Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 291/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Số hiệu: 773/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Trần Xuân Hải
Ngày ban hành: 10/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 10 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 291/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 2 NĂM 2015 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn việc tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Tờ trình số 184/TTr-BTĐKT ngày 28 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 3, Điều 9, Điều 10, Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27/2/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Điểm 3.1, Khoản 3, Điều 3. Tổ chức cụm, khối thi đua.

(Có phụ lục kèm theo)

2. Quy định số lượng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Điểm 2, Khoản 1, Điều 9. Bình chọn và đề nghị khen thưởng, cụ thể như sau:

Cm, khối thi đua có từ 5 đơn vị trở xuống tặng 01 Bằng khen; Khối thi đua có từ 6 đơn vị đến 9 đơn vị tặng 02 Bằng khen; Khối thi đua có từ 10 đơn vị trở lên tặng 03 Bằng khen.

3. Bổ sung thêm Điểm c, Khoản 3, Điều 10. Tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

c) Các Sở, Ban, ngành chỉ được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị trực thuộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 27/2/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tổ chức hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban TĐ-KT Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC-Ph.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hải

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 773/QĐ-UBND ngày 10/5/2017của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông)

STT

CỤM, KHI THI ĐUA

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC CỤM, KHI

STT

01

Cụm 1

(4 đơn vị)

Huyện Đk Song

1

Huyện Cư Jút

2

Huyện Đắk Mil

3

Huyn Krông Nô

4

02

Cụm 2

(4 đơn vị)

Huyn Đắk R’lấp

5

Th xã Gia Nghĩa

6

Huyn Đk Glong

7

Huyện Tuy Đức

8

03

Khối 1

(6 đơn vị)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

9

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

10

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

11

Văn phòng Tỉnh ủy

12

Ban Dân vn Tỉnh ủy

13

Ban Ni chính Tỉnh ủy

14

04

Khối 2

(5 đơn vị)

Báo Đắk Nông

15

Đảng ủy Khối các Doanh nghiệp tỉnh

16

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

17

Trường Chính trị tỉnh

18

Ban Bảo vsức khỏe cán btỉnh

19

05

Khối 3

(6 đơn vị)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

20

Liên đoàn Lao động tỉnh

21

Hi Cu chiến binh tỉnh

22

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

23

Hội Nông dân tỉnh

24

Hi Liên hip Phnữ tỉnh

25

06

Khối 4

(07 đơn vị)

Văn phòng HĐND tỉnh

26

Văn phòng UBND tỉnh

27

Sở Ni v

28

Sở Ngoi v

29

Sở Tài Chính

30

Sở Kế hoạch và Đầu tư

31

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh

32

07

Khối 5

(05 đơn vị)

Kho bc Nhà nước Đk Nông

33

Cục Thuế tỉnh

34

Bảo hiểm xã hội tỉnh

35

Cục Thống kê tỉnh

36

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

37

08

Khối 6

(07 đơn vị)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38

Sở Giao thông vận tải

39

Sở Tài nguyên và Môi trường

40

Sở Xây dựng

41

Sở Khoa học và Công nghệ

42

Ban Dân tộc

43

Sở Công Thương

44

09

Khối 7

(05 đơn vị)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh

45

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

46

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

47

Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

48

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

49

10

Khối 8

(06 đơn vị)

Sở Y tế

50

Sở Giáo dục và Đào tạo

51

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

52

Sở Thông tin và Truyền thông

53

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

54

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

55

11

Khối 9

(08 đơn vị)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

56

Công an tỉnh

57

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

58

Tòa án nhân dân tỉnh

59

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

60

Thanh tra tỉnh

61

Cục Thi hành án dân sự tỉnh

62

S Tư pháp

63

12

Khối 10

(12 đơn vị)

Công ty Điện lực Đắk Nông

64

Công ty Xăng dầu Đắk Nông

65

Viễn thông Đắk Nông

66

Chi nhánh Viettel Đắk Nông

67

Bưu điện tỉnh

68

Truyền tải điện Đắk Nông

69

Công ty Nhôm Đắk Nông

70

Chi nhánh Điện cao thế tỉnh Đắk Nông

71

Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’tih

72

Công ty Thủy điện Đồng Nai

73

Công ty Bảo hiểm Bảo Minh

74

Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

75

13

Khối 11

(07 đơn vị)

Công ty Cổ phần cấp thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông

76

Công ty TNHH MTV Đăng kiểm Đắk Nông

77

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông

78

Công ty TNHH MTV Sách thiết bị trường học tỉnh

79

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh

80

Công ty Quản lý, sửa chữa, xây dựng cầu đường bộ Đắk Nông

81

Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tâm Thắng

82

14

Khối 12

(12 đơn vị)

Công ty Cổ phần Cao su Daknoruco

83

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’ Tao, huyện Đắk Song

84

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Măng, huyện Đắk Glong

85

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Sơn, huyện Đắk Glong

86

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil, huyện Cư Jút

87

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Hòa, huyện Đắk Song

88

Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Đại Thành, huyện Đắk Mil

89

Công ty Cà Phê Đức Lập, huyện Đắk Mil

90

Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An, huyện Đắk Mil

91

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, huyện Tuy Đức

92

Công ty Cà phê Đắk Nông

93

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Nung, huyện Krông Nô

94

15

Khối 13

(08 đơn vị)

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

95

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đk Nông

96

Ngân hàng cổ phần Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

97

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tỉnh Đk Nông

98

Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Đk Nông

99

Ngân hàng Bưu điện liên Việt Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

100

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông

101

Quỹ tín dụng cao su Đắk Nông

102

16

Khối 14

(9 đơn vị)

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

103

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

104

Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin tỉnh

105

Hội Người cao tui tỉnh

106

Hội Đông y tỉnh

107

Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh

108

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh

109

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh

110

Hội Khuyến học tỉnh

111

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 291/QĐ-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


211
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192