Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 754/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2013 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp; (để báo cáo)
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- C/PVP UBND TP;
- TH, VX, HCTC, KSTTHC, TH-CB;
- Các báo: Hà Nội mới, Kinh tế&Đô thị;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Cổng TTĐT TP;
- Lưu: VT, KSTTHC (3b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính để góp phần tuyên truyền, công khai quy định hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô, thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2013".

- Thông tin rộng rãi về hoạt động và kết quả kiểm soát thủ tục hành chính đến cá nhân, tổ chức; khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia vào quản lý xã hội theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

- Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

1

Huy động các cơ quan báo chí tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục về công tác kiểm soát TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND TP; Các cơ quan thông tấn, báo chí

Thường xuyên

2

Cung cấp thông tin về hoạt động kiểm soát TTHC trong các buổi họp báo thường kỳ của thành phố

Văn phòng UBND TP

- Các sở, ngành;

- UBND các quận, huyện, thị xã

Thường xuyên

3

Tuyên truyền ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích kinh tế - xã hội của công tác rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính

Văn phòng UBND thành phố

- Các sở, ban, ngành;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí

Thường xuyên

4

Truyền thông về gương điển hình cán bộ, công chức trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND TP

- Các sở, ban, ngành;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí

Thường xuyên

5

Tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến cải cách thủ tục hành chính"

Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật)

Văn phòng UBND TP; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành Đoàn Hà Nội

Từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2013

6

Tọa đàm về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

Văn phòng UBND Thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Quý II năm 2013

II

Truyền thông công tác thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính

7

Truyền thông về các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Văn phòng UBND TP

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

8

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, báo cáo viên về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành, quận, huyện, thị xã

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND TP, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Thường xuyên

III

Truyền thông hỗ trợ công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính (Nghị định 20)

9

Thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị

Văn phòng UBND TP

- Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí

Thường xuyên

10

Tổ chức đối thoại về cải cách thủ tục hành chính trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

- Văn phòng UBND TP;

- Các sở, ngành có liên quan.

Định kỳ hàng tháng

11

Tập huấn nghiệp vụ, tác phong cho cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính và cán bộ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Văn phòng UBND TP

Sở Nội vụ, trường ĐTCB Lê Hồng Phong

Định kỳ hàng quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 754/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 về Kế hoạch truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính ngày 04/02/2013 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.802

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43