Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 936/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 30/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 936/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên tại Tờ trình số 66/TTr-SKHĐT-VP, ngày 21/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hu hn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

2.

Đăng ký hot động Chi nhánh đi với Công ty trách nhim hu hn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

3.

Đăng ký hot động n phòng đại din đi với Công ty trách nhim hu hn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

4.

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hu hn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

5.

Đăng ký hot động Chi nhánh đi với Công ty trách nhim hu hn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

6.

Đăng ký hot động n phòng đại din đi với Công ty trách nhim hu hn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

7.

Đăng ký hot động địa đim kinh doanh đi với Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

8.

Đăng ký thay đi tên doanh nghiệp đi với Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

9.

Đăng ký tăng vn điu lệ đối với Công ty trách nhiệm hu hn một thành viên

10.

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hu hn một thành viên

11.

Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hu hn một thành viên

12.

Đăng ký thay đổi Chủ sở hữu công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

13.

Đăng ký thay đi, bổ sung ngành, ngh kinh doanh đối với Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

14.

Đăng ký thay đi ni dung đăng kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đi với Công ty trách nhim hu hn một thành viên

15.

Đề nghị cp li Giy chng nhn đăng kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên

16.

Gii thể doanh nghiệp đối với Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

17.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

18.

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Công ty TNHH một thành viên

 

19.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại din của Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

20.

Chm dt hot đng đa đim kinh doanh đi với Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

21.

Đăng ký thành lp mới doanh nghip đi với Công ty trách nhiệm hu hn hai thành viên trở lên

22.

Đăng ký hot động Chi nhánh đi với Công ty trách nhim hu hn hai thành viên trở lên

23.

Đăng ký hot động Văn phòng đại din đi với Công ty trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên

24.

Đăng ký hot động địa đim kinh doanh đi với Công ty trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên

25.

Đăng ký thay đi tên doanh nghiệp đi với Công ty trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên

26.

Đăng ký thay đi người đại din theo pháp lut ca doanh nghiệp đi với Công ty trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên

27.

Đăng ký tăng vn điu lệ đối với Công ty trách nhiệm hu hn hai thành viên trở lên

28.

Đăng ký giảm vn điu lệ đối với Công ty trách nhim hữu hn hai thành viên trở lên

29.

Đăng ký thay đi thành viên đi với Công ty trách nhim hu hn hai thành viên trở lên

30.

Đăng ký thay đi trụ sở chính đối với Công ty trách nhiệm hu hn hai thành viên trở lên

31.

Đăng ký thay đi, bổ sung ngành, ngh kinh doanh đối với Công ty trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên

32.

Đăng ký thay đi ni dung đăng kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đi với Công ty trách nhim hu hn hai thành viên trở lên

33.

Đề nghị cp li Giy chng nhn đăng kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty trách nhiệm hu hạn hai thành viên trở lên

34.

Gii thể doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hu hạn hai thành viên trở lên

35.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hu hạn hai thành viên trở lên

36.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

37.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hu hạn hai thành viên trở lên

38.

Đăng ký thành lp doanh nghip đi với Công ty cổ phn

39.

Đăng ký hot động Chi nhánh đi với Công ty cổ phn

40.

Đăng ký hot động Văn phòng đại din đi với Công ty cphn

41.

Đăng ký hot động địa đim kinh doanh đi với Công ty cphn

42.

Đăng ký thay đi tên doanh nghiệp đi với Công ty cổ phn

43.

Đăng ký thay đi người đại din theo pháp lut ca doanh nghiệp đi với Công ty cổ phn

44.

Đăng ký tăng vn điu lệ đối với Công ty cổ phn

45.

Đăng ký giảm vn điu lệ đối với Công ty c phn

46.

Đăng ký thay đi cổ đông sáng lập doanh nghiệp đi với Công ty cổ phn

47.

Đăng ký thay đi trụ sở chính đối với Công ty cổ phn

48.

Đăng ký thay đi bổ sung ngành, ngh kinh doanh đối với Công ty cổ phn

49.

Đăng ký thay đi ni dung đăng kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đi với Công ty cổ phn

50.

Gii thể doanh nghiệp đối với Công ty cổ phn

51.

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của công ty cổ phần

52.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty Cổ phần

53.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty cổ phần

54.

Đề nghị cp li Giy chng nhn đăng kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty cổ phần

55.

Đăng ký thành lp doanh nghip đi với Công ty hp danh

56.

Đăng ký hot động Chi nhánh đi với Công ty hp danh

57.

Đăng ký hot động Văn phòng đại din đi với Công ty hp danh

58.

Đăng ký hot động địa đim kinh doanh đi với Công ty hp danh

59.

Đăng ký thay đi tên doanh nghiệp đi với Công ty hp danh

60.

Đăng ký tăng vn điu lệ đi với Công ty hp danh

61.

Đăng ký giảm vn điu lệ đi với Công ty hp danh

62.

Đăng ký thay đi thành viên hp danh đi với Công ty hp danh

63.

Đăng ký thay đi trụ sở chính đối với Công ty hợp danh

64.

Đăng ký thay đi, bổ sung ngành, ngh kinh doanh đối với Công ty hp danh

65.

Đăng ký thay đi ni dung đăng kinh doanh theo quyết định của Tòa án đi với Công ty hp danh

66.

Đề nghị cp li Giy chng nhn đăng kinh doanh do mất, cháy... đối với Công ty hợp danh

67.

Gii thể doanh nghiệp đối với Công ty hp danh

68.

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của công ty hợp danh

69.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện đối với công ty hợp doanh

70.

Thông báo tạm ngưng kinh doanh đối với Công ty hợp danh

71.

Đăng ký thành lp mới doanh nghip đi với Doanh nghip tư nhân

72.

Đăng ký hot động Chi nhánh đi với Doanh nghiệp tư nhân

73.

Đăng ký hot động Văn phòng đại din đi với Doanh nghiệp tư nhân

74.

Đăng ký thành lập địa đim kinh doanh đi với Doanh nghiệp tư nhân

75.

Đăng ký thay đi tên doanh nghiệp đi với Doanh nghiệp tư nhân

76.

Đăng ký tăng, giảm vn đầu tư đi với Doanh nghip tư nhân

77.

Đăng ký thay đi trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân

78.

Đăng ký thay đi, bổ sung ngành, ngh kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

79.

Đăng ký thay đi ni dung đăng kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đi với Doanh nghip tư nhân

80.

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

81.

Đề nghị cp li Giy chng nhn đăng kinh doanh do mất, cháy... đối với Doanh nghiệp tư nhân

82.

Gii thể doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân

83.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp tư nhân

84.

Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

85.

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

86.

Đăng ký chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một số công ty cùng loại.

87.

Đăng ký chia Công ty trách nhiệm hu hạn hai thành viên thành một số công ty cùng loại

88.

Đăng ký chia công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại

89.

Đăng ký tách doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

90.

Đăng ký tách doanh nghiệp đối Công ty trách nhiệm hu hạn hai thành viên trở lên

91.

Đăng ký tách doanh nghiệp đối với Công ty cổ phn

92.

Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

93.

Đăng ký sáp nhp một số công ty cùng loại vào Công ty trách nhiệm hu hn hai thành viên trở lên

94.

Đăng ký sáp nhập một số công ty cùng loại vào Công ty cổ phn

95.

Đăng ký hợp nhất Công ty trách nhiệm hu hn hai thành viên trở lên

96.

Đăng ký hợp nhất Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành một số công ty cùng loại.

97.

Đăng ký hợp nhất Công ty cổ phần

98.

Chuyn đổi Công ty trách nhim hu hạn mt thành viên thành Công ty trách nhiệm hu hn hai thành viên trở lên

99.

Chuyn đổi Công ty trách nhim hu hạn mt thành viên thành Công ty cổ phn

100.

Chuyn đổi Công ty trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

101.

Chuyn đổi Công ty trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phn

102.

Chuyn đổi Công ty c phn thành Công ty trách nhim hu hạn mt thành viên

103.

Chuyn đổi Công ty c phn thành Công ty trách nhiệm hu hn hai thành viên trở lên

104.

Chuyn đổi Doanh nghip tư nhân thành Công ty trách nhim hu hạn một thành viên

105.

Chuyn đổi Doanh nghip tư nhân thành Công ty trách nhim hu hạn hai thành viên trở lên

106.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

107.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế

108.

Hiệu đính thông tin

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 30/05/2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.004

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!