Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 750/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 05/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 750/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2017

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính về quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 239/TTr-KHCN ngày 24 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch nêu tại Điều 1 của Quyết định này đúng theo quy định hiện hành; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh (đ/c: Lò Minh Hùng);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KGVX.SN25.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH SƠN LA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả các quy định tại: Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (gọi tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước; Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ban Chỉ đạo 77 tỉnh Sơn La về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể:

- Tiếp tục duy trì và cải tiến HTQLCL đã xây dựng đối với các cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

- Từng bước triển khai việc xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với UBND cấp xã, phường nhằm hoàn thiện và hệ thống hóa quy trình xử lý công việc, phù hợp với quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho người đứng đầu UBND cấp xã, phường kiểm soát được quá trình giải quyết công việc ở địa phương; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

2.1. Yêu cầu chung

- Xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân.

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL.

- Việc xây dựng và áp dụng HTQLCL phải gắn với việc quản lý các hoạt động nội bộ, hoạt động khác của cơ quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

2.2. Yêu cầu cụ thể

- Đối với các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện đã áp dụng HTQLCL: Duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL.

- Đối với UBND cấp xã, phường tham gia triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL năm 2017: Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với đơn vị tư vấn để triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL có hiệu quả tại đơn vị.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kiểm tra việc áp dụng và duy trì HTQLCL (đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước đã xây dựng và áp dụng HTQLCL)

- Kiểm tra, kiểm soát định kỳ HTQLCL: Thực hiện chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, các quy trình, hướng dẫn áp dụng; thiết lập, cập nhật, lưu trữ, kiểm soát tài liệu và hồ sơ; xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ HTQLCL; thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa nhằm bảo đảm sự phù hợp của HTQLCL; cải tiến thường xuyên HTQLCL (thông qua hoạt động đánh giá và ý kiến phản hồi từ khách hàng).

- Mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng của HTQLCL để phù hợp với các thủ tục hành chính do UBND tỉnh Sơn La ban hành.

- Hướng dẫn các đơn vị công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (đối với đơn vị chưa công bố).

2. Xây dựng và áp dụng HTQLCL (đối với các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước chưa xây dựng và áp dụng HTQLCL)

2.1. Tư vấn, hướng dẫn xây dựng áp dụng và công bố HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại 07 UBND phường, thị trấn:

STT

Tên đơn vị triển khai

1

UBND phường Chiềng An - thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

2

UBND thị trấn Thuận Châu - huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

3

UBND thị trấn Hát Lót - huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

4

UBND thị trấn Yên Châu - huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

5

UBND thị trấn Ít Ong - huyện Mường La, tỉnh Sơn La

6

UBND thị trấn Sông Mã - huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

7

UBND thị trấn Mộc Châu - huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

2.2. Nội dung, tiến độ thực hiện:

STT

Nội dung

Thời gian thực hiện

Đơn vị triển khai

1

Xây dựng Kế hoạch thực hiện tại mỗi cơ quan triển khai.

Quý II - III/2017

Đơn vị tư vấn.

Chi cục TCĐLCL.

2

Phố biến nhận thức chung, hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Quý III - IV/2017

Cơ quan thực hiện.

Đơn vị tư vấn.

Chi cục TCĐLCL.

3

Xây dựng hệ thống tài liệu và áp dụng chính thức HTQLCL.

Quý III - IV/2017

Cơ quan thực hiện.

Đơn vị tư vấn.

Chi cục TCĐLCL.

4

Đánh giá nội bộ và khắc phục những điểm không phù hợp.

Quý III - IV/2017

Cơ quan thực hiện. Đơn vị tư vấn.

Chi cục TCĐLCL.

5

Lập hồ sơ và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Quý III - IV/2017

Cơ quan thực hiện. Đơn vị tư vấn.

Chi cục TCĐLCL.

III. KINH PHÍ

Sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2017 được phê duyệt tại Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2017.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phê duyệt kế hoạch chi tiết và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đúng nội dung, tiến độ, hiệu quả Kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch được phê duyệt.

- Tổ chức các lớp đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL và nghiệp vụ kiểm tra đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, đơn vị. Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh để kịp thời có các biện pháp nhằm bảo đảm tính hiệu lực và hiệu quả của việc xây dựng và áp dụng của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương và đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện tốt công tác xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí xây dựng, áp dụng HTQLCL và các chi phí liên quan theo đúng quy định hiện hành.

3. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL gắn với công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động liên quan đến xây dựng và áp dụng HTQLCL của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

5. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (tham gia triển khai HTQLCL)

- Kiểm soát việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện áp dụng HTQLCL tại cơ quan, đơn vị (đối với các đơn vị đã áp dụng HTQLCL).

- Xây dựng và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (đối với các đơn vị mới triển khai áp dụng HTQLCL).

- Rà soát các thủ tục hành chính, đảm bảo HTQLCL của cơ quan, đơn vị bao gồm đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.

Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công, các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Định kỳ 6 tháng và 01 năm báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ) để tổng hợp chung theo quy định.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 750/QĐ-UBND ngày 05/04/2017 phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194