Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 803/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính hỗ trợ người khó khăn Cao Bằng

Số hiệu: 803/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 19/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 803/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 48/2013 ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH , ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt 05 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Viễn thông Cao Bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTTT, TTPVHCC, CV: Hương Nhung;
- Viễn thông Cao Bằng;
- Lưu: VT, KSTT (M).

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
(Kèm theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH MỚI BAN HÀNH (05 TTHC)

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

I.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG (02 TTHC)

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19

08 ngày làm việc. Trong đó:

+ Cơ quan Bảo hiểm xã hội: 03 ngày làm việc;

+ UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc;

+ UBND tỉnh: 02 ngày làm việc.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội;

- Bộ phận Một cửa cấp huyện;

- UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn).

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

2

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc. Trong đó:

+ UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc;

+ UBND cấp tỉnh: 02 ngày làm việc.

- Bộ phận Một cửa cấp huyện;

- UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

II.

LĨNH VỰC VIỆC LÀM (03 TTHC)

1

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

12 ngày làm việc

Trong đó:

+ UBND cấp xã: 05 ngày làm việc;

+ Chi Cục thuế: 02 ngày làm việc;

+ UBND cấp huyện: 03 ngày;

+ UBND tỉnh: 02 ngày

- Bộ phận Một cửa cấp xã;

- Chi Cục thuế;

- Bộ phận Một cửa cấp huyện;

- UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

2

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID- 19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

05 ngày làm việc Trong đó:

- UBND cấp huyện: 02 ngày làm việc;

- UBND tỉnh: 03 ngày làm việc.

- Bộ phận Một cửa cấp huyện;

- UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn)

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

3

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID- 19

12 ngày làm việc Trong đó:

+ UBND cấp xã: 07 ngày làm việc

+ UBND cấp huyện: 02 ngày làm việc

+ UBND tỉnh: 03 ngày làm

- Bộ phận Một cửa cấp xã;

- Bộ phận Một cửa cấp huyện;

- UBND tỉnh.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Không

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Công bố: 05 TTHC

 

PHỤ LỤC II

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH CAO BẰNG VỀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
(Kèm theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Quy trình số: 01

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG HOẶC NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG DO ĐẠI DỊCH COVID-19”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

I.

Bảo hiểm xã hội huyện (03 ngày làm việc (24 giờ))

 

 

Bước 1

Cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động và gửi doanh nghiệp

Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện

24 giờ làm việc

II.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (24 giờ làm việc)

 

 

Bước 2

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 3

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét, chuyển hồ sơ đến các thành viên trong tổ thẩm định để cùng rà soát.

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH

04 giờ làm việc

Bước 4

Các thành viên trong tổ thẩm định rà soát thẩm định hồ sơ, hoàn thiện văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Các thành viên trong tổ thẩm định

12 giờ làm việc

Bước 5

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố

04 giờ làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông trình UBND tỉnh Cao Bằng (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

02 giờ làm việc

III.

Ủy ban nhân dân tỉnh (16 giờ làm việc)

 

 

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Văn phòng UBND tỉnh

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 8

Phân công Chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 9

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 giờ làm việc

Bước 10

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

64 giờ
(08 ngày làm việc)

 

Quy trình số 02

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI NGỪNG VIỆC DO ĐẠI DỊCH COVID-19”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

I.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (24 giờ làm việc)

 

 

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH

04 giờ làm việc

Bước 3

Nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, tổng hợp: Làm văn bản đề nghị, danh sách theo biểu mẫu gửi Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH xem xét để trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Công chức phòng LĐTBXH huyện và Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH huyện

10 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố

06 giờ làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông trình UBND tỉnh Cao Bằng (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

02 giờ làm việc

II.

Ủy ban nhân dân tỉnh (16 giờ làm việc)

 

 

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Văn thư UBND tỉnh,

02 giờ làm việc

Bước 7

Phân công Chuyên viên xử lý

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 8

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 giờ làm việc

Bước 9

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách.

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ
(05 ngày làm việc)

 

Quy trình số: 03

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH PHẢI TẠM NGỪNG KINH DOANH DO ĐẠI DỊCH COVID-19”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

I.

Ủy ban nhân dân cấp xã (24 giờ làm việc)

 

 

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

08 giờ làm việc

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ; tổng hợp, báo cáo Chi Cục thuế và trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức cấp xã

24 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của các hộ kinh doanh

Lãnh đạo UBND cấp xã

04 giờ làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chi Cục thuế (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp xã

04 giờ làm việc

II.

Chi Cục thuế (16 giờ làm việc)

 

 

Bước 5

Chi Cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND huyện, thành phố tổng hợp

Chi Cục thuế

16 giờ làm việc

III.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (24 giờ làm việc)

 

 

Bước 6

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, kết quả do Chi Cục thuế thẩm định và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 7

Xem xét, rà soát, tổng hợp, hoàn thiện văn bản để trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố

Lãnh đạo và công chức Phòng Lao động- TBXH

16 giờ làm việc

Bước 8

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố

04 giờ làm việc

Bước 9

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông trình UBND tỉnh Cao Bằng (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

02 giờ làm việc

IV.

Ủy ban nhân dân tỉnh (16 giờ làm việc)

 

 

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Văn thư UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 11

Phân công Chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 12

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 giờ làm việc

Bước 13

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

96 giờ
(12 ngày làm việc)

 

Quy trình số: 04

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC DO ĐẠI DỊCH COVID - 19 NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

I.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (16 giờ làm việc)

 

 

Bước 1

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, rà soát, tổng hợp, hoàn thiện văn bản để trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố

Lãnh đạo và công chức Phòng Lao động- TBXH

08 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố

04 giờ làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, ký sổ, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông trình UBND tỉnh Cao Bằng (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

02 giờ làm việc

II.

Ủy ban nhân dân tỉnh (24 giờ làm việc)

 

 

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Văn thư UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 11

Phân công Chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 12

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

16 giờ làm việc

Bước 13

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ
(05 ngày làm việc)

 

Quy trình số: 05

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

I.

Ủy ban nhân dân cấp xã (56 giờ làm việc)

 

 

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã

08 giờ làm việc

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ, rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hưởng hỗ trợ; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ trình Chủ tịch UBND cấp xã

Công chức cấp xã

40 giờ làm việc

Bước 3

Lãnh đạo UBND cấp xã xác nhận danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ

Lãnh đạo UBND cấp xã

04 giờ làm việc

Bước 4

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông cho Chi Cục thuế (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân cấp xã

04 giờ làm việc

II.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (16 giờ làm việc)

 

 

Bước 5

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, kết quả do Chi Cục thuế thẩm định và chuyển bộ phận chuyên môn xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 6

Xem xét, thẩm định, tổng hợp, hoàn thiện văn bản để trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố

Lãnh đạo và công chức Phòng Lao động- TBXH

08 giờ làm việc

Bước 7

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố

04 giờ làm việc

Bước 8

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông trình UBND tỉnh Cao Bằng (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

02 giờ làm việc

III.

Ủy ban nhân dân tỉnh (03 ngày làm việc (24 giờ))

 

 

Bước 10

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Văn thư UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 11

Phân công Chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 12

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

16 giờ làm việc

Bước 13

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

96 giờ
(12 ngày làm việc)

 

Quy trình số: 05

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC: “HỖ TRỢ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VAY VỐN ĐỂ TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG PHẢI NGỪNG VIỆC DO ĐẠI DỊCH COVID-19”

Thứ tự công việc

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thời gian thực hiện

I.

Quy trình giải quyết tại cấp huyện, thành phố (24 giờ làm việc)

 

 

Bước 1

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

02 giờ làm việc

Bước 2

Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH

04 giờ làm việc

Bước 3

Nhận hồ sơ, xem xét, thẩm tra, tổng hợp: Làm văn bản đề nghị, danh sách theo biểu mẫu gửi Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH xem xét để trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Công chức phòng LĐTBXH huyện và Lãnh đạo Phòng Lao động - TBXH huyện

10 giờ làm việc

Bước 4

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê duyệt

Lãnh đạo UBND huyện, thành phố

06 giờ làm việc

Bước 5

Vào sổ văn bản, ký số, đóng dấu, chuyển hồ sơ, kết quả liên thông trình UBND tỉnh Cao Bằng (bản điện tử và bản giấy)

Bộ phận Văn thư Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

02 giờ làm việc

II.

Quy trình giải quyết tại cấp tỉnh (16 giờ làm việc)

 

 

Bước 6

Tiếp nhận hồ sơ, chuyển Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Bộ phận Văn thư UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Bước 7

Phân công Chuyên viên xử lý.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

04 giờ làm việc

Bước 8

Xem xét, thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 giờ làm việc

Bước 9

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho chuyển kết quả cho Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách.

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

02 giờ làm việc

Tổng thời gian giải quyết TTHC

 

40 giờ
05 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 803/QĐ-UBND ngày 19/05/2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


741

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!