Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 83/2001/QĐ-UB về việc giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 83/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 20/09/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỨC NĂNG THAM GIA CÔNG TÁC GIỮ GÌN TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỐI VỚI CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THANH NIÊN XUNG PHONG THUỘC LỰC LƯỢNG THANH NIÊN XUNG PHONG THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 37/2001/QĐ-UB ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị-2001 ; căn cứ kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về những nhiệm vụ chủ yếu của Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố giai đoạn 2001-2005 tại Thông báo số 47/TB-VP ngày 09 tháng 4 năm 2001 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố ;
Xét đề nghị của Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố tại Văn bản số 14/TT-TNXP ngày 12 tháng 7 năm 2001 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 85/TCCQ ngày 20 tháng 8 năm 2001 về giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong (được thành lập theo Quyết định số 5242/QĐ-UB-KT ngày 25 tháng 9 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Nguồn kinh phí để tổ chức và hoạt động cho công tác này được cấp từ ngân sách thành phố và nguồn trích từ xử phạt hành chánh trong giao thông bằng một tài khoản riêng.

Điều 2.- Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố và Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm phối hợp với Công an thành phố để thực hiện nhiệm vụ :

2.1- Bố trí lực lượng trật tự tại các giao lộ trọng điểm thuộc Công an thành phố quản lý để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người đi đường chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ khi điều khiển các phương tiện lưu thông trên công lộ.

2.2- Tham gia phối hợp hạn chế ùn tắc hoặc giải quyết ùn tắc giao thông tại các giao lộ trọng điểm và khu vực thường phát sinh ùn tắc giao thông.

2.3- Đảm bảo cơ động, sẵn sàng tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất liên quan đến công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ theo yêu cầu của thành phố.

Điều 3.- Tổ chức và nhân lực :

3.1- Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố và Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng sau đây để giải quyết các vấn đề có liên quan đến tổ chức và nhân lực phục vụ cho yêu cầu công tác :

3.1.1- Với Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Tài chánh-Vật giá và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để giải quyết cụ thể về tổ chức và nhân lực, dự toán kinh phí và phương thức thanh quyết toán, chế độ hợp đồng lao động,v.v... trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3.1.2- Với Công an thành phố, để xây dựng Quy chế phối hợp tổ chức và hoạt động, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Quy chế này do Liên ngành Công an thành phố và Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố ký kết.

3.1.3- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đến Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.

3.2- Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức lực lượng công tác này sẽ chấm dứt khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố bằng văn bản.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Giao thông công chánh, Ban An toàn giao thông thành phố, Công an thành phố, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố, Chi nhánh Kho bạc Nhà nước thành phố, Chỉ huy Trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố và Giám đốc Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban TC/TU, TTVH/TU
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 83/2001/QĐ-UB về việc giao chức năng tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố đối với Công ty Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên Xung phong thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41