Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 820/QĐ-UBND 2021 sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Số hiệu: 820/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 09/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 820/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 99-TB/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy và cán bộ;

Thực hiện Thông báo số 156-TB/BCSĐ ngày 21/6/2021 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tổ chức bộ máy và cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 963/TTr-SNV ngày 24/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản thành Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Nhà ở thuộc Sở Xây dựng.

1. Tên gọi: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Nhà ở.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản theo Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng và các văn bản pháp luật khác hiện hành.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức: Gồm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các chuyên viên. Số lượng các Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Biên chế: Nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao.

4. Phương án sắp xếp nhân sự sau sáp nhập

- Về lãnh đạo phòng: Thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định và phù hợp với danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt.

- Về công chức làm công tác chuyên môn: Trước mắt giữ nguyên công chức của các phòng sau khi sáp nhập; đồng thời hoàn thiện đề án vị trí việc làm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (nếu có sự thay đổi). Trên cơ sở biên chế được giao và vị trí việc làm đã được phê duyệt, sắp xếp bố trí công chức cho phù hợp với vị trí việc làm. Đối với nhân sự dôi dư (nếu có), trước mắt bố trí vào các phòng thuộc Sở; đồng thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát trình độ chuyên môn, năng lực công tác và vị trí việc làm và biên chế được giao còn thiếu của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, huyện để bố trí, sắp xếp cho phù hợp hoặc giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự sau sáp nhập và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các Sở: Nội vụ, Xây dựng;
- TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 820/QĐ-UBND ngày 09/07/2021 về sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.426

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!