Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 919/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 919/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 698/TTr-SNV ngày 30/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 01 Cụm thi đua và 23 Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phân công đơn vị làm Trưởng các Cụm, Khối năm 2017 và có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua cho Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định: Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định tổ chức các Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng; Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh về việc bổ sung thành viên Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung thành viên Khối thi đua tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 3331/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc bổ sung Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam Chi nhánh Khu vực Nam Trung bộ vào Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cụm, Khối thi đua của tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW (b/c);
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, TT UBND tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TL, BTĐKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

DANH SÁCH

CỤM, KHỐI THI ĐUA THUỘC TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

1. Cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố: (09 đơn vị)

Thành phố Nha Trang; thành phố Cam Ranh; thị xã Ninh Hòa; huyện Vạn Ninh; huyện Diên Khánh; huyện Cam Lâm; huyện Khánh Vĩnh; huyện Khánh Sơn; huyện Trường Sa.

2. Khối thi đua các cơ quan của Đảng 1: (06 đơn vị)

Văn phòng Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy.

3. Khối thi đua các cơ quan của Đảng 2: (06 đơn vị)

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Cán bộ; Trường Chính trị tỉnh.

4. Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: (07 đơn vị)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật.

5. Khối thi đua các cơ quan tham mưu, tổng hợp: (07 đơn vị)

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Cục Thống kê Khánh Hòa; Ban Dân tộc tỉnh.

6. Khối thi đua các Sở quản lý nhà nước 1: (07 đơn vị)

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ.

7. Khối thi đua các Sở quản lý nhà nước 2: (06 đơn vị)

Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; Sở Du lịch.

8. Khối thi đua các cơ quan quản lý tài chính: (07 đơn vị)

Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Kho Bạc Nhà nước Khánh Hòa; Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa; Dự trữ Quốc gia Khu vực Nam Trung bộ; Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa.

9. Khối thi đua các cơ quan nội chính: (10 đơn vị)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở Tư pháp; Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa; Trại giam A2.

10. Khối thi đua các tổ chức xã hội 1: (08 đơn vị)

Hội Nhà báo tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh; Liên minh các Hợp tác xã; Hội Khuyến học tỉnh; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

11. Khối thi đua các tổ chức xã hội 2: (08 đơn vị)

Hội Đông y; Hội Luật gia; Hội Người mù tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc Da cam Đioxind tỉnh; Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Khánh Hòa; Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa; Hội Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng tỉnh; Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh.

12. Khối thi đua các Ngân hàng 1: (09 đơn vị)

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Khánh Hòa - Ninh Thuận; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Nha Trang; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nha Trang.

13. Khối thi đua các Ngân hàng 2: (09 đơn vị)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín Chi nhánh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Chi nhánh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Chi nhánh Nha Trang; Ngân hàng TMCP An Bình Chi nhánh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Nam Á Chí nhánh Nha Trang; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Chi nhánh Nha Trang; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chi nhánh Nha Trang; Ngân hàng TMCP Đại chúng Chi nhánh Khánh Hòa.

14. Khối thi đua các Doanh nghiệp 1: (06 đơn vị)

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa; Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Khánh Hòa; Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Nam Khánh Hòa; Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa; Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương; Công ty TNHH một thành viên Lâm sản Khánh Hòa.

15. Khối thi đua các Doanh nghiệp 2: (05 đơn vị)

Tổng Công ty Khánh Việt; Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa; Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang.

16. Khối thi đua các Doanh nghiệp 3: (08 đơn vị)

Công ty Xăng dầu Phú Khánh; Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh; Bưu điện tỉnh Khánh Hòa; Viễn thông Khánh Hòa; Trung tâm Kinh doanh VNPT- Khánh Hòa; Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang; Xí nghiệp Hơi kỹ nghệ Nha Trang; Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Nam Trung bộ;

17. Khối thi đua các Doanh nghiệp 4: (08 đơn vị)

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa; Công ty Truyền tải Điện 3; Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng điện 4; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 3; Công ty Cổ phần Xây dựng cấp thoát nước số 12; Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510; Công ty Cổ phần Xây dựng số 17 - Vinaconex; Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa.

18. Khối thi đua các Doanh nghiệp 5: (10 đơn vị)

Công ty Bảo Việt Khánh Hòa; Công ty Bảo Việt Nhân thọ Khánh Hòa; Công ty Bảo Minh Khánh Hòa; Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam chi nhánh Khu vực Nam Trung bộ; Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang; Cảng vụ Hàng hải Nha Trang; Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Cam Ranh; Công ty Cổ phần Hàng hải Vinalines Nha Trang; Công ty TNHH một thành viên Hoa tiêu Hàng hải Khu vực VIII; Cảng Hàng Không quốc tế Cam Ranh.

19. Khối thi đua các Ban quản lý dự án tỉnh: (06 đơn vị)

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Khánh Hòa; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Khánh Hòa; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa; Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh; Ban quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

20. Khối thi đua các Viện, Phân viện Trung ương: (09 đơn vị)

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế; Viện Pasteur Nha Trang; Viện Hải dương học; Phân viện Thú y miền Trung; Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung bộ; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III; Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang; Phân viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp miền Trung; Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước miền Trung.

21. Khối thi đua các đơn vị Quân đội 1: (07 đơn vị)

Học viện Hải quân; Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân; Trung đoàn 196 Hải quân; Lữ đoàn 189 thuộc Quân chủng Hải quân; Kho 858 thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân; Nhà máy Z 753 Hải quân; Nhà máy X52 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân.

22. Khối thi đua các đơn vị Quân đội 2: (12 đơn vị)

Trường Sỹ quan Không quân; Trường Đại học Thông tin - Liên lạc (Trường Sỹ quan Thông tin); Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung; Bệnh viện Quân y 87; Tòa án Quân sự Khu vực II thuộc Quân Khu 5; Viện Kiểm sát Khu vực 53 thuộc Quân khu 5; Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực III; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Ngân hàng TMCP Quân đội Chi nhánh Khánh Hòa; Bảo hiểm MIC Quân đội Chi nhánh Khánh Hòa; Công ty Viettel Quân đội Chi nhánh Khánh Hòa; Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực III.

23. Khối thi đua các đơn vị Quân đội 3: (10 đơn vị)

Sư đoàn 377; Sư đoàn 305; Lữ đoàn Công binh 293; Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 - Quân chủng Hải quân; Tiểu đoàn 1 thuộc Lữ đoàn 132 (thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc); Tiểu đoàn 15 thuộc Lữ đoàn 132 (thuộc Binh chủng Thông tin Liên lạc); Đoàn An điều dưỡng 20 Nha Trang; Đoàn An điều dưỡng 26 Nha Trang; Phòng 3 Cục 11 thuộc Tổng cục 2; Xí nghiệp Xây lắp 74

24. Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng: (07 đơn vị)

Trường Đại học Nha Trang; Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang; Trường Đại học Khánh Hòa; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; Trường Cao đẳng Nghề Nha Trang; Trường Cao đẳng nghề Du lịch Nha Trang./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 919/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


944

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151