Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 75/QĐ-BTNN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Cục Bồi thường nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Bốn
Ngày ban hành: 27/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC BỒI THƯỜNG
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/QĐ-BTNN

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ TÀI LIỆU DUY TRÌ, CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa hc và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lê chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-BTP ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Bồi thường nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố tài liệu duy trì, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Bồi thường nhà nước phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động quản lý nhà nước (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Các phòng chuyên môn và công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm nghiên cứu và tuân thủ áp dụng vào công việc của mình theo đúng các quy định.

Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc áp dụng bộ tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng đã ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Cục và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Bốn

 

DANH MỤC

TIẾP TỤC TÀI LIỆU DUY TRÌ, CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-BTP ngày 27/12/2021 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước)

STT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Lần ban hành

Ghi chú

1. Thủ tục theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)

 

 

1.

Chính sách chất lượng

CSCL

02

 

2.

Mục tiêu chất lượng

MTCL

02

 

3.

Mô hình HTQLCL

MHHTQLCL

01

 

4.

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản

QT-01

01

 

5.

Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội

QT-02

01

 

6.

Quy trình đánh giá nội bộ HTQLCL

QT-03

01

 

7.

Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp

QT-04

01

 

8.

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-05

01

 

9.

Quy trình xem xét của Lãnh đạo về HTQLCL

QT-06

01

 

2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 )

 

 

10.

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

QT-01/TTHC

01

 

11.

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

QT-02/TTHC

01

 

12.

Phục hồi danh dự

QT-03/TTHC

01

 

3. Quy trình nội bộ (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 )

 

 

13.

Quản lý công văn đi, đến

QT-01/NB

01

 

14.

Quản lý tài sản, trang thiết bị

QT-02/NB

01

 

15.

Tổ chức mua sắm

QT-03/NB

01

 

16.

Họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng

QT-04/NB

01

 

17.

Xét thi đua khen thưởng

QT-05/NB

01

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 75/QĐ-BTNN ngày 27/12/2021 công bố tài liệu duy trì, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Bồi thường nhà nước phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động quản lý nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.94.194