Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 942/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 942/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Duy Bắc
Ngày ban hành: 11/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 942/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 637/BC-SNV ngày 04/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016.

Điều 2. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 theo Đề án tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2012 - 2015 đã ban hành theo Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính tnh và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thi hành - VBĐT);
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND t
nh;
- VPTU, các ban Đảng; t
chức CTXH tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉn
h;
- Văn phòng HĐND t
nh;
- Các huyện, thị, thành ủy;
- Các hội, hiệp hội trên địa bàn t
nh;
- Đài PTTH, Báo KH;
- Trung tâm Công báo tỉnh (VBĐT);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh (VBĐT);
- Cổng thông tin CCHC t
nh (VBĐT);
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 942/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

- Giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức rõ trách nhiệm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Tạo điều kiện cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng hiểu rõ quyết tâm, nỗ lực và kết quả CCHC của tỉnh Khánh Hòa; nắm bắt đầy đủ và khai thác hiệu quả các dịch vụ, tiện ích được cung cấp tại từng cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Góp phần đạt mục tiêu CCHC của tỉnh năm 2016: Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đạt trên 75%; cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ sCCHC cấp tỉnh (PAR-INDEX) và Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) một cách bền vững.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền phải thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng điểm, hướng đến nhu cầu thông tin của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Sử dụng, kết hp hài hòa, hiệu quả các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền; đảm bảo tính thiết thực, kịp thời, chính xác của thông tin được truyền tải.

- Tăng cường tuyên truyền tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả khi giao dịch công việc, thủ tục hành chính; tập trung tuyên truyền mạnh mẽ và hiệu quả tại cp chính quyền cơ sở, tại đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

II. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN THỐNG NHẤT TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

Các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện thống nhất các nhiệm vụ tuyên truyền sau:

1. Tuyên truyền CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức:

- Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm thực hiện CCHC tại Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch CCHC năm 2016 của UBND tỉnh và của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đến tận phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã.

- Tổ chức phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ CCHC, văn bản, quy định CCHC đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức thông qua ngày phổ biến, giáo dục pháp luật hàng tháng, hội nghị giao ban hàng quý.

- Tổ chức công bố chỉ số và xếp hạng CCHC, chỉ số mức độ hài lòng năm 2015 chậm nhất trong tháng 4/2016, làm cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức nm rõ những mặt đã làm được, những hạn chế, yếu kém và các giải pháp phải thực hiện để khắc phục yếu kém.

- Tổ chức báo cáo tình hình, kết quả CCHC, cập nhật thông tin CCHC trong hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết năm.

- Ban hành quy chế quy định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác CCHC; trách nhiệm tham gia CCHC của từng cán bộ, công chức, viên chức; cơ chế phối hp tham mưu, triển khai các công việc CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; đưa vào nội dung quy định cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho gia đình, cá nhân.

- Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trực tiếp tổ chức quán triệt, kết hợp với kiểm tra hàng tuần việc chấp hành Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh đối với công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa và công chức chuyên môn; công bố số liệu về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông vào tuần cuối hàng tháng.

- Tổ chức ít nhất 01 đt hướng dẫn, tập huấn các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp ứng xử, nghiệp vụ hướng dẫn hồ sơ cho công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa trong 6 tháng đầu năm 2015.

- Hàng quý, công bố trong toàn cơ quan, đơn vị kết quả khảo sát ý kiến khách hàng có giao dịch thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức truy cập thường xuyên Cổng thông tin điện tử CCHC tỉnh Khánh Hòa (http://cchc.khanhhoa.gov.vn) để cập nhật văn bản, chỉ đạo, thông tin, số liệu, tình hình và kết quả cải cách hành chính.

- Trong tháng 6 năm 2016, tiến hành 01 đợt khảo sát kiến thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức v công tác CCHC và báo cáo kết quả cho Sở Nội vụ tổng hợp. Giao SNội vụ hướng dn các sở, ngành, địa phương trin khai nội dung này.

2. Tuyên truyền CCHC cho ngưi dân, tổ chức, doanh nghiệp:

a) Tuyên truyền trực quan:

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các pano, bảng tuyên truyền trực quan về cải cách hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tại Bộ phận một cửa; duy trì các khu hiệu: “Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước”, “Dân chủ, nhanh gọn, đúng luật”; “Hãy nộp hồ sơ điện tử để giảm giấy tờ, thi gian và chi phí”; bsung các khẩu hiệu để nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

- Thực hiện công khai thủ tục hành chính, thông tin đường dây nóng tại Bộ phận một cửa theo đúng Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh.

b) Tuyên truyền thông qua giải quyết công việc, thủ tục hành chính:

- Trong tháng 4/2016, các sở, ngành, địa phương ban hành văn bản chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức phải kết hợp tuyên truyền CCHC, giới thiệu, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi có quan hệ công tác, giao dịch thủ tc. Kiểm tra và nhắc nhthường xuyên việc thực hiện.

- Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa hướng dẫn người dân, tchức, doanh nghiệp cách thức tra cứu thủ tục hành chính, tra cứu tiến độ hồ sơ, cách thức đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả thủ tục, nơi niêm yết và cách thức sử dụng thông tin đường dây nóng để gửi phản ánh, kiến nghị khi có vướng mắc.

- In tờ rơi hướng dẫn danh mục thủ tục và cách thức thực hiện thủ tục trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 để cung cấp, hướng dẫn khách hàng tại Bộ phận một cửa.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, Cổng thông tin CCHC tỉnh và giới thiệu các chuyên mục thiết yếu để người dân, tổ chức, doanh nghiệp truy cập khi có nhu cầu thông tin.

c) Tuyên truyền thông qua tương tác, đối thoại:

- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố gửi văn bản đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, hội, hiệp hội phản ánh các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, về tinh thn, thái độ phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc. Tổng hp và thông báo trả lời công khai trên Trang thông tin điện tử hoặc tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp. Thực hiện thống nhất 02 đợt trong quý II và quý IV/2016, khuyến khích thực hiện hàng tháng.

- Gửi phiếu lấy ý kiến tất cả khách hàng đến giao dịch tại Bộ phận một cửa, định kỳ hàng tháng tổng hợp và niêm yết công khai kết quả đánh giá của khách hàng, ý kiến giải đáp, trả lời của lãnh đạo cơ quan tại Bộ phận một cửa, nơi đón tiếp công dân.

d) Tuyên truyền thông qua mạng Internet:

- Hoàn thiện chuyên mục cải cách hành chính trên cột nội dung trang chủ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; mỗi tháng đăng tải ít nhất 10 tin, bài về CCHC, ưu tiên thông tin, giới thiệu những cơ chế, chính sách mới, những giải pháp cải cách thủ tục hành chính và những tiện ích mới trong cung cấp dịch vụ công của cơ quan, ngành, địa phương và của tỉnh.

- Thực hiện đăng tải các văn bản CCHC của cấp trên và của cơ quan, đơn vị mình ngay sau khi được ban hành.

- Mở chức năng thông báo danh sách hồ sơ đã được tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, hsơ đề nghị bsung và danh sách hồ sơ chờ trả kết quả trên trang thông tin điện tử; thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin hồ sơ kể từ tháng 5/2016 trở đi.

- Thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và đăng tải nội dung trả lời phản ánh, kiến nghị trên trang thông tin điện tử, đng thời với việc công khai các thông tin tại đim c khoản này.

đ) Tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tấn báo chí, phương tiện truyn thanh:

- Các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng danh mục, nội dung tuyên truyền CCHC của cơ quan, ngành, địa phương năm 2016, làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa thống nhất xây dựng các chuyên mục, tin bài trên báo, đài từ tháng 4/2016.

- UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình xây dựng chuyên mục cải cách hành chính phát định kỳ hàng tuần 02 lần trên hệ thống đài truyền thanh địa phương kể từ quý II/2016.

- Chủ động cung cấp tin, bài, tài liệu, trả lời phỏng vấn khi có đề nghị của các cơ quan thông tấn, báo chí theo quy định hoặc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh.

III. PHÂN CÔNG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG ĐIỂM

Bên cạnh thực hiện thống nhất các nội dung tuyên truyền tại Mục II Kế hoạch này, phân công chủ trì thực hiện một số hoạt động tuyên truyền CCHC trọng điểm của tỉnh sau:

1. SNội vụ:

- Chủ trì kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Cải cách hành chính tỉnh, phát triển mạng lưới cộng tác viên, hoàn thiện quy chế phối hợp quản lý, liên kết chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh để tăng cường hiệu quả, chất lượng tuyên truyền CCHC trên mạng Internet.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền một số chuyên đề CCHC trọng điểm năm 2016 của tỉnh trên các phương tiện thông tấn, báo chí của Trung ương, của tỉnh.

- Chủ trì, phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai 01 đợt tuyên truyn trọng đim vthực hiện thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet từ tháng 5 đến hết năm 2016.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh quy định danh mục các nội dung, hoạt động quản lý phải được công khai trên trang thông tin điện tử các sở, ngành, địa phương.

- Chủ trì nghiên cứu, khảo sát và hướng dẫn triển khai các hoạt động làm chuyển biến mạnh mẽ chính quyền cơ s, gắn với cải thiện Chỉ số Năng lực Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

2. S Tư pháp:

- Chủ trì tổ chức ít nhất 02 đợt truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2016; hàng quý tổng hợp và công khai tình hình, kết quả cải cách thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin CCHC tỉnh.

- Công khai hàng quý tình hình triển khai Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh trên Cổng thông tin CCHC tỉnh.

- Đưa các văn bản, nội dung chỉ đạo CCHC của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh vào kế hoạch ph biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

3. SThông tin và Truyền thông:

- Tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ về định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

- Công khai hàng quý về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là việc triển khai thực hiện, chấp hành các quy định của UBND tỉnh về sử dụng các phần mềm dùng chung trên Cổng thông tin CCHC tỉnh, về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tổ chức phân tích, đánh giá kết quả, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong qun lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công hàng quý, thông tin, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và của tỉnh.

4. SKế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tham mưu UBND tỉnh tổ chức ít nhất 01 Hội nghị đối thoại, giải đáp cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Xây dựng chuyên trang Tiếng Anh để kêu gọi đầu tư, hướng dẫn cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư ngoài nước.

- Xây dựng chuyên mục tiếp nhận, giải đáp vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, kinh doanh trên trang thông tin điện tử của Sở, hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện tạo liên kết chuyên mục đến trang thông tin điện tử.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015; các cơ chế, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh năm 2016.

5. S Tài nguyên và Môi trưng:

- Tổ chức ít nhất 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách tài nguyên, những điểm mới về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành, UBND cp huyện, cấp xã.

- Trong tháng 6/2016, triển khai 01 đợt khảo sát, tổng hp phản ánh, kiến nghị của người dân, tchức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, môi trường, tài nguyên; tổ chức hội nghị đối thoại, giải đáp.

6. SY tế:

- Chủ trì triển khai tuyên truyền mạnh mẽ các đề án cải cách hành chính lĩnh vực y tế, đặc biệt là Đán “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh” của Bộ Y tế; tchức quán triệt thường xuyên từ cấp tỉnh đến tận trạm y tế cấp xã.

- Công khai chỉ số hài lòng các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế cấp xã năm 2015; nghiên cứu triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế về tiếp cận dịch vụ, tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi.

- Nghiên cứu xây dựng, triển khai nội dung, hình thức tuyên truyền trực quan tại các sở khám, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh.

7. Cục thuế, Cục Hải quan tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh:

- Chủ động triển khai công tác tuyên truyền theo kế hoạch của ngành; đồng thời phối hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh nghiên cứu giải đáp vướng mắc, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đu tư.

- Phi hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực thực hiện thủ tục hành chính thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

IV. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ phân công tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bổ sung, hoàn thiện kế hoạch triển khai của cơ quan, ngành, đơn vị, địa phương (gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 30/4/2016 đ tng hợp và tham mưu công tác điu phi hoạt động tuyên truyn chung của tỉnh). Chỉ đạo, phân công và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện công tác tuyên truyền với ý nghĩa là giải pháp trọng tâm của CCHC, đánh giá kết quả hàng quý và báo cáo đầy đủ trong báo cáo định kỳ CCHC.

UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng chế độ thông tin báo cáo chặt chẽ và tiến hành kiểm tra để bảo đảm việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả của từng UBND cấp xã trực thuộc.

2. Bố trí đủ kinh phí từ ngân sách quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp để thực hiện công tác tuyên truyền CCHC của sở, ngành, địa phương; huy động theo quy định pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách đ htrợ công tác tuyên truyền.

Đối với các hoạt động tuyên truyền trọng điểm được giao tại Mục III Kế hoạch, các cơ quan chủ trì lập dự toán nhu cu kinh phí gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định và thống nhất phương án thực hiện.

3. Các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tiến hành nâng cấp, hoàn thiện các chuyên mục trang thông tin điện tử, kiện toàn nhân sự và quy chế thực hiện công tác biên tập, chế độ cung cp tin bài, nhuận bút và thù lao duy trì nội dung, tạo lập sở dữ liệu.

4. Trên sở danh mục nội dung tuyên truyền của các sở, ngành, địa phương, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa tham gia, thống nhất phương án triển khai tuyên truyền trên báo, đài.

Chuyn trọng tâm tuyên truyền theo hướng phân tích, đánh giá, bình luận mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp CCHC, xây dựng các phóng sự để làm nổi bật những mặt đã làm được, những hạn chế, yếu kém phải khắc phục.

5. Kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền CCHC; đưa nội dung CCHC vào chuyên đề sinh hoạt chi bộ thường kỳ./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 942/QĐ-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.179
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.168.209