Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 948/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 948/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 26 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 126/TTr-SKHCN ngày 23/4/2013 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ áp dụng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình và Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành chuyên môn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Cục Kiểm soát TTHC;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực TU, Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Đài PTTH Quảng Bình, Báo Quảng Bình;
- Công báo tỉnh, Website tỉnh;
- Lưu VT, KTN, KSTTHC(3).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG BÌNH

(Ban hành kèm theo các Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung

Trang

I. Lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ

1

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

TTHC được ban hành mới

5

2

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

TTHC được ban hành mới

16

3

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ

TTHC được ban hành mới

20

4

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

TTHC được ban hành mới

25

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

TTHC được sửa đổi, bổ sung

29

6

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ trong trường hợp bị mất, rách, nát hoặc hết hiệu lực

TTHC được sửa đổi, bổ sung

48

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ

TTHC được sửa đổi, bổ sung

50

8

Thủ tục Đăng ký giải thể tổ chức khoa học và công nghệ

TTHC được bổ sung thông tin

72

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc tên cơ quan quản lý trực tiếp/thay đổi cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

TTHC được sửa đổi, bổ sung

74

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

TTHC được bổ sung thông tin

96

11

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

TTHC được sửa đổi, bổ sung

102

12

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ và các trường hợp thay đổi có liên quan

TTHC được sửa đổi, bổ sung

107

13

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

TTHC được sửa đổi, bổ sung

119

14

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương

TTHC được ban hành mới

124

15

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

TTHC được ban hành mới

131

16

Thủ tục đăng ký dự tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

TTHC được bổ sung thông tin

133

17

Thủ tục Tiếp nhận hồ sơ; Thẩm định hồ sơ; Xét duyệt đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

TTHC được bổ sung thông tin

135

18

Thủ tục Thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ và xã hội nhân văn

TTHC được bổ sung thông tin

137

19

Thủ tục Nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHCN và KHXHNV cấp tỉnh

TTHC được bổ sung thông tin

138

20

Thủ tục Xét chọn dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi

TTHC được bổ sung thông tin

140

21

Thủ tục Nghiệm thu dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi

TTHC được bổ sung thông tin

142

22

Thủ tục Nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHCN và KHXHNV cấp cơ sở

TTHC bị bãi bỏ

144

II. Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân

1

Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ

TTHC được thay thế

145; 225

2

Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

TTHC được bổ sung mới

148

3

Thủ tục gia hạn Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

TTHC được bổ sung mới

159

4

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

TTHC được bổ sung mới

167

III. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

TTHC được ban hành mới

171

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

TTHC được ban hành mới

175

3

Thủ tục đăng ký chủ trì thực hiện dự án do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

TTHC được ban hành mới

179

IV. Lĩnh vực Thanh tra Khoa học và Công nghệ

1

Thủ tục Giải quyết khiếu nại trong hoạt động khoa học và công nghệ

TTHC được thay thế

189; 226

2

Thủ tục Giải quyết tố cáo trong hoạt động khoa học và công nghệ

TTHC được thay thế

193; 226

V. Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1

Thủ tục công bố hợp chuẩn

TTHC được thay thế

197; 227

2

Thủ tục công bố hợp quy

TTHC được thay thế

203; 227

3

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

TTHC được sửa đổi, bổ sung

209

4

Thủ tục xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia

TTHC được sửa đổi, bổ sung

214

5

Thủ tục Hiệu chỉnh, Kiểm định phương tiện đo

TTHC bị bãi bỏ

219

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 948/QĐ-UBND ngày 26/04/2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ áp dụng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.227.63
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!