Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 795/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 27/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 795/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng  02 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CÓ ĐẤT BỊ THU HỒI ĐỂ THỰC HIỆN  CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 18 NQ/TU ngày 08 tháng 08
năm 1998 của Thành ủy về công tác quy hoạch, đền bù khi thu hồi đất và tái bố trí dân cư trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 26 tháng 09
năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10
năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố;
Xét đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tại Tờ trình số 391/TTr-LĐTBXH ngày 23 tháng 01 năm 2007 về thành lập Hội đồng  quản lý Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư
trên địa bàn thành phố và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 129/TTr-SNV ngày 08 tháng 02 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi (gọi tắt là Hội đồng quản lý Quỹ) gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Xê, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Bà Phạm Thị Kim Lệ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, thành viên;

5. Bà Dương Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, thành viên;

6. Ông Nguyễn Thiềng Đức, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế, thành viên;

7. Ông Trần Văn Tiên, Phó Giám đốc Chi nhành Ngân hàng Chính sách xã hội, thành viên;

8. Ông Vương Đình Hạo, Trưởng ban Ban thường trực-Ban Chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị, thành viên;

9. Bà Nguyễn Thị Huyền Nhung, Phó Trưởng phòng Lao động-Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

10. Theo từng dự án, tùy từng giai đoạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Trưởng Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận - huyện được mời tham gia làm thành viên.

Điều 2. Hội đồng quản lý Quỹ có Tổ chuyên viên giúp việc như sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố, Tổ trưởng;

2. Bà Lê Thị Thịnh, Kế toán Văn phòng Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố phụ trách kế toán Quỹ;

3. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, Chuyên viên Văn phòng Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm;

4. Ông Trần Trọng Nhơn Hòa, Chuyên viên phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố;

5. Ông Lê Minh Tuyên, Chuyên viên Ban Thường trực - Ban Chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị thành phố;

6. Ông Phạm Duy Chung, Chuyên viên phòng Kế hoạch-Tổng hợp Kho bạc Nhà nước thành phố;

7. Ông Hồng Quốc Thông, Trường phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố.

Điều 3. Hội đồng quản lý Quỹ và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định  tại khoản 2, điều 15 của Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Điều 4. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện chăm lo cuộc sống cho các hộ dân có đất bị thu hồi tại nơi định cư mới.

2. Xây dựng kế hoạch tạo nguồn vốn, quản lý và sử dụng vốn của Quỹ hỗ trợ đúng mục đích và có hiệu quả.

3. Thẩm định và quyết định hỗ trợ học phí cho các học sinh-sinh viên là thành viên của hộ có đất bị thu hồi đang học tại các trường phổ thông, các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học theo đúng quy định của Quỹ.

4. Thẩm định và quyết định hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho lao động là thành viên của hộ có đất bị thu hồi có nhu cầu học nghề để chuyển đổi ngành nghề phù hợp với điều kiện và môi trường sinh sống làm ăn mới theo đúng quy định của Quỹ.

5. Thẩm định và xét duyệt cho vay vốn các dự án hỗ trợ đào tạo gián tiếp thông qua các doanh nghiệp tự đào tạo, các đơn vị chức năng của Nhà nước làm công tác hướng nghiệp, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ.

6. Thẩm định và xét duyệt cho hộ và nhóm hộ có đất bị thu hồi có nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm, tham gia xuất khẩu lao động làm việc ở nước ngoài theo đúng quy định của Quỹ.

7. Thẩm định hồ sơ vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ hỗ trợ bị rủi ro của các hộ và nhóm hộ trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định xử lý.

8. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về kiểm tra, đánh giá kết quả hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho đối tượng được hỗ trợ của Quỹ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án nâng cấp đô thị, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố, Viện trưởng Viện Kinh tế, Thủ trưởng các sở - ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có liên quan, các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPHĐ-UB: Các PVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu:VT, (VX-C)   H.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 795/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 thành lập Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các Dự án đầu tư trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.878

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!