Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 922/QĐ-UBND thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Nội vụ Lai Châu 2016

Số hiệu: 922/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 922/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/TT-BTP, ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 980/TTr-SNV, ngày 29/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 58 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1605/QĐ-UBND, ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Lai Châu về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, tái bản, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát TTHC);
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 922 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Phần A

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

1

Tuyển dụng công chức

2

Tuyển dụng viên chức

II. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

1

Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng

2

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu trên địa bàn tỉnh

3

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở trong tỉnh

4

Thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

5

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo

6

Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

7

Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

8

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

9

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

10

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

11

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

12

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

13

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

14

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

15

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

16

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

17

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

III. LĨNH VỰC VĂN THƯ, LƯU TRỮ

1

Cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ

IV. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

2

Tặng cờ thi đua của Chính phủ

3

Tặng Huân chương các loại

4

Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

5

Tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

6

Khen thưởng cấp tỉnh thành tích đối ngoại

7

Khen thưởng thành tích đột xuất

8

Khen thưởng quá trình cống hiến lâu dài

9

Khen thưởng chuyên đề (theo đợt) thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

10

Hiệp y khen thưởng

11

Khen thưởng thành tích thường xuyên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh

12

Đăng ký thi đua

13

Cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất, sai, sót hư hỏng

V. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

1

Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

3

Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

4

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

5

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc hoặc quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh

6

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội

VI. CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỘI

1

Công nhận Ban Vận động thành lập Hội cấp tỉnh

2

Thành lập Hội

3

Phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh

4

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

5

Đổi tên Hội

6

Tự giải thể Hội cấp tỉnh

7

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Hội cấp tỉnh

8

Đặt Văn phòng đại diện của Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh

9

Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

10

Giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh

VII. CÔNG TÁC TỔ CHỨC QUỸ

1

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ cấp tỉnh

2

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

3

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

4

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ cấp tỉnh

5

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

6

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

7

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

8

Đổi tên quỹ

9

Quỹ cấp tỉnh tự giải thể

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 922/QĐ-UBND ngày 26/07/2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.902

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!