Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 89/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 89/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 17/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 12/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 89/QĐ-UBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế phát sinh trong thực tiễn triển khai thi hành pháp luật; đề xuất giải pháp cụ thể và kiến nghị sửa đổi, bổ sung góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải thực hiện thường xuyên, kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực và địa phương, gắn với hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước; góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

-Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định. Huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1.1. Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01/2017.

1.2. Phổ biến, tập huấn các văn bản quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Tiếp tục phổ biến các văn bản quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan khác có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

- Tổ chức 01 cuộc hội nghị tập huấn cho cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành tỉnh; doanh nghiệp và cán bộ phụ trách công tác theo dõi thi hành pháp luật của UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

+ Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; doanh nghiệp nhà nước và UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý III/2017.

1.3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc; tổ chức hoạt động kiểm tra tại các sở, ngành và UBND cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2017.

2. Xây dựng đội ngũ Cộng tác viên làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật cấp tỉnh và cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật cấp tỉnh, huyện, xã

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan phân công, cử cán bộ làm đầu mối thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị có liên quan phân công, cử cán bộ làm Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật cấp tỉnh đảm bảo trình độ chuyên môn thực hiện việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý gửi Sở Tư pháp tổng hợp để trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã.

- Thời gian hoàn thành: Trong quý II/2017.

3. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

3.1. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm

Thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2017 của Bộ Tư pháp, gắn với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

3.2. Theo dõi theo ngành, lĩnh vực

Đối với các lĩnh vực khác (ngoài lĩnh vực trọng tâm),các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và văn bản hướng dẫn của các cơ quan cấp trên trực tiếp để xác định lĩnh vực, ngành cần theo dõi, đánh giá trong năm 2017 cho phù hợp, đúng theo quy định.

Nội dung công việc:

- Nội dung thực hiện theo dõi theo quy định từ Điều 5 đến Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND.

- Hình thức theo dõi thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 10 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND.

- Kết thúc việc theo dõi xây dựng báo cáo kết quả tình hình theo dõi thi hành pháp luật tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9/2017.

3.3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực trọng tâm tại các đơn vị, địa phương (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương; UBND huyện Năm Căn và UBND huyện U Minh). Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã không được chọn kiểm tra, trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật tổ chức kiểm tra, tổng hợp (kết hợp cùng báo cáo năm 2017) báo cáo kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp chung trong báo cáo năm 2017.

- Kết thúc kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra đối với những đơn vị được kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2017.

3.4. Thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Tiếp nhận, thu thập thông tin, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình thi hành pháp luật; xem xét, nghiên cứu, kiểm tra kiến nghị, phản ánh; xử lý hoặc kiến nghị xử lý thông tin được phản ánh.

- Căn cứ kết quả thu thập thông tin, kết quả kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật các đơn vị, địa phương ban hành văn bản xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Tư pháp địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Trong năm 2017.

3.5. Theo dõi đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

- Nội dung công việc: Việc theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục theo quy định tại phần II, Kế hoạch này và việc thu thập thông tin từ hoạt động quản lý hành chính, hoạt động xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính của UBND tỉnh, từ báo cáo của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Xây dựng báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện.

- Thời gian hoàn thành: Ngày15/10/2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động cụ thể để thực hiện có hiệu quả những nội dung được nêu trong Kế hoạch này.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được quy định tại Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2. Các sở, ban, ngành tỉnh

- Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý tại cơ quan, đơn vị mình trong quý I/2017 và gửi Sở Tư pháp tổng hợp, theo dõi thực hiện.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Kế hoạch này. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo thẩm quyền.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, thông qua hoạt động của mình phối hợp cung cấp thông tin kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

3. UBND cấp huyện

- Trên cơ sở Kế hoạch này, trong quý I/2017 phải xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (đã được xác định tại Kế hoạch này). Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác bổ sung vào kế hoạch của UBND cấp huyện.

- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp, UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật phạm vi địa phương.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

IV. báo cáo KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật gửi Sở Tư pháp trước ngày 05/10/2017 để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định (nội dung báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP).

V. Kinh phí thỰc hiỆn

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật sử dụng trong kinh phí không thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh,vướng mắc yêu cầu kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp hoặc thông qua số điện 07803.550827) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 89/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


680

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241