Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 953/QĐ-BTP năm 2010 phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 953/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 953/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 651/QĐ-BTP ngày 05/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-BTP ngày 28/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PLDSKT..

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 953 /QĐ-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Bám sát định hướng, quan điểm chỉ đạo đã được đề ra tại Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Chương trình công tác của Chính phủ năm 2010, Chương trình công tác của Bộ Tư pháp năm 2010.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch công tác của Vụ phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được những mục đích đã đề ra.

- Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tư pháp, đồng thời đề cao, phát huy vai trò và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác.

II. CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2010

1. Chủ trì thẩm định, góp ý đúng tiến độ, có chất lượng các văn bản do Lãnh đạo Bộ phân công cho Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài Bộ trong quá trình soạn thảo các văn bản có liên quan để đảm bảo các văn bản soạn thảo có chất lượng, có tính khả thi đảm bảo tiến độ được giao.

2. Hoàn thành đúng tiến độ việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Dân sự theo kế hoạch năm 2010.

3. Hoàn thành đúng tiến độ việc xây dựng các văn bản triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, trong đó tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Đề án thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước.

4. Theo dõi quá trình triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trên phạm vi cả nước, đánh giá kết quả sự vận hành của Luật trong cuộc sống, trên cơ sở đó bước đầu kiến nghị các giải pháp thúc đẩy sự thi hành Luật này.

5. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Đề án củng cố và đổi mới Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2016.

6. Xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích việc khiếu nại, khởi kiện và việc giải quyết khiếu nại, khởi kiện về đất đai quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Đất đai và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính.

7. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

8. Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì thực hiện Kế hoạch này.

2. Các đơn vị thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trong việc thực hiện Kế hoạch này.

3. Vụ Kế hoạch – tài chính, Văn phòng Bộ bố trí, cấp phát kinh phí đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện kế hoạch này theo quy định của pháp luật về ngân sách.

 


KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA VỤ PHÁP LUẬT DÂN SỰ - KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 953/QĐ-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

LÃNH ĐẠO VỤ PHỤ TRÁCH

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

I

CHỦ TRÌ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN

1

Sửa đổi, bổ sung Bộ luật dân sự

Phòng Pháp luật dân sự (viết tắt là Phòng PL dân sự)

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Nguyễn Am Hiểu

Chương trình chuẩn bị trong năm 2010

2

Xây dựng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích việc khiếu nại, khởi kiện và việc giải quyết khiếu nại, khởi kiện về đất đai quy định tại Luật Khiếu nại, tố cáo, Luật Đất đai và Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính

Phòng Pháp luật kinh tế ngành (viết tắt là Phòng PL KT ngành)

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Qúy II năm 2010

3

Xây dựng hoặc phối hợp xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, bao gồm 6 Thông tư liên tịch:

+ Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

+ Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự;

+ Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án hình sư;

+ Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính;

+ Thông tư liên tịch hướng dẫn giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự;

+ Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách nhà nước về bồi thường của nhà nước.

Phòng PL dân sự

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý II năm 2010

4

Xây dựng Đề án thành lập đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường của nhà nước.

Phòng PL dân sự

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý III/2010

5

Triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Cụ thể như sau:

5.1. Xây dựng Kế hoạch liên ngành giữa Bộ Tư pháp với Tòa án nhân dân tối cao giúp Chính phủ quản lý công tác bồi thường nhà nước trong lĩnh vực tố tụng;

5.2. Thực hiện rà soát các quyết định hành chính,hành vi hành chính của Bộ Tư pháp thuộc phạm vi, trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

5.3. Xây dựng cẩm nang nghiệp vụ hỏi đáp pháp luật về bồi thường nhà nước;

5.4. Xây dựng và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước;

5.5. Sơ kết 1 năm thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Phòng PL dân sự

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Cả năm 2010

6

Chỉ đạo việc hoàn thành xây dựng Đề án củng cố và đổi mới Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2016.

Phòng THHC (viết tắt là Phòng Tổng hợp - Hành chính) phối hợp với Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp (đơn vị chủ trì)

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý III năm 2010

7

Triển khai Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

7.1. Xây dựng văn bản đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong năm 2010.

7.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP .

7.3. Xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

7.4. Tổng kết 2 năm triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP .

Phòng THHC

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý III năm 2010

8

Hoàn thành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Bộ Tài chính chủ trì, Bộ Tư pháp phối hợp).

Phòng THHC

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý II năm 2010

9

Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.

Phòng THHC

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Nguyễn Thanh Tịnh

Cả năm 2010

II

CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH

10

Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

Phòng PLKT ngành

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Am Hiểu

Quý II năm 2010

11

Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phòng PLKT ngành

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Am Hiểu

Quý II năm 2010

12

Luật sử dụng năng lượng tiết kiện và hiệu quả

Phòng Pháp luật kinh tế tổng hợp (viết tắt là Phòng PLKTTH)

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Am Hiểu

Quý II năm 2010

13

Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Phòng PLKT ngành

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý IV năm 2010

14

Luật chứng khoán (sửa đổi)

Phòng PLKT ngành

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý IV năm 2010

15

Luật Kiểm toán độc lập

Phòng PLKT ngành

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Am Hiểu

Quý IV năm 2010

16

Luật Bảo hiểm tiền gửi

Phòng PLKT ngành

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Am Hiểu

Chương trình chuẩn bị

17

Luật Đất đai (sửa đổi)

Phòng PLKT ngành

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Chương trình chuẩn bị

18

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Phòng PLKT ngành

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Chương trình chuẩn bị

19

Luật Đo Lường

Phòng PL Dân sự

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Am Hiểu

Quý II năm 2010

20

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phòng PL Dân sự

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý II năm 2010

21

Luật Đầu tư công

Phòng PLKTTH

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Quý II năm 2010

22

Luật Hợp tác xã

Phòng PLKTTH

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Quý IV năm 2010

23

Luật Thuế môi trường

Phòng PLKTTH

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Quý II năm 2010

24

Luật Thuế nhà, đất

Phòng PLKTTH

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Quý II năm 2010

25

Nghị Quyết của Quốc hội về dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

Phòng PLKTTH

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Quý II năm 2010

III

CÔNG TÁC KHÁC

26

Kiện toàn nhân sự Lãnh đạo các Phòng thuộc Vụ

Phòng THHC

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Quý II năm 2010

27

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2010 của Câu lạc bộ

Phòng THHC

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Quý II năm 2010

28

Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm 2010.

28.1. Công tác đăng ký và phát động thi đua – khen thưởng của Vụ năm 2010.

28.2. Tổng kết công tác thi đua – khen thưởng của Vụ năm 2010.

Phòng THHC

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Nguyễn Thanh Tịnh

Cả năm 2010

29

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện thẩm định, có ý kiến pháp lý về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực pháp luật dân sự, kinh tế theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Các Phòng thuộc Vụ PLDSKT

Dương Đăng Huệ

Cả năm 2010

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 953/QĐ-BTP năm 2010 phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2010 của Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.514
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.194.198