Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 78/2004/QĐ-UB phê chuẩn việc điều chỉnh số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 78/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 31/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ CHUẨN VIỆC ĐIỀU CHỈNH SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 4, KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2004-2009

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Điều 42 của Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; khoản 3, Điều 9 của Nghị định số 19/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ và Công văn số 376/CP-VIII ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ ;
Căn cứ Quyết định số 22/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 4 tại Công văn số 320/UB-NC ngày 26 tháng 3 năm 2004 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 85/TTr-SNV ngày 29 tháng 3 năm 2004 ; 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh số đại biểu được bầu Hội đồng nhân dân quận 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009 tại Điều 1, Quyết định số 22/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau :

- Tổng số đại biểu được bầu : 39 đại biểu ;

- Số đại biểu được bầu của đơn vị 8 (phường 9) : 02 đại biểu.

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 22/2004/QĐ-UB ngày 20 tháng 02 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Hội đồng bầu cử thành phố
- VPHĐ-UB : các Phó Văn phòng
- Tổ VX, NC  
- Lưu (VX-Nh)  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 78/2004/QĐ-UB phê chuẩn việc điều chỉnh số đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 4, khóa IX, nhiệm kỳ 2004-2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status