Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 753/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tiến Nhường
Ngày ban hành: 17/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Tờ trình số 39/TTr-TTHCC ngày 06/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt 100 thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (kèm theo Danh mục TTHC, Quy trình và sơ đồ từng TTHC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KSTT, CVP, PCVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn T
iến Nhường

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC LẬP SƠ ĐỒ, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TIẾP NHẬN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Mã số

Tên Thủ tục

 

 

TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO

 

1

QTT-NV-01

Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

 

2

QTT-NV-02

Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

 

3

QTT-NV-03

Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

4

QTT-NV-04

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích.

 

5

QTT-NV-05

Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam

 

6

QTT-NV-06

Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

 

7

QTT-NV-07

Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh.

 

8

QTT-NV-08

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

9

QTT-NV-09

Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

10

QTT-NV-10

Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

11

QTT-NV-11

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

12

QTT-NV-12

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương.

 

13

QTT-NV-13

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

 

14

QTT-NV-14

Thủ tục thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức.

 

15

QTT-NV-15

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP .

 

16

QTT-NV-16

Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

17

QTT-NV-17

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

18

QTT-NV-18

Thủ tục thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

19

QTT-NV-19

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

20

QTT-NV-20

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

21

QTT-NV-21

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

22

QTT-NV-22

Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

23

QTT-NV-23

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

24

QTT-NV-24

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

25

QTT-NV-25

Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

26

QTT-NV-26

Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành.

 

27

QTT-NV-27

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

28

QTT-NV-28

Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

 

29

QTT-NV-29

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo.

 

30

QTT-NV-30

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

 

31

QTT-NV-31

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

 

32

QTT-NV-32

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

 

33

QTT-NV-33

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh.

 

34

QTT-NV-34

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

 

35

QTT-NV-35

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh.

 

 

 

HỘI QUỸ

 

36

QTT-NV-36

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 

37

QTT-NV-37

Thủ tục đổi tên Quỹ

 

38

QTT-NV-38

Thủ tục quỹ tự giải thể

 

39

QTT-NV-39

Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

 

40

QTT-NV-40

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

41

QTT-NV-41

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

42

QTT-NV-42

Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 

43

QTT-NV-43

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 

44

QTT-NV-44

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 

45

QTT-NV-45

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập Hội

 

46

QTT-NV-46

Thủ tục thành lập Hội

 

47

QTT-NV-47

Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội

 

48

QTT-NV-48

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 

49

QTT-NV-49

Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội

 

50

QTT-NV-50

Thủ tục Hội tự giải thể

 

51

QTT-NV-51

Thủ tục cho phép Hội đặt văn phòng đại diện

 

52

QTT-NV-52

Thủ tục đổi tên Hội

 

 

 

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

53

QTT-NV-53

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh

 

54

QTT-NV-54

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh

 

55

QTT-NV-55

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh

 

56

QTT-NV-56

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc;

 

57

QTT-NV-57

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề;

 

58

QTT-NV-58

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

 

59

QTT-NV-59

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất.

 

60

QTT-NV-60

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình.

 

61

QTT-NV-61

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấptỉnh về thành tích đối ngoại.

 

 

 

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

62

QTT-NV-62

Thủ tục thi tuyển công chức

 

63

QTT-NV-63

Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

 

64

QTT-NV-64

Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

 

65

QTT-NV-65

Thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức từ ngoài tỉnh hoặc khối Đảng, đoàn thể tỉnh về công tác tại các cơ quan hành chính thuộc tỉnh

 

66

QTT-NV-66

Thủ tục điều động cán bộ, công chức các cơ quan hành chính thuộc tỉnh đi ngoài tỉnh hoặc sang khối Đảng, đoàn thể tỉnh

 

67

QTT-NV-67

Thủ tục điều động công chức giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh

 

68

QTT-NV-68

Thủ tục phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức

 

69

QTT-NV-69

Thủ tục phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức

 

70

QTT-NV-70

Thủ tục phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức

 

71

QTT-NV-71

Thủ tục thoả thuận tiếp nhận viên chức từ tỉnh ngoài về tỉnh công tác

 

72

QTT-NV-72

Thủ tục thoả thuận thuyên chuyển công tác viên chức từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh ra ngoài tỉnh

 

73

QTT-NV-73

Thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý

 

74

QTT-NV-74

Thủ tục thoả thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

 

75

QTT-NV-75

Thủ tục công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức

 

76

QTT-NV-76

Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng

 

77

QTT-NV-77

Thủ tục chuyển ngạch công chức

 

78

QTT-NV-78

Thủ tục nâng ngạch không qua thi khi có thông báo nghỉ hưu

 

79

QTT-NV-79

Thủ tục thi nâng ngạch công chức (thăng hạng viên chức) lên ngạch (chức danh) chuyên viên, cán sự hoặc tương đương

 

80

QTT-NV-80

Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

 

81

QTT-NV-81

Thủ tục nâng bậc lương trước khi có thông báo nghỉ hưu

 

82

QTT-NV-82

Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nội vụ

 

83

QTT-NV-83

Thủ tục nghỉ hưu theo chế độ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

 

84

QTT-NV-84

Thủ tục nghỉ hưu theo chế độ diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý

 

85

QTT-NV-85

Thủ tục đăng ký mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

 

 

 

TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

86

QTT-NV-86

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

87

QTT-NV-87

Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

88

QTT-NV-88

Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

VĂN THƯ LƯU TRỮ

 

89

QTT-NV-89

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

 

 

 

CÔNG TÁC THANH NIÊN

 

90

QTT-NV-90

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong

 

91

QTT-NV-91

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

 

92

QTT-NV-92

Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

 

 

 

CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ

 

93

QTT-NV-93

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

 

94

QTT-NV-94

Thủ tục xếp lương lần đầu đối với cán bộ, công chức cấp xã

 

95

QTT-NV-95

Thủ tục chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã

 

96

QTT-NV-96

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

 

97

QTT-NV-97

Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức cấp xã;

 

98

QTT-NV-98

Thủ tục Nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP đối với cán bộ cấp xã

 

99

QTT-NV-99

Thủ tục công nhận hết tập sự bổ nhiệm vào ngạch đối với công chức cấp xã

 

100

QTT-NV-100

Thủ tục phân loại xã, phường, thị trấn.

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Nội vụ tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


115
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126