Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 858/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Tạ Quang Đông
Ngày ban hành: 01/04/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 858/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 18 tháng 3 năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐCCHC của Chính phủ;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị QLNN thuộc Bộ;
- Các thành viên BCĐCCHC của Bộ;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC), QA.30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tạ Quang Đông

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 858/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 04 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2024. Tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính.

1.2. Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Gắn kết công tác cải cách hành chính với việc xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

1.3. Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần đảm bảo thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

2. Yêu cầu

2.1. Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

2.2. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách hiệu quả.

2.3. Đẩy mạnh cải cách hành chính trên cả 06 lĩnh vực với trọng tâm, trọng điểm như sau:

- Về thể chế: tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho sản xuất, kinh doanh.

- Về cải cách thủ tục hành chính: tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính: tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao năng lực thực thi của cán bộ, công chức, viên chức.

- Về cải cách chế độ công vụ: tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường văn hóa công sở, xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đối với người dân và doanh nghiệp.

- Về cải cách tài chính công: tập trung tăng cường các biện pháp tăng thu, giảm chi thường xuyên, cơ cấu lại, nâng chi cho đầu tư phát triển, chống tiêu cực, tham nhũng trong việc sử dụng tài chính công.

- Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số: đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt tập trung triển khai Đề án số 06.

2.4. Xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ và từng đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

(Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ là đơn vị thường trực cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ, có trách nhiệm

- Đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2024.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch, kịp thời đề xuất Bộ trưởng những vấn đề phát sinh để xem xét, giải quyết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Bộ, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

- Báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này lồng ghép vào báo cáo cải cách hành chính định kỳ của đơn vị gửi Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

- Chủ động đề xuất với Lãnh đạo Bộ về những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của đơn vị, những sáng kiến triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính.

V. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ được lấy từ kinh phí quản lý nhà nước của Bộ cấp qua Văn phòng Bộ

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan đơn vị báo cáo về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Bộ) để xem xét, giải quyết./.

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 858/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 04 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị đầu mối triển khai

Đơn vị phối hợp

Kết quả

Thời gian hoàn thành

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính; giải quyết các kiến nghị có liên quan đến cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

- Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Thanh tra Bộ;

- Trung tâm Công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành

Năm 2024

2.

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, tăng cường nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính; định kỳ hàng quý, thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả của các thành viên trước Ban Chỉ đạo.

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo

Năm 2024

B. XÂY DỰNG THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

I. NHÓM NHIỆM VỤ CHUNG

1.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ sau Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Báo cáo

Năm 2024

2.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

- Cục Di sản văn hóa;

- Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế

Luật được thông qua

Năm 2024

3.

Nâng cao chất lượng thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ, khả thi

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn bản thẩm định

Năm 2024

4.

Ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản

Vụ Pháp chế

Văn bản quy phạm pháp luật

Năm 2024

5.

Rà soát, sớm phát hiện và có biện pháp khắc phục các quy định pháp luật chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Kế hoạch, báo cáo

Năm 2024

6.

Ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị có liên quan

Các văn bản triển khai

Năm 2024

7.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ khung khổ pháp lý thúc đấy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Kế hoạch, báo cáo

Năm 2024

8.

Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Kế hoạch

Năm 2024

9.

Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024, phù hợp với nhiệm vụ chung của cả giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thực chất các giải pháp nhằm nâng cao điểm số và nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân phủ pháp luật (Chỉ số B1)

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

10.

Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật đầy đủ, kịp thời

Năm 2024

II. VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính

1.1.

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Năm 2024

1.2.

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Các đơn vị có liên quan

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Năm 2024

1.3.

Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Năm 2024

1.4.

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Năm 2024

1.5.

Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024

Văn phòng Bộ

- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;

- Cục Văn hóa cơ sở

Quyết định, Kế hoạch, Báo cáo

Năm 2024

2.

Rà soát phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; trong đó tập trung ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh

Các đơn vị được giao thực hiện TTHC

Văn phòng Bộ

Báo cáo

Tháng 4 năm 2024

3.

Tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; trong đó tập trung ưu tiên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng Bộ

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

Tháng 5 năm 2024

4.

Chủ động nghiên cứu, rà soát, kiến nghị đưa ra khỏi danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với những ngành nghề có thể áp dụng biện pháp quản lý khác hiệu quả hơn

Các đơn vị có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng Bộ

Báo cáo

Tháng 4 năm 2024

5.

Rà soát, kiến nghị bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không khả thi, không rõ ràng, khó xác định, không phù hợp thực tiễn; bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, thu gọn các loại chứng chỉ trùng lặp về nội dung

Các đơn vị được giao thực hiện TTHC

Văn phòng Bộ

Báo cáo

Tháng 5 năm 2024

6.

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Các đơn vị có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Văn phòng Bộ

Báo cáo

Tháng 7 năm 2024

7.

Tổ chức thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1647/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2023

- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;

- Cục Thể dục, Thể thao;

- Cục Di sản văn hóa

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị có liên quan

Quyết định; các văn bản triển khai; các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung

Theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

8.

Tổ chức thực thi phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

- Cục Di sản văn hóa;

- Cục Thể dục thể thao;

- Cục Du lịch quốc gia Việt Nam;

- Vụ Thư viện

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị có liên quan

Quyết định; các văn bản triển khai; các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung

Theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

9.

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 và Công văn số 100/TCTCCTTHC ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ

Các đơn vị được giao thực hiện TTHC

Văn phòng Bộ

Báo cáo

Năm 2024

10.

Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa; tiếp nhận, tổng hợp,tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả xử lý đối với ý kiến góp ý, vướng mắc, đề xuất của tổ chức, cá nhân về chính sách, quy định thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị và công khai trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh

Các đơn vị có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Trung tâm Công nghệ thông tin

- Dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được cập nhật đầy đủ

- Các vướng mắc, đề xuất được tiếp nhận, xử lý

Năm 2024

11.

Thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các đơn vị có liên quan

Kế hoạch, báo cáo

Năm 2024

12.

Rà soát, điều chỉnh, thống nhất phương án đơn giản hóa, lộ trình xử lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư được giao tại Nghị quyết số 78/NQ-CP

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Pháp chế

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

Quý I năm 2024

13.

Trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong năm 2024

- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam;

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

- Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành

Năm 2024

14.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ- TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Các đơn vị được giao thực hiện TTHC

Văn phòng Bộ

Các TTHC được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Năm 2024

15.

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

Các đơn vị được giao thực hiện TTHC

Văn phòng Bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

III. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gắn kết quả chặt chẽ với các chính sách tinh giản biên chế

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

2.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

3.

Trình Lãnh đạo Bộ Quyết định phê duyệt vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quyết định

Trước ngày 31 tháng 3 năm 2024

4.

Hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

Vụ Tổ chức cán bộ

Các đơn vị có liên quan

Báo cáo

Trước ngày 30 tháng 9 năm 2024

IV. VỀ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

1.

Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế; Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

2.

Triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài tại Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023, quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung tại Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2023

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

3.

Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính quyền

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

4.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024

Vụ Tổ chức cán bộ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

V. VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

1.

Tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị có liên quan

Các văn bản triển khai

Năm 2024

VI. VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ, CHÍNH PHỦ SỐ

1.

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nội dung về phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số và xã hội số (được phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020)

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các văn bản triển khai

Năm 2024

2.

Xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 3.0, hướng tới Chính phủ số

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có liên quan

Quyết định

Năm 2024

3.

Triển khai hiệu quả cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị được giao thực hiện TTHC

Các văn bản triển khai

Năm 2024

4.

Tiếp tục thực hiện việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; rà soát, chuẩn hóa, điện tử mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động

Các đơn vị được giao thực hiện TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các văn bản triển khai

Năm 2024

5.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại Bộ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công của Bộ

Các đơn vị được giao thực hiện TTHC

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các văn bản triển khai

Năm 2024

6.

Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có liên quan

Các văn bản triển khai

Năm 2024

7.

Tổ chức triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2024

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị có liên quan

Các văn bản triển khai

Năm 2024

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 858/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ năm 2024

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


409

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!