Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 85/2005/QĐ-UBND-KT về việc Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho Hội đồng tiếp công dân và các đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện - tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Số hiệu: 85/2005/QĐ-UBND-KT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Văn Hành
Ngày ban hành: 03/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 85/2005/QĐ-UBND-KT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HỘI ĐỒNG TIẾP CÔNG DÂN VÀ CÁC ĐOÀN THANH TRA LIÊN NGÀNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO THUỘC THẨM QUYỀN CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN - TỈNH NGHỆ AN.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ luật tổ chức HĐND-UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ quyết định số 130/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp và quản lý điều hành ngân sách năm 2005 .
Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Giám đốc Sở Tài chính tại công văn số 2525/TT-TC ngày 09/9/2005
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho hội đồng tiếp công dân và các đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò (gọi tắt là cấp huyện) tỉnh Nghệ An như sau:

1. Đối với hội đồng tiếp công dân:

- Thành viên hội đồng tiếp công dân: 20.000 đồng /ngày.

- Cán bộ giúp việc, bảo vệ: 10.000 đồng /ngày.

2. Đối với các đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Các xã, phường thuộc thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị trấn các huyện: 5.000 đồng /người /ngày.

- Các xã đồng bằng: 7.000 đồng /người /ngày.

- Các xã miền núi: 10.000 đồng /người /ngày.

- Chi phí xác minh, điều tra: 500.000 đồng /đoàn.

3. Mức quy định trên là mức tối đa, UBND cấp huyện căn cứ tình hình cụ thể của địa phương để quy định cho phù hợp.

Điều 2. kinh phí và thủ tục cấp phát:

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ nói trên được trích từ nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện.

2. UBND cấp huyện căn cứ quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo, căn cứ quyết định thành lập hội đồng tiếp công dân và quy chế hoạt động tiếp công dân để giao cho cơ quan tài chính cấp phát và thanh quyết toán theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2005.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; Giám đốc kho bạc các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành. /.

 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- CV: KT, NC, TM;
- Lưu VT.UB.

TM. UBND TỈNH NGHỆ AN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 85/2005/QĐ-UBND-KT về việc Quy định tạm thời chế độ hỗ trợ kinh phí cho Hội đồng tiếp công dân và các đoàn thanh tra liên ngành giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện - tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.171

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75