Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2006/QĐ-UBND về thành lập Phòng Cải cách Hành chính thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 76/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 24/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 76/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương;
Căn cứ công văn số 980/BNV-CCHC ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc thành lập Phòng Cải cách Hành chính thuộc Sở Nội vụ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Cải cách Hành chính thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội. Phòng Cải cách Hành chính là phòng chuyên môn, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 2. Phòng Cải cách Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác cải cách hành chính với các nhiệm vụ sau đây:

1. Giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố, trình UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Giúp Giám đốc Sở, Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo, truyền đạt chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố về công tác CCHC để các ngành, các cấp thực hiện.

3. Giúp Giám đốc Sở điều phối các cơ quan, đơn vị thực hiện các chương trình, kế hoạch CCHC; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các ngành các cấp thực hiện nhiệm vụ CCHC được giao.

4. Xây dựng các báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

5. Thẩm định các chương trình, dự án, đề án có nội dung liên quan đến CCHC do các Sở, Ban, Ngành, UBND các Quận, Huyện xây dựng trước khi trình UBND Thành phố phê duyệt.

6. Thường trực đường dây nóng của Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố; đề xuất Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố hướng xử lý những thông tin thu nhận được qua đường dây nóng.

7. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác CCHC của Thành phố.

8. Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học CCHC.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố giao.

Điều 3. Biên chế Phòng Cải cách Hành chính gồm 5 công chức là Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng và 3 chuyên viên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng phòng CCHC Sở Nội vụ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH  




Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2006/QĐ-UBND ngày 24/05/2006 về thành lập Phòng Cải cách Hành chính thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.569

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.204.31