Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 885/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 23/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 885/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH PHẦN VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC, QUẢNG BÁ KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
Căn cứ Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm;
Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương tại công văn số 3861/CV-BTGTW ngày 04 tháng 6 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long (sau đây gọi tắt là Tiểu ban tuyên truyền), thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, gồm các ông, bà sau đây:

1. Ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Trưởng Tiểu ban.

2. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Phó Trưởng Tiểu ban.

3. Ông Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Phó Trưởng Tiểu ban.

4. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội – Phó Trưởng Tiểu ban.

5. Ông Đào Duy Quát, Chuyên gia cao cấp, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Ủy viên thường trực.

6. Ông Trần Mai Hưởng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam - Ủy viên.

7. Ông Nguyễn Hữu Thuận, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân - Ủy viên.

8. Ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên.

9. Bà Hoàng Minh Nguyệt, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên.

10. Ông Lại Hồng Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội - Ủy viên.

11. Ông Phạm Quang Long, thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.

12. Ông Bùi Thế Đức, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

13. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

14. Ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

15. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương - Ủy viên.

16. Ông Đỗ Đình Hoằng, Chuyên viên chính Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thư ký Tiểu ban.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

1. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trên phạm vi toàn quốc theo đúng Chỉ thị số 30/2008/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch được phê duyệt.

3. Đề xuất các cơ chế, giải pháp cần thiết trong quá trình triển khai công tác tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trên phạm vi toàn quốc để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

4. Chịu trách nhiệm giải quyết, xử lý hoặc báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan nảy sinh trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Trưởng Tiểu ban tuyên truyền chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Tiểu ban.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tiểu ban do ngân sách nhà nước bảo đảm. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và các cơ quan liên quan xử lý cụ thể theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để bảo đảm cho Tiểu ban hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Các thành viên của Tiểu ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng chế độ theo quy định. Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP BCĐQGKN 1000 năm Thăng Long;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các thành viên BCĐQGKN 1000 năm Thăng Long;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 885/QĐ-TTg ngày 23/06/2009 về thành phần và chức năng nhiệm vụ Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!