Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 888/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 12/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN
LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 12 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 239/TTr-STP ngày 04 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;

- Thường trực
Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủ
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính tỉnh uỷ;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, NC
, MHòa (100 bản).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số
: 888/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

Bộ Luật Tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Nhằm triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự kịp thời, thống nhất và hiệu quả, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Công tác triển khai góp phần thực hiện có hiệu quả, bảo đảm mục đích, yêu cầu Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện với Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc phải gắn vi trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức có liên quan trong việc trin khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự.

c) Bảo đảm sau ngày 01 tháng 7 năm 2016, Bộ Luật Tố tụng dân sự được thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2016.

2. Tuyên truyền, phổ biến giới thiệu Bộ luật Tố tụng dân sự

a) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Bộ Luật Tố tụng dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 và 2017.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trực tiếp về Bộ Luật Tố tụng dân sự

- Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (HĐPHPBGDPL) tỉnh; hướng dẫn các ngành thành viên HĐPHPBGDPL tỉnh, HĐPHPBGDPL các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thường xuyên chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Tố tụng dân sự với hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Tố tụng dân sự cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình theo hình thức và nội dung phù hợp.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Tố tụng dân sự

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn chuyên sâu về các nội dung của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho đại diện Lãnh đạo và cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, UBND cấp huyện và một số xã trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2016 và 2017.

b) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, chấp hành viên và các công chức khác của ngành mình.

4. Tchức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ Luật Tố tụng dân sự; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hp với Bộ Luật Tố tụng dân sự

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố (trực tiếp thực hiện việc rà soát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, cấp; gửi kết quả rà soát về Sở Tư pháp tng hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh).

b) Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

c) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện và chỉ đạo Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện rà soát các văn bản hiện hành liên quan đến Bộ Luật Tố tụng dân sự.

d) Thời gian thực hiện:

- Kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 31 tháng 5 năm 2016.

- Sở Tư pháp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2016.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tchức triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Giúp UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự về Bộ Tư pháp trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Thẩm định dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định; quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Tố tụng dân sự, đặc biệt là những nội dung mới của Bộ Luật Tố tụng dân sự.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự cho phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) kết quả thực hiện trước ngày 31 tháng 5 năm 2016 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh

Quan tâm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Sơn La. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch đảm bảo tiến độ, triển khai đồng bộ và hiệu quả./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Tố tụng dân sự do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


593
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63