Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 888/QĐ-UBND về danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện năm 2013 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 888/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Văn Hữu Chiến
Ngày ban hành: 28/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888 /QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH DANH MỤC 03 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAO CHO CÁC SỞ, BAN NGÀNH VÀ UBND CÁC QUẬN, HUYỆN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 107/2004/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về Quy chế làm việc của UBND thành phố;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm (ngoài những nhiệm vụ thường xuyên) giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện thực hiện trong năm 2013.

Điều 2. Việc hoàn thành các nhiệm vụ giao cho các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện ban hành kèm theo Quyết định này là một trong những tiêu chí quan trọng để UBND thành phố xem xét, đánh giá kết quả thi đua của các Sở, ban ngành và UBND các quận, huyện trong năm 2013.

Điều 3. Giao Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, căn cứ vào danh mục nhiệm vụ kèm theo Quyết định này, có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với UBND thành phố trong tháng 12 năm 2013.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng thành phố, Giám đốc các Sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TVTU; TT HĐNDTP (để b/c);
- CT, các PCT, UV UBNDTP;
- VP Đoàn ĐBQH-HĐNDTP;
- Ban TĐ-KT thành phố;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

DANH MỤC

3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAO CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CÁC QUẬN, HUYỆN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng)

1. Sở Công Thương:

1.1. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; Thực hiện có hiệu quả một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch.

1.2. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Đề án phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020” trong lĩnh vực Công Thương.

1.3. Xây dựng các chương trình bình ổn giá, hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” để kích cầu tiêu dùng hàng nội địa và đảm bảo phục vụ nhu cầu các hàng hóa thiết yếu đến người dân các khu vực vùng ven; Nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc...

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

2.1. Tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng lộ trình theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 9125/QĐ-UBND ngày 6/11/2012 của UBND thành phố về kế hoạch xây dựng NTM trên địa bàn TP Đà Nẵng giai đoạn 2012-2020 và Chỉ thí số 18-CT/TU ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2.2. Tham mưu thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương và thành phố để hỗ trợ cho ngư dân phát triển khai thác hải sản bền vững, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

2.3. Củng cố bộ máy và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp.

3. Sở Giao thông vận tải:

3.1. Hoàn thành công tác chuẩn bị dự án, các thủ tục đàm phán, tiến hành ký kết Hiệp định tài trợ và triển khai Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

3.2. Hoàn thành việc xây dựng khung thể chế xã hội hóa dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt (xây dựng Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Định mức kinh tế kỹ thuật trong khai thác xe buýt tại Đà Nẵng; Quy chế đấu thầu cung ứng dịch vụ vận tải khách công cộng; Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán hợp đồng cung ứng dịch vụ vận tải khác công cộng bằng xe buýt; Lập phương án thu phí đậu xe trên địa bàn thành phố và đề xuất cơ chế trợ giá cho hành khách đi xe buýt).

3.3. Xây dựng phương án và thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự ATGT đường bộ thông qua sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hỗ trợ.

4. Sở Xây dựng:

4.1. Thực hiện thí điểm việc cấp giấy phép xây dựng qua mạng đối với các công trình xây dựng ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau:

*Quận Hải Châu: Đường Như Nguyệt, Đường 30/4.

*Quận Thanh Khê: Đường Nguyễn Tất Thành, Đường Hàm Nghi.

*Quận Cẩm Lệ: Đường Nguyễn Hữu Thọ (nối dài), Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

*Quận Sơn Trà: Đường Phạm Văn Đồng, Đường Hoàng Sa.

*Quận Ngũ Hành Sơn: Đường Trường Sa, Đường Minh Mạng.

*Quận Liên Chiểu: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Đường Kinh Dương Vương.

*Huyện Hòa Vang: Đường Phạm Hùng.

4.2. Triển khai Đề án Xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2015, cụ thể như sau:

4.2.1. Chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh phối hợp với UBND các quận, huyện, và hỗ trợ một phần cây giống, vật tư, và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây xanh cho các quận, huyện để tổ chức "Tết trồng cây".

4.2.2. Chỉ đạo Công ty Công viên – Cây xanh phối hợp với UBND các quận tổ chức tuyên truyền công tác xã hội hoá phát triển cây xanh đô thị thông qua các hình thức nói chuyện chuyên đề, in tờ rơi, treo panô, loa phát thanh và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài, mạng internet…

4.2.3. Phối hợp với UBND các quận tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ cây xanh ở vườn hoa, vườn dạo…, trong các khu dân cư tập trung do Nhà nước đầu tư xây dựng.

4.2.4. Phối hợp với UBND các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn thực hiện thí điểm công tác xã hội hoá phát triển cây xanh đường phố trên một vài tuyến phố chính, cụ thể:

Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí hoặc tự bỏ kinh phí xây bồn hoa, đúc chậu cây, trồng cây xanh trong bồn hoa theo mẫu được UBND thành phố phê duyệt; trồng cỏ, hoa vào hố trồng cây bóng mát trên vỉa hè, trước mặt tiền; thường xuyên tưới nước, nhổ cỏ tạp, vệ sinh hố trồng cây,…để cây xanh, thảm cỏ phát triển tốt, tạo mỹ quan trên tuyến đường. Lưu ý: ưu tiên gắn bảng tên (hoặc logo) của các tổ chức, hoặc bảng ghi nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên bồn hoa, chậu cây.

4.2.5. Khảo sát, đề xuất xây dựng một vài vườn ươm vệ tinh ở những khu vực đồ án quy hoạch đã được phê duyệt nhưng chưa có dự án và kế hoạch triển khai cụ thể.

4.2.6. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố Đà Nẵng thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường.

4.2.7. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót, cũng như phát hiện khen thưởng trong công tác Xã hội hóa cây xanh.

4.3. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà chung cư, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Nhà ở xã hội theo kế hoạch của UBND thành phố,cụ thể như sau:

4.3.1. Quản lý các nhà chung cư theo Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4.3.2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng nhà chung cư theo nội dung Công văn số 7280/UBND-QLĐTh ngày 14/9/2012.

4,3,3. Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư theo định kỳ.

4.3.4. Tăng cường công tác bảo vệ các khu chung cư.

4.3.5. Đôn đốc tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Nhà ở xã hội theo kế hoạch của UBND thành phố.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường:

5.1. Ứng dụng kết quả Đề án “Điều tra, đánh giá nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, cạn kiệt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” vào công tác quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố.

5.2. Tiếp tục triển khai thực hiện mở rộng Đề án “Thu gom rác theo giờ”, nhằm hạn chế thời gian đặt thùng rác trên các tuyến đường phố chính trong khu vực nội thị.

5.3. Thực hiện thành công Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp theo mô hình dữ liệu tập trung, kết nối được dữ liệu giữa Văn phòng đăng ký một cấp với các chi nhánh trực thuộc.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

6.1. Tổ chức thành công các sự kiện lớn trong năm 2013: Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế năm 2013; Trại Điêu khắc đá quốc tế và Cuộc thi Dù bay quốc tế.

6.2. Tham mưu, đề xuất tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp thành phố. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên để tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nam Định.

6.3. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển dịch vụ Đà Nẵng năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 về lĩnh vực Du lịch. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; Phát triển du lịch thể thao giải trí Biển.

7. Sở Ngoại vụ:

7.1. Phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013;

7.2. Vận động các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ viện trợ cho thành phố đạt 90-100 tỷ đồng, trong đó Sở Ngoại vụ vận động đạt 15 - 20 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình trọng điểm của thành phố như nhà ở, việc làm, y tế, giáo dục…

7.3. Tổ chức 01 hội thảo xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng tại Tokyo, Nhật Bản.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

8.1. Phối hợp với các Sở, ban ngành chuẩn bị có chất lượng và đảm bảo tiến độ báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội XI của Đảng và Đại hội XX Đảng bộ thành phố.

8.2. Thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi tổng hợp báo cáo định kỳ Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.

8.3. Triển khai thực hiện thí điểm đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

9. Sở Tài chính:

9.1. Tham mưu biện pháp điều hành ngân sách chặt chẽ, hiệu quả đảm bảo cân đối ngân sách linh hoạt theo tiến độ thu ngân sách với thực hiện nhiệm vụ chi, trong đó ưu tiên kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố.

9.2. Tập trung thẩm định kịp thời giá đất các dự án trên địa bàn thành phố nhằm huy động kịp thời nguồn thu chuyển quyền sử dụng đất vào ngân sách. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định giá trị đền bù, giá trị mua sắm từ nguồn ngân sách thành phố.

9.3. Đẩy nhanh tốc độ quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hoàn thành. Tăng cường công tác quản lý tài chính, ngân sách, tài sản tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và đúng quy định.

10. Sở Y tế:

10.1. Tăng cường thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người bệnh đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập trên 90%.

10.2. Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, phấn đấu thực hiện trên 30% trạm y tế xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

10.3. Đưa Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Vang đi vào hoạt động có hiệu quả.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo:

11.1. Bồi dưỡng, chuẩn hóa giáo viên tiếng Anh các trường THCS, THPT theo khung tham chiếu Châu Âu.

11.2. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

11.3. Triển khai hoàn thành đúng tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang theo kế hoạch đề ra.

12. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

12.1. Thực hiện giải quyết tốt các chính sách đối với người có công theo quy định tại Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

12.2. Thực hiện có hiệu quả công tác giảm hộ nghèo, giảm hộ đặc biệt nghèo theo chuẩn mới của thành phố.

12.3. Đẩy mạnh hoạt động hệ thống thông tin thị trường lao động; điều tra đổi sổ thông tin thị trường về cung ứng lao động để phù hợp với tổ dân phố mới theo sự phân chia lại của thành phố hiện nay.

13. Sở Khoa học và Công nghệ:

13. 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn quận, huyện thành phố Đà Nẵng.

13. 2. Đổi mới cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.

13. 3. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra về lĩnh vực đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường.

14. Sở Thông tin và Truyền thông:

14.1. Hỗ trợ, phối hợp với nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án Khu CNTT tập trung số 1. Xúc tiến mạnh mẽ công tác chuẩn bị đầu tư cho Khu CNTT tập trung số 2 và Khu Công viên phần mềm số 2.

14.2. Hoàn thành đề án khai thác hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, tập trung nguồn lực khai thác hiệu quả Mạng đô thị và Trung tâm Dữ liệu thành phố, phục vụ cho việc triển khai các ứng dụng CNTT, xây dựng nền tảng Chính quyền điện tử thành phố.

14.3. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý dịch vụ/đại lý Internet, thông tin đối ngoại, đổi mới công tác định hướng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố.

15. Đài Phát thanh Truyền hình:

15.1. Nâng cao chất lượng chương trình trên sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, trung thực, sinh động, đúng tôn chỉ mục đích.

15.2. Chuyển đổi công nghệ sản xuất chương trình truyền hình, phát thanh theo hướng hiện đại, đảm bảo sử dụng công nghệ kỹ thuật số từ 90% trở lên.

15.3. Tăng 15% doanh thu quảng cáo dịch vụ so với năm 2012.

16. Công an thành phố:

16.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng văn hóa, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, an ninh xã hội...kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để kéo dài, diễn biến phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng”, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

16.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”. Thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh nhắm kiềm chế các loại tội, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp, bảo kê, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, xâm phạm tình dục trẻ em, mua bán người, tội phạm và tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

16.3. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 - CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường toàn diện cho Công an cấp huyện” nhằm xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, đảm bảo đủ sức hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

17. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

17.1. Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị 07/CT-TW của Ban Bí thư, Nghị định số 152/2001-NĐ/CP, Chị thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 35-CTr/TU, Kế hoạch số 57 của UBND thành phố về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-TW của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Kết luận số 41-KL/TW, Chị thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dự bị động viên, Dân quân Tự vệ (DQTV) trong tình hình mới.

17.2. Triển khai thực hiện quy chế phối hợp hoạt động theo Quyết định số 17/2012/QĐ-TTg và Quy chế phối hợp kinh tế xã hội với Quốc phòng theo Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với các đơn vị Bộ, Quân khu đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra không để bị động bất ngờ.

17.3. Phối hợp khảo sát nắm tình hình các dự án kinh tế, trung tâm dịch vụ du lịch, nhất là các dự án 100% vốn nước ngoài, dự án liên kết với nước ngoài trên tuyến ven biển, thực lực nhân lực tàu thuyền của ngư dân đề xuất cơ chế quản lý, công tác bảo đảm, sẵn sàng huy động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị định số 30/NĐ-CP của Chính phủ và chế độ chính sách thực hiện Luật DQTV.

18. Bộ Chỉ huy Biên phòng:

18.1. Nắm, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên và lãnh đạo thành phố có xử lý kịp thời tình hình trên biển và khu vực biên giới. Đấu tranh kiên quyết các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự địa bàn biên phòng.

18.2. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, tích cực tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; phát huy vai trò toàn dân tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới

18.3. Xây dựng các Đồn, Trạm, Hải đội Biên phòng vững mạnh toàn diện.

19. Sở Nội vụ:

19.1. Nghiên cứu soạn thảo Đề án Xây dựng mô hình một cửa điện tử tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng.

19.2. Tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện chính sách tiếp nhận, bố trí công tác cho đối tượng thu hút nguồn nhân lực. Tham mưu ban hành Quy định về việc tiếp nhận, bố trí công tác và chính sách ưu đãi đối với đối tượng thu hút theo vị trí việc làm.

19.3. Xây dựng Đề án mẫu hướng dẫn các đơn vị mô tả vị trí việc làm theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

20. Thanh tra thành phố:

20.1. Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc cho thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, tổ chức thuê đất của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

20.2. Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách tại các Công ty cổ phần (trong kế hoạch thanh tra năm 2013 được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt kèm theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 20/12/2012).

20.3. Tham mưu, đề xuất giải quyết đạt từ 90% trở lên đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị do Chủ tịch UBND thành phố giao.

21. Sở Tư pháp:

21.1. Triển khai Đề án nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, công chức làm công tác soạn thảo, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tại thành phố Đà Nẵng.

21.2. Trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với đối tượng là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm trên địa bàn thành phố.

21.3. Theo dõi, kiểm tra tình hình xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng tại một số Sở, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

22. Văn phòng UBND thành phố:

22.1. Tổng rà soát, sắp xếp, hoàn thiện, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy hoạt động của Văn phòng UBND thành phố theo Thông tư liên tịch số 02 của Liên bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ.

22.2. Tham mưu UBND thành phố đôn đốc hoàn thành việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách (trong đó có 02 quầy thông tin du lịch miễn phí tại sân bay quốc tế Đà Nẵng), tạo điều kiện hỗ trợ khách du lịch đến thành phố.

22.3. Tham mưu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp của UBND thành phố; thành lập Trung tâm Thông tin điện tử (Cổng Thông tin điện tử thành phố ) trực thuộc Văn phòng UBND thành phố; đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của Trung tâm trong việc phục vụ công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

23. UBND quận Hải Châu:

23.1. Thực hiện tốt công tác quản lý người nhập cư trên địa bàn quận

23.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Tổ dân phố không rác” ở 13 phường theo kế hoạch triển khai xây dựng “Khu dân cư thân thiện với môi trường” trên địa bàn quận Hải Châu.

23.3. Phấn đấu giảm 28% hộ nghèo theo chuẩn 800.000 đồng/tháng/người của thành phố.

24. UBND quận Thanh Khê:

24.1. Tăng cường công tác quản lý nhập cư và quản lý tạm trú, tạm vắng trên địa bàn quận Thanh Khê.

24.2. Tập trung các giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để xóa 100% hộ đặc biệt nghèo nhóm 1 (130 hộ), thoát nghèo bền vững.

24.3. Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của nhân dân trong việc tiếp nhận giải quyết các dịch vụ hành chính công tại quận; đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động của các phòng chuyên môn và UBND phường

25. UBND quận Liên Chiểu:

25.1. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác giải tỏa đền bù, tái định cư trên địa bàn quận.

25.2. Kiểm soát, quản lý nhập cư trên địa bàn quận.

25.3. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCC,VC.

26. UBND quận Sơn Trà:

26.1. Kiểm soát, quản lý nhập cư trên địa bàn quận

26.2. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch- đẹp.

26.3. Tập trung giải quyết thoát nghèo bền vững, làm tốt công tác chính sách cho các đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

27. UBND quận Ngũ Hành Sơn:

27.1. Tiếp tục tập trung thực hiện công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư các dự án trên địa bàn quận đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng kế hoạch đề ra.

27.2. Không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép.

27.3. Tập trung giải quyết thoát nghèo bền vững, làm tốt công tác chính sách cho các đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

28. UBND quận Cẩm Lệ:

28.1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Cùng với các chủ đầu tư, các ngành chức năng của thành phố đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng đô thị, các công trình xã hội tại các khu tái định cư vùng dự án phường Hòa Xuân.

28.2. Tập trung huy động các nguồn lực giải quyết tốt công tác giảm nghèo, lao động việc làm, trợ giúp xã hội; đồng thời xử lý hiệu quả các vấn đề vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

28.3. Tăng cường chỉ đạo và phát huy vai trò của các cấp, các ngành, địa phương trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng thêm từ 1 đến 2 phường điện tử.

29. UBND huyện Hoà Vang:

29.1. Tập trung triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng và Thông báo kết luận số 99-TB/TU ngày 06/4/2012 của Thường Trực Ban Thường vụ Thành uỷ tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Thành uỷ về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố”.

29.2. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; triển khai có hiệu quả chương trình chính quyền điện tử do thành phố triển khai, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

29.3. Tập trung quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, chống lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà trái phép tại các khu vực công bố quy hoạch trên địa bàn huyện.

30. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng:

30.1. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin về Dự án đầu tư tại các Khu công nghiệp, phục vụ cho việc quản lý, tra cứu, xử lý công việc và tổng hợp, báo cáo.

30.2. Rà soát các dự án chậm triển khai, không triển khai, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư để cấp mới cho các dự án có nhu cầu; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp.

30.3. Kiểm tra, rà soát việc tạm trú, lưu trú của người nước ngoài trong các KCN và triển khai việc quản lý tạm trú, lưu trú của chuyên gia nước ngoài theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của UBND thành phố.

31.Trung tâm Xúc tiến đầu tư:

31.1.Ứng dụng hiệu quả phần mềm trực tuyến quản lý dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Đà Nẵng.

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

31.3. Xây dựng mới tài liệu hướng dẫn thủ tục đầu tư vào thành phố Đà Nẵng.

32. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng:

32.1. Hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu:

- Giải pháp thu ngân sách bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

- Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến phát triển kinh tế của Đà Nẵng.

32.2. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng duyên hải miền Trung tại Đà Nẵng.

32.3. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020”, cụ thể:

Xây dựng và triển khai nhiệm vụ: “Phát triển hệ thống phân phối, mạng lưới bán lẻ hướng đến phục vụ trực tiếp người tiêu dùng tại các khu vực dân cư, địa phương trọng điểm (ký túc xá sinh viên, khu lưu trú công nhân,…) và vùng nông thôn ngoại thành”.

33. Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao:

33.1. Đảm bảo chỉ tiêu đào tạo một số ngành trọng điểm theo Kế hoạch số 50/KH-BCĐ2473 ngày 19/7/2012 về việc triển khai Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội thành phố đến năm 2015.

33.2. Tham mưu việc bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức để đảm bảo nguồn ứng viên tham gia Đề án 922 bậc sau đại học.

33.3. Khai thác học bổng cho học viên Đề án học ở nước ngoài, với chỉ tiêu 30% học viên được miễn giảm học phí.

34. Ban Quản lý Khu công nghệ cao

34.1. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai thi công các hạng mục được phê duyệt đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

34.2. Xây dựng và trình UBND thành phố phê duyệt “ Đề án Cải cách hành chính theo mô hình một cửa” tại Ban Quản lý KCNC.

34.3. Xây dựng và đưa vào hoạt động phiên bản tiếng Anh Cổng Thông tin điện tử Khu công nghệ cao (Website dhtp) phục vụ công tác xúc tiến đầu tư.

35. Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy

35.1. Xây dựng Đề án quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, trình Bộ Công an, UBND thành phố phê duyệt; phối hợp với Sở xây dựng, Viện quy hoạch, Công ty cấp nước xây dựng quy hoạch các đội chữa cháy khu vực, bến bãi lấy nước chữa cháy, hệ thống trụ nước chữa cháy.

35.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCCC, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia công tác PCCC” trong đó chú trọng xây dựng các “Cụm dân cư an toàn về PCCC”, “Cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn về PCCC”; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thành lập đội PCCC chuyên trách ở các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao.

35.3. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, gắn với phòng ngừa xã hội nhằm đấu tranh có hiệu quả với các nguy cơ cháy lớn.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 888/QĐ-UBND về danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao cho Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện năm 2013 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89