Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 82/2006/QĐ-BVHTT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá-Thông tin Người ký: Lê Doãn Hợp
Ngày ban hành: 10/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 82/2006/QĐ-BVHTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG,CHỐNG THAM NHŨNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;
Căn cứ Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ văn hóa - Thông tin Về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch –Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị trong ngành văn hóa-thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN VỀ THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 82/2006/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của các đơn vị và cán bộ, công chức trong ngành văn hóa - thông tin. Nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 BCHTW Đảng (khóa X) về phòng, chống tham nhũng và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 06/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Chương trình hành động về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng gồm những nội dung sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU:

1. Đối tượng áp dụng:

Chương trình hành động của Bộ Văn hóa - Thông tin về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng được áp dụng trong toàn ngành văn hóa-thông tin, gồm: các đơn vị thuộc Bộ, Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

2. Mục tiêu:

- Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng đang diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội hiện nay;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng;

- Làm căn cứ xây dựng Chương trình hành động về thực hiện phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa-thông tin; đưa công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các đơn vị, tổ chức và các cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hóa-thông tin.

3. Yêu cầu:

- Cụ thể hóa các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện phòng, chống tham nhũng của Nhà nước và của Bộ để triển khai thực hiện;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống tham nhũng được quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng;

- Triển khai thực hiện ngay một số biện pháp cụ thể, tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức và hành động của các đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG:

1. Rà soát và giải quyết các vụ việc:

- Rà soát lại các vụ việc tham nhũng, lãng phí, nhất là những vụ việc nổi cộm trong ngành văn hóa-thông tin để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ nhằm giải quyết dứt điểm theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Rà soát và báo cáo ngay lên cấp có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí nổi cộm trong ngành văn hóa-thông tin nhưng thuộc thẩm quyền của cấp trên.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản, chính sách:

- Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa-thông tin; đề xuất loại bỏ những quy định không phù hợp với thực tiễn và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước phải hệ thống hoá những quy định về thủ tục giấy tờ cần thiết và thời hạn giải quyết với từng loại công việc, công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện. Không được tuỳ tiện đề ra các thủ tục hành chính ngoài những quy định của pháp luật.

- Vụ Kế hoạch-Tài chính xây dựng, ban hành công khai hoá các quy trình nghiệp vụ liên quan đến quản lý kinh phí hành chính, sự nghiệp, quy chế quản lý tài chính, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính như:

+ Quy trình thẩm tra việc phân bổ, giao dự toán thu, chi thường xuyên ngân sách nhà nước hàng năm của các đơn vị thuộc Bộ;

+ Xây dựng tiêu thức đánh giá việc thực hiện dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc Bộ;

+ Xây dựng quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng các nguồn tài chính tập trung hàng năm, kế hoạch sử dụng nguồn vốn của nhà nước;

+ Xây dựng quy trình cấp, quyết toán kinh phí cho các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ.

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình làm việc, quy trình công tác của đơn vị mình quản lý, phụ trách, có sự bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

3. Ban hành các văn bản, hướng dẫn, triển khai thực hiện:

- Vụ Tổ chức-Cán bộ phối hợp với Thanh tra Bộ soạn thảo Đề án về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng của Bộ Văn hóa - Thông tin (trong quý IV/2006).

- Vụ Tổ chức-Cán bộ xây dựng văn bản quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức mình quản lý, phụ trách; hướng dẫn danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn kê khai tài sản, các quy định về thời hạn cán bộ, công chức, viên chức được phép kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình quản lý khi thôi giữ chức vụ (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định).

- Vụ Tổ chức-Cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức, ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn hóa - thông tin.

- Vụ Kế hoạch-Tài chính ban hành các văn bản:

+ Quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp tại các đơn vị;

+ Quản lý đầu tư và xây dựng tại các đơn vị;

+ Quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị;

+ Quản lý, sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ;

+ Công khai minh bạch trong cổ phần hóa doanh nghiệp thuộc Bộ .

- Thủ trưởng các đơn vị lựa chọn hình thức công khai phù hợp để tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động được tiếp cận, kiểm tra, giám sát đầy đủ thực hiện sử dụng kinh phí, đặc biệt là sử dụng kinh phí chi, phân phối thu nhập.

4. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng:

- Trong quý IV/2006, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Tổ chức-Cán bộ, Vụ Pháp chế, tổ chức Hội nghị toàn ngành quán triệt Chương trình hành động của Bộ và phổ biến nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Cục Báo chí có văn bản hướng dẫn các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, khuyến khích các cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin phản ánh các vụ việc tham nhũng và hoạt động phòng, chống tham nhũng; kịp thời biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực của cơ quan báo chí trong công tác phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

5. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra:

- Hàng năm đưa vào chương trình, kế hoạch tổ chức, thanh tra, kiểm tra các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách theo tinh thần Công điện 496/CĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tập trung kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã có ý kiến chỉ đạo xử lý của lãnh đạo Bộ, liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

- Thanh tra Bộ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các đơn vị thuộc Bộ theo thẩm quyền và theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ.

- Các Cục, Vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp và các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện chế độ, chính sách quản lý, sử dụng nguồn lực của nhà nước giao; công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế đối với các lĩnh vực đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh và các khoản thu, chi tài chính.

- Thanh tra Bộ phối hợp với các Cục, Vụ liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các chương trình mục tiêu theo quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo các hành vi tham nhũng; kiến nghị xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ Chương trình hành động của Bộ Văn hóa - Thông tin về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, trong quý IV/2006, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa - Thông tin theo nhiệm vụ do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao, có trách nhiệm xây dựng và ban hành Chương trình hành động cụ thể của đơn vị mình về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng triển khai Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng đến từng cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Văn hóa - Thông tin và của đơn vị; khuyến khích mọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị gương mẫu trong việc chấp hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong tổ chức thực hiện cần quy định cụ thể, phân công người chịu trách nhiệm; có cơ chế bảo vệ, khen thưởng đối với người có công phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng; kiến nghị, yêu cầu người có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những người có hành vi lợi dụng việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để vu khống, hãm hại người khác, gây mất đoàn kết nội bộ.

3. Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền, có trách nhiệm làm rõ và trả lời báo chí khi các vụ việc tham nhũng có liên quan đến trách nhiệm quản lý của mình đã được đăng tin và phát tin; tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời các kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân; tập trung thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát cộng đồng.

4. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động này gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được Bộ giao.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

- Các đơn vị thuộc Bộ gửi báo cáo định kỳ 03 tháng, 6 tháng, hàng năm cho Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng của Bộ Văn hóa - Thông tin về tình hình và kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

- Ngoài việc gửi báo cáo cho Bộ Văn hóa - Thông tin, Sở Văn hóa - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải gửi báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định./.

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HOÁ THÔNG TIN
Lê Doãn Hợp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 82/2006/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2006 ban hành chương trình hành động của Bộ văn hóa - thông tin về thực hiện luật phòng chống tham nhũng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.638

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!