Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 95/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành: 30/01/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 30/01/2024, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 95/QĐ-BGTVT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải

Theo đó, mục đích và yêu cầu của Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải như sau:

* Mục đích:

- Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên quan được Quốc hội giao tại Điều 3 Nghị quyết 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được thông qua ngày 09/11/2023 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong ngành Giao thông vận tải (GTVT) và lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về GTVT, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý.

* Yêu cầu:

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Xem chi tiết tại Quyết định 95/QĐ-BGTVT có hiệu lực từ ngày 30/01/2024.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2024 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ- CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTr Nguyễn Duy Lâm;
- Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thắng

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 95/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ và các cơ quan liên quan được Quốc hội giao tại Điều 3 Nghị quyết số 103/2023/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được thông qua ngày 09 tháng 11 năm 2023 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV;

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật trong ngành Giao thông vận tải (GTVT) và lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GTVT nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, chưa đầy đủ trong tổ chức thi hành pháp luật, những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về GTVT, góp phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất và khả thi trong các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế trong hoạt động quản lý.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện công việc được giao.

- Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi lĩnh vực theo dõi

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực về GTVT do Bộ GTVT quản lý, bao gồm lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không dân dụng và đăng kiểm phương tiện.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

2.1. Ban hành kế hoạch theo dõi

a) Nội dung hoạt động: Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

b) Sản phẩm đầu ra: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị.

c) Cơ quan thực hiện: Các Vụ, các Cục thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở GTVT).

d) Thời gian thực hiện: Trước ngày 28/02/2024.

2.2. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động

- Thu thập thông tin từ văn bản, báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật.

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

b) Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở GTVT.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

2.3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

2.3.1. Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật chung

a) Nội dung hoạt động: Kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý. Thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật đối với những vấn đề nóng, nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) Cơ quan thực hiện: Các Vụ, các Cục thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Sở GTVT.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

d) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

2.3.2. Kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cụ thể

a) Nội dung hoạt động

Thực hiện việc kiểm tra về tình hình thi hành pháp luật tại một số đơn vị thuộc ngành GTVT.

b) Cơ quan thực hiện: Các Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ.

c) Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

d) Sản phẩm đầu ra: Thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

2.4. Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

a) Nội dung hoạt động: Tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực được giao quản lý.

b) Cơ quan thực hiện: Các Vụ thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, các Cục thuộc Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

d) Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát.

2.5. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Căn cứ kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi báo cáo Lãnh đạo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo các nội dung sau:

- Ban hành kịp thời, đầy đủ văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật.

- Kịp thời tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật đã có hiệu lực. Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, phổ biến pháp luật; bảo đảm về tổ chức, biên chế, kinh phí và các điều kiện khác cho thi hành pháp luật.

- Thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 của Bộ Giao thông vận tải được thực hiện căn cứ vào Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch này; kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị mình cho phù hợp.

- Các Sở GTVT căn cứ Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao theo đúng yêu cầu.

- Tổ chức pháp chế, người được giao nhiệm vụ làm công tác pháp chế tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở GTVT chủ động tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị gửi về Bộ GTVT (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01 tháng 12 năm 2024.

- Vụ Pháp chế là đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình chung về công tác theo dõi thi hành pháp luật; tổ chức triển khai các công việc cụ thể để theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở lĩnh vực trọng tâm; xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ trình Lãnh đạo Bộ và Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

- Việc lập dự toán, bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Nguồn kinh phí: Thực hiện từ kinh phí ngân sách nhà nước đã được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và chi theo chế độ quy định; nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định (nếu có)./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/QĐ-BGTVT về Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật ngày 30/01/2024 của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


386

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!