh dưỡng

 

5.3.5.

Y tế công cộng

 

5.4.

Dược học

 

5.4.1.

Dược lý học

 

5.4.2.

Dược học lâm sàng và điều trị

 

5.4.3.

Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam; Thuốc dân tộc

 

5.4.4.

Hóa dược học

 

5.4.5.

Bào chế

 

5.4.6.

Dược học cổ truyền

 

5.4.7.

Thực phẩm chức năng

6.

 

KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

 

6.1.

Trồng trọt

 

6.1.1.

Nông hóa

 

6.1.2.

Thổ nhưỡng

 

6.1.3.

Cây lương thực và cây thực phẩm

 

6.1.4.

Cây rau, cây hoa và cây ăn quả

 

6.1.5.

Cây công nghiệp và cây dược liệu

 

6.1.6.

Chọn, tạo giống cây trồng; Công nghệ nhân giống cây trồng

 

6.1.7.

Bảo vệ thực vật

 

6.1.8.

Bảo quản và chế biến nông sản

 

6.2.

Lâm nghiệp

 

6.2.1.

Lâm sinh, sinh thái và môi trường rừng

 

6.2.2.

Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

 

6.2.3.

Chọn, tạo giống cây rừng; Nhân giống cây rừng

 

6.2.4.

Nông lâm kết hợp

 

6.2.5.

Bảo quản và chế biến lâm sản

 

6.3.

Chăn nuôi

 

6.3.1.

Sinh lý và hóa sinh động vật nuôi

 

6.3.2.

Chọn, tạo giống động vật nuôi; nhân giống động vật nuôi

 

6.3.3.

Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi

 

6.3.4.

Chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ động vật nuôi

 

6.4.

Thú y

 

6.4.1.

Gây mê và điều trị thú y

 

6.4.2.

Dịch tễ học thú y; Miễn dịch học thú y

 

6.4.3.

Giải phẫu học và sinh lý học thú y; Phẫu thuật thú y

 

6.4.4.

Bệnh học thú y, chẩn đoán bệnh thú y, vệ sinh thú y

 

6.4.5.

Vi sinh vật học thú y, vi rút học thú y

 

6.4.6.

Ký sinh trùng học thú y

 

6.4.7.

Dược học thú y, vắc xin và sinh phẩm thú y

 

6.5.

Thủy sản

 

6.5.1.

Hệ sinh thái, sinh lý và dinh dưỡng thủy sản

 

6.5.2.

Chọn, tạo và nhân giống thủy sản

 

6.5.3.

Bệnh thủy sản

 

6.5.4.

Nuôi trồng thủy sản

 

6.5.5.

Quản lý, đánh giá và khai thác nguồn lợi thủy sản

 

6.5.6.

Bảo quản và chế biến thủy sản

7.

 

DỊCH VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

7.1.

Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ

 

7.1.1.

Dịch vụ tra cứu và chỉ dẫn thông tin khoa học và công nghệ

 

7.1.2.

Dịch vụ nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu (thư mục và toàn văn)

 

7.1.3.

Dịch vụ nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin ngân hàng dữ liệu, lưu trữ điện tử

 

7.1.4.

Dịch vụ sao chụp, vi hình hóa (làm vi phim, vi phiếu), thông tin khoa học và công nghệ

 

7.1.5.

Dịch vụ triển lãm khoa học và công nghệ; tổ chức chợ công nghệ và thiết bị

 

7.2.

Dịch vụ thư viện, lưu trữ khoa học và công nghệ

 

7.2.1.

Dịch vụ thư viện khoa học và công nghệ (Xử lý tài liệu; Dịch vụ bạn đọc và cho mượn tài liệu; Dịch vụ mượn liên thư viện; Sau chụp và số hóa tài liệu; Tra cứu và chỉ dẫn; Bảo quản và phục chế tài liệu)

 

7.2.2.

Dịch vụ lưu trữ tài liệu khoa học và công nghệ (Xử lý, bảo quản tài liệu lưu trữ; Số hóa tài liệu lưu trữ)

 

7.3.

Dịch vụ bảo tàng khoa học và công nghệ

 

7.3.1.

Dịch vụ sưu tầm, xử lý và bảo quản, nghiên cứu, giám định, thẩm định và trao đổi mẫu vật về khoa học và công nghệ

 

7.3.2.

Dịch vụ thiết kế, triển khai và quản lý các khu trưng bày của bảo tàng

 

7.4.

Dịch vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 

7.4.1.

Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

7.4.2.

Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo

 

7.4.3.

Dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

 

7.4.4.

Dịch vụ công nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận hệ thống, tổ chức chứng nhận sản phẩm

 

7.4.5.

Dịch vụ giám định số lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

 

7.4.6.

Dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống bảo đảm về đo lường

 

7.4.7.

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật

 

7.4.8.

Dịch vụ ứng dụng kỹ thuật mã số, mã vạch cho sản phẩm hàng hóa và dịch vụ

 

7.5.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

 

7.5.1.

Dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ (bao gồm đại diện, tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và bảo vệ/thực thi quyền sở hữu trí tuệ)

 

7.5.2.

Dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ

 

7.5.3.

Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ (không bao gồm tư vấn liên quan đến thủ tục xác lập và bảo vệ/thực thi quyền sở hữu trí tuệ)

 

7.6.

Dịch vụ chuyển giao công nghệ

 

7.6.1.

Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên có nhu cầu mua hoặc bán tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ)

 

7.6.2.

Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên lựa chọn công nghệ, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ)

 

7.6.3.

Dịch vụ đánh giá công nghệ (đánh giá trình độ công nghệ, xác định giá trị, hiệu quả kinh tế và tác động của công nghệ đến kinh tế - xã hội và môi trường)

 

7.6.4.

Dịch vụ định giá công nghệ (xác định giá trị của công nghệ)

 

7.6.5.

Dịch vụ giám định công nghệ

 

7.6.6.

Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ (tạo, tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy chuyển giao công nghệ; quảng cáo, giới thiệu, trưng bày công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ và trung tâm giao dịch công nghệ)

 

 

THE PRIME MINISTER

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 97/2009/QD-TTg

Hanoi, July 24, 2009

 

DECISION

PROMULGATING THE LIST OF DOMAINS IN WHICH INDIVIDUALS ARE ALLOWED TO ESTABLISH SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 9, 2000 Law on Science and Technology;
Pursuant to the Government's Decree No. 81/ 2002/ND-CP of October 17, 2002, detailing a number of articles of the Law on Science and Technology;
At the proposal of the Minister of Science and Technology,

DECIDES:

Article 1. To promulgate together with this Decision the list of domains in which individuals are allowed to establish scientific research organizations, scientific research and technological development organizations, or scientific and technological service organizations (below collectively referred to as science and technology organizations).

Article 2. Responsibilities of individuals establishing science and technology organizations

1. To take overall responsibility for the operation of science and technology organizations established by them and observe the Law on Science and Technology, the Press Law, the Publication Law and relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 3. The Ministry of Science and Technology shall specify conditions and procedures for registration of the operation of science and technology organizations established by individuals.

Article 4. The Ministry of Science and Technology and provincial-level People's Committees shall, within the ambit of their competence, direct functional agencies to:

1. Guide science and technology organiza­tions already established by individuals in re­registering scientific and technological activities based on the list of domains specified in Article 1 and procedures specified in Article 3 of this Decision.

2. Revoke certificates of registration of scientific and technological activities which were issued ultra vires and guide the re-registration of scientific and technological activities.

3. Revoke certificates of registration of scientific and technological activities of science and technology organizations established by individuals which commit violations in their operation and carry out procedures for terminating operation in accordance with law.

Article 5. In the course of implementation, based on the country's practical situation and development requirements, the Ministry of Science and Technology shall assume the prime responsibility for, and collaborate with concerned ministries and branches in. periodically studying and proposing amendments and supplements to the list of domains in which individuals are allowed to establish science and technology organizations.

Article 6. This Decision takes effect on September 15, 2009.

Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People's Committees and concerned individuals and organizations shall implement this Decision.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

LIST

 OF DOMAINS IN WHICH INDIVIDUALS ARE ALLOWED TO ESTABLISH SCIENCE AND TECHNOLOGY ORGANIZATIONS
(Promulgated together with the Prime Minister's Decision No. 97/2009/QD-TTg of July 24, 2009)

 

 

DOMAINS

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.1

Mathematics

 

1.1.1

Theoretical mathematics

 

1.1.2

Applied mathematics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.1.3

Statistics and probability

 

1.2

Computer and information sciences

 

1.2.1

Computer science

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Information science

 

1.2.3

Information technology in natural sciences

 

1.3

Physics

 

1.3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.3.2

Physics of condensed substances

 

1.3.3

Particle physics and field theory

 

1.3.4

Nuclear physics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.3.5

Plasma and liquid physics

 

1.3.6

Optics

 

1.3.7

Acoustics

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Astronomy

 

1.3.9

Science of universe

 

1.4

Chemistry

 

1.4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.4.2

Inorganic and nuclear chemistry

 

1.4.3

Chemico-physics

 

1.4.4

Polymeric chemistry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.4.5

Electrochemistry

 

1.4.6

Colloid chemistry

 

1.4.7

Analytical chemistry

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mechanics

 

1.5.1

Theoretical mechanics

 

1.5.2

Solid mechanics

 

1.5.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.5.4

Gas mechanics

 

1.6

Sciences on the Earth

 

1.6.1

Geology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.6.2

Mineralogy

 

1.6.3

Palaeobiology

 

1.6.4

Geophysics

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Geochemistry

 

1.6.6

Natural geography

 

1.6.7

Volcanology

 

1.6.8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.6.9

Meteorology and atmospheric sciences

 

1.6.10

Climatology

 

1.6.11

Oceanography

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.6.12

Hydrography; water resources

 

1.7

Biology

 

1.7.1

Theoretical biology

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Reproductive biology; development biology

 

1.7.3

Biodiversity

 

1.7.4

Bionomics

 

1.7.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

1.7.6

Zoology

 

1.7.7

Marine biology and freshwater

 

1.7.8

Genetics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1.7.9

Cytology, histology-embryology

 

1.7.10

Microbiology

 

1.7.11

Virology

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mycology

 

1.7.13

Biochemistry

 

1.7.14

Biophysics

 

1.7.15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

 

SOCIAL SCIENCES

 

2.1

Psychology

 

2.1.1

Psychology in general (including study of the human-machine relationship)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.1.2

Specialized psychology

 

2.2

Economics and business

 

2.2.1

Production-business relationship

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Business and business administration

 

2.3

Education science

 

2.3.1

Education science in general (including pedagogy and education theory)

 

2.3.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

2.4

Sociology

 

2.4.1

Sociological research methods

 

2.4.2

Demography

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.3

Anthropology

 

2.4.4

Specialized sociology (study of gender and women; family study; population study; lifestyle study; study of material production and service domains)

 

2.5

Economic and social geography

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Economic and cultural geography

 

2.5.2

Environmental science - social aspects

 

2.5.3

Planning study, urban and rural development

 

2.5.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

 

HUMANITIES

 

3.1

History and archaeology

 

3.1.1

History of Vietnam

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.2

World history; history of each country, territory and region

 

3.1.3

Archaeology

 

3.2

Philosophy

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Philosophy (general philosophic issues; Marxism-Leninism philosophy; dialectical materialism; historical materialism; scientific communism; logic; social philosophy; history of philosophy)

 

3.2.2

Ethics

 

3.3

Linguistics and literature

 

3.3.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.3.2

Study of Vietnamese language

 

3.3.3

Study of other languages

 

3.3.4

Literature theory; study of literature in general

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.3.5

Study of Vietnamese literature and literature of Vietnamese ethnic minority groups

 

3.3.6

Study of literature of each of other nations, countries and regions

 

3.3.7

Cultural theory; study of culture in general

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Study of Vietnamese culture and culture of Vietnamese ethnic minority groups

 

3.3.9

Study of culture of each of other nations, countries and regions

 

3.3.10

Applied linguistics

 

3.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

3.4.1

Arts and history of arts

 

3.4.2

Fine arts

 

3.4.3

Architectural arts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.4.4

Performing arts (music, dramatics, dance, songs, circus)

 

3.4.5

Folk arts

 

3.4.6

Cinematographic arts

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Television and radio broadcasting arts

 

3.4.8

Other issues of artistic study

4

 

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL SCIENCES

 

4.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.1.1

Architecture

 

4.1.2

Construction techniques

 

4.1.3

Urban infrastructure facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1.4

Transport works

 

4.1.5

Irrigation works

 

4.1.6

Geotechnics

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Electric and electronic techniques, information technology and communication

 

4.2.1

Electric and electronic techniques

 

4.2.2

Robot and automatic control

 

4.2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.2.4

Information and communication systems

 

4.2.5

Telecommunications techniques and technologies

 

4.2.6

Hardware technology and computer architecture

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.7

Software technology

 

4.2.8

Mechano-electronic technology; mechano-microelectronic systems

 

4.3

Mechanic techniques and machine manufacture technology

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mechanic techniques in general

 

4.3.2

Machine manufacture technology in general

 

4.3.3

Designing techniques and machine manufacture technology (machine-tools; dynamic machines; machines for agriculture, forestry, fishery and processing industry; irrigation machines; construction machines; automobiles and traffic; mining equipment)

 

4.3.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.3.5

Sound techniques and technologies

 

4.3.6

Civil shipbuilding technologies and techniques

 

4.3.7

Manufacture technologies and mechanic techniques for energy equipment (excluding nuclear energy equipment)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4

Chemical technologies

 

4.4.1

General issues on industrial chemistry

 

4.4.2

Process and equipment of chemical technology

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pharmacochemical technology

 

4.4.4

Inorganic-chemical and chemical-fertilizer technologies

 

4.4.5

Organic-chemical technology

 

4.4.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.5

Material technologies and metallurgical techniques

 

4.5.1

Metallic and non-metallic material technologies

 

4.5.2

Metal and alloy manufacture technologies and techniques

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.5.3

Powder metallurgy technology

 

4.5.4

Metal processing and metal-pipeline manufacture technologies

 

4.5.5

Semi-conductor material and electronic technologies

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thermo-techniques in metallurgy

 

4.5.7

Building material technology

 

4.5.8

Ceramics technology

 

4.5.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.5.10

Composite material technology

 

4.5.11

Timber processing and paper and pulp producing technologies

 

4.5.12

Fabrics and synthetic-dye producing technologies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.5.13

Advanced-material producing technology

 

4.6

Medical techniques

 

4.6.1

Medical equipment technologies and techniques

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Medical laboratory technology

 

4.7

Environmental technologies

 

4.7.1

Technologies for management and treatment of wastes (solid, liquid and gas)

 

4.7.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.7.3

Environmental restoration and regeneration technologies

 

4.7.4

Life-cycle analysis technology

 

4.7.5

Environmental observation and pollution control and treatment technologies

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7.6

Technology to treat the environment by biological method

 

4.7.7

Technology to manufacture biosensor kits for environmental diagnosis

 

4.8

Biotechnology

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Genetic technology, plant variety and animal breed multiplication technology

 

4.8.2

Cell technology in agriculture

 

4.8.3

Enzyme and protein technologies in agriculture

 

4.8.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.8.5

Technology for producing biological insecticides

 

4.8.6

Biological treatment, biological catalyst and fermentation technologies

 

4.8.7

Technologies of biological products, biological materials, biological plastics, bio-fuel, biologically extracted chemicals, and new materials of biological origin

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.8.8

Biotechnology related to medicine and health

 

4.8.9

Cell technology in medicine

 

4.8.10

Genetic and protein technologies in medicine

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Biological materials related to licensing in medicine, medical equipment and medical biosensors

 

4.9

Nanotechnology

 

4.9.1

Nano materials

 

4.9.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

4.10

Food and beverage technologies

 

4.10.1

Food technology

 

4.10.2

Beverage technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.1 1

Energy and natural-resource exploitation technologies

 

4.11.1

Technology of energy and fuel other than petroleum

 

4.11.2

Petroleum technology

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Geological and geotechnical technologies

 

4.11.4

Mining and mineral processing technologies

5

 

MEDICINE, PHARMACY AND HEALTH SCIENCES

 

5.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.1.1

Anatomy and morphology

 

5.1.2

Medicinal hereditary

 

5.1.3

Immunology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.4

Neurology

 

5.1.5

Medicinal physiology

 

5.1.6

Histology

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Medicinal bio-chemistry

 

5.1.8

Medical microbiology

 

5.1.9

Medicinal parasitology

 

5.1.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.1.11

Disease surgery and forensic medicine

 

5.1.12

Health economics; hospital administration

 

5.2

Clinical medicine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.1

Andrology

 

5.2.2

Obstetrics, gynaecology, reproduction support

 

5.2.3

Pediatrics

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cardiology

 

5.2.5

Hematology and blood transfusion

 

5.2.6

Respiratory diseases

 

5.2.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.2.8

Anaesthetization

 

5.2.9

Trauma, orthopedics, functional rehabilitation and physiotherapy

 

5.2.10

Surgery

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.11

Odontology

 

5.2.12

Dermatology and venereology

 

5.2.13

Allergy

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Articulation-related diseases

 

5.2.15

Endocrinology and metabolism

 

5.2.16

Digestion and hepatobiliary studies

 

5.2.17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.2.18

Oncology

 

5.2.19

Ophthalmology

 

5.2.20

Otorhinolaryngology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.21

Neurology; psychiatry

 

5.2.22

Gerontology, treatment and convalescence

 

5.2.23

Aesthetic medicine and plastic surgery

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Internal medicine

 

5.2.25

Sport medicine

 

5.2.26

Traditional medicine

 

5.2.27

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.2.28

Image diagnosis

 

5.3

Preventive medicine

 

5.3.1

Labor and environmental sanitation medicine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.2

Epidemiology

 

5.3.3

Occupational health

 

5.3.4

Nutrition

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Public health

 

5.4

Pharmacy

 

5.4.1

Pharmacology

 

5.4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

5.4.3

Pharmacognosis; plants and animals used as medicines; southern medicines; traditional medicines

 

5.4.4

Pharmacochemistry

 

5.4.5

Preparation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.6

Traditional pharmacy

 

5.4.7

Functional food

6

 

AGRICULTURAL SCIENCES

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cultivation

 

6.1.1

Agro-chemistry

 

6.1.2

Paedology

 

6.1.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.1.4

Vegetable, flower and fruit trees

 

6.1.5

Industrial and pharmaceutical plants

 

6.1.6

Selection and creation of plant varieties; plant variety multiplication technology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1.7

Plant protection

 

6.1.8

Farm produce preservation and processing

 

6.2

Forestry

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Silviculture, ecology and forest environment

 

6.2.2

Forest resource management and protection

 

6.2.3

Selection and creation of forest saplings; multiplication of forest saplings

 

6.2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.2.5

Forest product preservation and processing

 

6.3

Animal raising

 

6.3.1

Physiology and biochemistry of raised animals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.3.2

Selection and creation of raised animal breeds; multiplication of raised animal breeds

 

6.3.3

Feed and nutrition for raised animals

 

6.3.4

Care, rearing and protection of raised animals

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Animal health

 

6.4.1

Animal anaesthetization and treatment

 

6.4.2

Animal epidemiology; animal immunology

 

6.4.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.4.4

Animal pathology, animal disease diagnosis, animal health hygiene

 

6.4.5

Animal microbiology and virology

 

6.4.6

Animal parasitology

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4.7

Veterinary pharmacy, veterinary vaccines and biologicals

 

6.5

Fisheries

 

6.5.1

Fishery ecosystems, physiology and nutrition

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Selection, creation and multiplication of Fishery breeds

 

6.5.3

Fishery diseases

 

6.5.4

Aquaculture

 

6.5.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

6.5.6

Preservation and processing of aquatic products

7

 

SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SERVICES

 

7.1

Scientific and technological information services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1.1

Service of search and directory for scientific and technological information

 

7.1.2

Service of studying and establishing databases (directories and full texts)

 

7.1.3

Service of studying, establishing and developing databank and electronic-archive information systems

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service of photocopying and making micro-images (making microfilms and micro-cards) of scientific and technological information

 

7.1.5

Scientific and technological exhibition service; service of organizing technology and equipment markets

 

7.2

Scientific and technological library and archive services

 

7.2.1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7.2.2

Service of archiving scientific and technological documents (handling and preservation of archived documents; digitalization of archived documents)

 

7.3

Scientific and technological museum services

 

7.3.1

Service of collecting, handling, preserving, studying, assessing, evaluating and exchanging scientific and technological specimens

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.3.2

Service of designing, organizing and managing display zones of museums

 

7.4

Standardization, metrology and quality control services

 

7.4.1

Service of testing product and goods quality

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service of inspecting, standardizing and testing measurement devices

 

7.4.3

Service of certifying quality management systems and product standard conformity

 

7.4.4

Service of accrediting laboratories, standardization rooms, assessment organizations, system-certifying organizations and product-certifying organizations

 

7.4.5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7.4.6

Services of consultancy on investment in, furnishing and management of measuring and product and goods quality-testing rooms; consultancy on the application of quality management tools; consultancy on standard building; consultancy on building metrology assurance systems

 

7.4.7

Service of maintenance and repair of measurement devices, testing equipment and technical equipment

 

7.4.8

Service of applying numeral code and barcode techniques to products, goods and services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.5

Intellectual property services

 

7.5.1

Service of intellectual property representation (including representation, consultancy and other services related to procedures for establishing and protecting/exercising intellectual property rights)

 

7.5.2

Intellectual property assessment service

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Service of intellectual property consultancy (excluding consultancy related to procedures for establishing and protecting/exercising intellectual property rights)

 

7.6

Technology transfer services

 

7.6.1

Technology transfer brokerage service (supporting purchasers or sellers in seeking partners to sign technology transfer contracts)

 

7.6.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

7.6.3

Technology evaluation service (evaluation of the technological level, determination of economic value and efficiency and socio-economic and environmental impacts of technologies)

 

7.6.4

Technology valuation service

 

7.6.5

Technology assessment service

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.6.6

Technology transfer promotion service (creating and seeking opportunities and promoting technology transfer; technology advertisement, introduction and display; organization of technology markets, fairs and exhibitions and technology transaction centers)

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/07/2009 về Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.898

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!