Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 77/2000/QĐ-TTg việc giải thể một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 77/2000/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 28/06/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 77/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 77/2000/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC GIẢI THỂ MỘT SỐ TỔ CHỨC ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ban hành kèm theo Quyết định số 207/1999/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giải thể các tổ chức sau đây:

Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu được thành lập theo Quyết định số 190/TTg ngày 23 tháng 4 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu hoàn thiện hệ thống chính sách thuế được thành lập theo Quyết định số 152/TTg ngày 11 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban công tác chống tham nhũng, chống buôn lậu được thành lập theo Quyết định số 35/TTg ngày 19 tháng 01 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ chống tham nhũng, buôn lậu theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Uỷ ban Quốc gia về đơn giản hóa các thủ tục hàng không được thành lập theo Quyết định số 83/TTg ngày 5 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 749/TTg ngày 11 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại được thành lập theo Quyết định số 966/1997/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ. Giao các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tổ công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 1021/TTg ngày 01 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban công tác liên ngành về ODA được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở được thành lập theo Quyết định số 106/1998/QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Uỷ ban năm quốc tế người cao tuổi Việt Nam được thành lập theo Quyết định 121/1998/QĐ-TTg ngày 9 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo triển khai các luật thuế mới được thành lập theo Quyết định số 208/1998/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo hợp tác với các tổ chức tài chính - tiền tệ Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 217/1998/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo khắc phục "sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định 257/1998/QĐ-TTg ngày 31tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo điều hành xuất, nhập khẩu gạo và phân bón được thành lập theo Quyết định số 20/1999/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập theo Quyết định số 133/1999/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 77/2000/QD-TTg

Hanoi, June 28, 2000

 

DECISION

DISSOLVING A NUMBER OF ORGANIZATIONS ESTABLISHED UNDER THE PRIME MINISTERS DECISIONS

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government
s Plan for Realization of the Resolution of the 7th Plenum of the Party Central Committee (VIIIth Congress), issued together with Decision No. 207/1999/QD-TTg of October 25, 1999 of the Prime Minister;
At the proposals of the Minister-Head of the Government Commission for Organization and Personnel and the Minister-Director of the Government Office,

DECIDES:

Article 1.- To dissolve the following organizations:

1. The Steering Committee for Socio-Economic Development in Ha Giang province and Muong Te district, Lai Chau province, established under the Prime Ministers Decision No. 190/TTg of April 23, 1994.

2. The Steering Committee for Research into the Perfection of Tax Policy System, established under the Prime Ministers Decision No. 152/TTg of March 11, 1995.

3. The Working Commission against Corruption and Smuggling, established under the Prime Ministers Decision No. 35/TTg of January 19, 1996. To assign the ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities to perform the task of combating corruption and smuggling according to their respective functions and tasks.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 77/2000/QĐ-TTg việc giải thể một số tổ chức đã được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.38.214