Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 81/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 81/2018/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 10/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 81/2018/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 09 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HẠT KIỂM LÂM BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH, TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/02/2004;

Căn cứ Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27/3/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm địa phương;

Căn cứ Thông tư số 78/2011/TT-BNNPTNT ngày 11/11/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình tại Tờ trình số 35/TTr-BQLVQGPB ngày 17/8/2018, ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2610/TTr-SNV ngày 31/8/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình (sau đây viết tắt là Hạt Kim lâm) là đơn vị hành chính trực thuộc và chịu sự quản lý của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình; đồng thời, chịu sự quản lý về nghiệp vụ, trang thiết bị chuyên ngành của Chi cục Kiểm lâm.

2. Hạt Kiểm lâm có chức năng quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, đồng thời là cơ quan thừa hành pháp luật về bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng trong phạm vi quản lý của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

3. Hạt Kim lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch.

4. Trụ sở đặt tại thôn Gia É xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức bảo vệ tài nguyên rừng, chống chặt phá rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng ở Vườn quốc gia Phước Bình.

2. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo quy định của pháp luật.

3. Phổ biến, tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia bảo vệ rừng.

4. Tổ chức, chỉ đạo, quản lý các Trạm Kiểm lâm ở Vườn quốc gia Phước Bình.

5. Tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép trên địa bàn. Trong những trường hợp cần thiết thì phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện sở tại tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện huy động lực lượng vũ trang, lực lượng, phương tiện khác của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để chữa cháy rừng, phòng, chống phá rừng trái phép.

6. Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức của đơn vị theo quy định của pháp luật.

7. Chịu sự chỉ đạo, điều hành, chấp hành chế độ báo cáo thống kê và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình giao.

8. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển rừng trong phạm vi theo sự phân công của cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Ban lãnh đạo Hạt Kiểm lâm có Hạt trưởng (Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình đồng thời là Hạt trưởng) và không quá 02 Phó Hạt trưởng.

a) Hạt trưởng là người quản lý và điều hành mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình về toàn bộ hoạt động của đơn vị, kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho người có trách nhiệm.

b) Phó Hạt trưởng là người giúp Hạt trưng trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Hạt Kiểm lâm; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực theo phân công của Hạt trưởng và giải quyết các công việc khác do Hạt trưởng giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hạt trưởng về kết quả thực hiện công việc được giao.

2. Các Tổ, Trạm thuộc Hạt Kiểm lâm:

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp;

b) Tổ Thanh tra - Pháp chế;

c) Tổ Quản lý, Bảo vệ rừng;

d) Trạm Kiểm lâm K’rum;

đ) Trạm Kiểm lâm Gia É;

e) Trạm Kiểm lâm Bậc Rây;

g) Trạm Kiểm lâm Long Lanh;

h) Trạm Kiểm lâm Hàm Leo.

3. Biên chế

Biên chế Hạt Kiểm lâm thuộc biên chế hành chính, do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng số biên chế hành chính của tỉnh được giao Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức và người lao động

a) Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

b) Phó Hạt trưng Hạt Kiểm lâm do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm quyết định bnhiệm, min nhiệm theo đề nghị của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm theo quy trình, thủ tục quy định và thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

c) Trưởng, Phó các Tổ và Trạm trực thuộc Hạt Kiểm lâm do Hạt trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định.

d) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đi với công chức và người lao động của Hạt Kiểm lâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Mối quan hệ công tác

1. Chi cục Kim lâm theo chức năng, nhiệm vụ có nhiệm vụ quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ và trang thiết bị chuyên ngành đối với Hạt Kiểm lâm để thực hiện nhiệm vbảo vệ và phát triển tài nguyên Vườn quốc gia Phước Bình.

2. Đi vi Ủy ban nhân dân các huyện, xã

Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức xây dựng hệ thống quản lý bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn quản lý và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng Nhân dân cùng tham gia tích cực vào quản lý bảo vệ, phát triển tài nguyên Vườn quốc gia Phước Bình.

Điều 5. Trách nhiệm của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm

1. Ban hành các quyết định và chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tt cả hoạt động của Hạt Kiểm lâm hiệu lực, hiệu quả:

a) Ban hành Quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho các Tổ, Trạm chuyên môn thuộc Hạt Kiểm lâm.

b) Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng; Tổ trưởng, Trạm trưởng và công chức của Hạt Kim lâm.

c) Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Hạt Kiểm lâm, nội quy cơ quan, các quy định khác có liên quan bảo đảm tt cả các hoạt động, điều hành của Hạt Kiểm lâm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, không hp lý, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm kịp thời tham mưu Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) quyết định sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/9/2018 và thay thế Quyết định số 311/2007/QĐ-UBND ngày 28/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Núi Chúa trực thuộc Chi cục Kim lâm sang trực thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa và Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phước Bình trực thuộc Chi cục Kiểm lâm sang trực thuộc Vườn Quốc gia Phước Bình.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế (Bộ Nội vụ);
- Vụ pháp chế (Bộ NN &PTNT);
- Cục Ki
m tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm lâm;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT và c
ác PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- VPUB: PVP (LTD, HXN), KT;
- Lưu: VT, KGVX. PD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lưu Xuân Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 81/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202