Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 875/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

Số hiệu: 875/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thị Thu Thủy
Ngày ban hành: 16/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BTP , ngày 07/02/2013 của Bộ Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBND, ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại Tờ trình số 682/TTr-STP, ngày 26 tháng 4 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 875/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 417/QĐ-BTP , ngày 07/02/2013 của Bộ Tư pháp về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 và Quyết định số 298/QĐ-UBND, ngày 07/02/2013 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2013 như sau:

1/ Mục đích, yêu cầu:

- Mục đích: Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về pháp luật xử lý vi phạm hành chính; giám định Tư pháp; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tác hại của thuốc lá và pháp luật về lao động.

- Yêu cầu: Kế hoạch này phải được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở. Việc tổ chức triển khai phải thiết thực, có hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

2/ Đối tượng, phạm vi thực hiện:

Kế hoạch được triển khai thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh cho các đối tượng sau:

a. Tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh:

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

- Cán bộ pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã.

- Trưởng hoặc Phó Phòng Tư pháp các huyện, thị xã.

b. Tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp huyện:

- Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.

- Báo cáo viên pháp luật cấp huyện.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn.

c. Sau khi tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp huyện, cấp xã triển khai rộng rãi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

3/ Nội dung :

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Luật Giám định Tư pháp;

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

4. Thời gian, địa điểm :

a. Thời gian tổ chức Hội nghị triển khai:

- Cấp tỉnh tổ chức trong tháng 6/2013.

- Cấp huyện tổ chức Hội nghị ngay sau Hội nghị của cấp tỉnh.

b. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị triển khai ở cấp tỉnh sẽ có thông báo cụ thể.

5. Kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai: Sử dụng trong kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013.

6. Phân công trách nhiệm:

- Căn cứ Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các văn bản pháp luật năm 2013 trên địa bàn.

- Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung, tài liệu, báo cáo viên và công tác tổ chức Hội nghị triển khai pháp luật ở cấp tỉnh đạt hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013; đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 875/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai văn bản pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.115
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6