Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình

Số hiệu: 846/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 21/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Phụ lục I kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên trong Danh mục nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Lưu: VT, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đinh Chung Phụng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

STT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH

1

Hội đồng nhân dân tỉnh

2

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

3

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh

4

Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh

5

Ủy ban nhân dân tỉnh

6

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

7

Sở Nội vụ

8

Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

9

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ

10

Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ

11

Sở Tư pháp

12

Sở Kế hoạch và Đầu tư

13

Sở Tài chính

14

Sở Công thương

15

Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công thương

16

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

17

Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18

Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

19

Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20

Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21

Chi cục Chăn nuôi và Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

23

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

24

Sở Giao thông vận tải

25

Sở Xây dựng

26

Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng

27

Viện Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng

28

Sở Tài nguyên và Môi trường

29

Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

30

Chi cục Quản lý Biển, đảo trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

31

Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

32

Sở Thông tin và Truyền thông

33

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

34

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

35

Sở Văn hóa và Thể thao

36

Sở Du lịch

37

Ban Quản lý quần thể Danh thắng Tràng An trực thuộc Sở Du lịch

38

Sở Khoa học và Công nghệ

39

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

40

Sở Giáo dục và Đào tạo

41

Sở Y tế

42

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

43

Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

44

Thanh tra tỉnh

45

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

46

Trường Đại học Hoa Lư

47

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

48

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

49

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

50

Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình

51

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

52

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình

53

Tòa án nhân dân tỉnh

54

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

55

Công an tỉnh

56

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

57

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

58

Bảo hiểm xã hội tỉnh

59

Kho bạc nhà nước Ninh Bình

60

Bưu điện tỉnh

61

Viễn thông tỉnh

62

Cục Thống kê tỉnh

63

Cục Thuế tỉnh

64

Cục Hải quan Hà Nam Ninh

65

Hải quan Ninh Bình

66

Cục thi hành án dân sự tỉnh

67

Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh tỉnh Ninh Bình

68

Ngân hàng TMCP Công thương Tam Điệp chi nhánh tỉnh Ninh Bình

69

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Ninh Bình

70

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tam Điệp chi nhánh tỉnh Ninh Bình

71

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Ninh Bình

72

Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Bình

73

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh

74

Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh tỉnh Ninh Bình

75

Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình

76

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình

77

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi

78

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bình Minh

78

Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình

80

Công ty cổ phần Môi trường đô thị thành phố Tam Điệp

81

Hội Nhà báo tỉnh

82

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

83

Hội Người mù tỉnh

84

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

85

Hội Đông y tỉnh

86

Hội Liên hiệp thanh niên

87

Hội Chữ thập đỏ

88

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

89

Hội Khuyến học tỉnh

II

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP HUYỆN

1

Hội đồng nhân dân

2

Ủy ban nhân dân

3

Phòng Nội vụ

4

Phòng Tư pháp

5

Phòng Tài chính - Kế hoạch

6

Phòng Tài nguyên - Môi trường

7

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

8

Phòng Văn hóa và Thông tin

9

Phòng Giáo dục và Đào tạo

10

Phòng Y tế

11

Thanh tra huyện

12

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

13

Phòng Kinh tế (UBND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp)

14

Phòng Quản lý đô thị (UBND thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp)

15

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (UBND huyện Yên Mô, huyện Gia Viễn, huyện Kim Sơn, huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh, huyện Nho Quan)

16

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (UBND huyện Yên Mô, huyện Gia Viễn, huyện Kim Sơn, huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh, huyện Nho Quan)

17

Phòng dân tộc (UBND huyện Nho Quan)

18

Tòa án nhân dân

19

Viện kiểm sát nhân dân

20

Công an

21

Ban Chỉ huy quân sự

22

Bảo hiểm xã hội

23

Bưu điện

24

Viễn thông

25

Phòng Thống kê

26

Chi cục Thuế

27

Kho bạc Nhà nước

28

Chi cục Thi hành án dân sự

29

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


626

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79