Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2014 tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 741/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 19/05/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 741/QĐ-UBND

An Giang, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀO NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2007;

Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 428/TTr-SNV, ngày 06 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Cơ quan hành chính làm vic bui sáng ngày thứ by hàng tun để gii quyết thủ tc hành chính cho t chc, cá nhân (tr ngày l, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy đnh ca pháp lut), như sau:

1. Cp tnh: B phn tiếp nhn tr kết qu ca S Giao thông vn ti; Phòng Công chng số 01, Phòng Công chng số 02 thuộc STư pháp.

2. Cp huyn: B phn tiếp nhn và tr kết qu ca y ban nhân dân c huyn, thị xã, thành ph.

3. Cp xã:

a) B phn tiếp nhn và trả kết qu ca UBND c thị trn.

b) Đi vi UBND c phưng thuộc thành ph Long Xuyên, thành phố Châu Đc, thị xã Tân Châu, giao Ch tch UBND thành phố Long Xuyên, thành ph Châu Đc, thị xã Tân Châu la chn nhng phưng có s lưng thủ tục hành chính tiếp nhn nhiu vào ngày thứ by cn thiết bố trí B phn tiếp nhn và tr kết qu ca UBND t 2 đến 3 phưng làm vic bui sáng ngày thứ by để tiếp nhn, gii quyết thủ tc hành chính cho tổ chc, cá nhân.

4. Vic t chc tiếp nhn, gii quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ by hàng tun đối vi c cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên đa bàn tnh thc hin thng nht theo quy đnh ca Bộ, ngành qun lý.

Điu 2. Trách nhim ca các cơ quan, đơn v, đa phương:

1. Thủ trưng c cơ quan, đơn v, đa phương t chc tiếp nhn, gii quyết thủ tc hành chính vào ngày th by hàng tun cn sp xếp, bố trí cán bộ, công chc, viên chc mt cách khoa hc, hp lý để không tăng biên chế, không nh hưng đến hot đng bình thưng của cơ quan, đa phương vào c ngày làm vic khác trong tun, bo đm hiu qu công việc.

2. Thc hin đúngc quy đnh v chế độ, chính sách và bo đm điu kin làm vic ca cán bộ, công chc, viên chc làm vic vào ngày thứ by hàng tun theo quy đnh ti Thông tư liên tch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 gia B Ni vụ vi B Tài chính và Công văn s 5341/BTC-HCSN ngày 12/5/2008 ca B Tài chính v vic hưng dn chế độ tr lương làm vic vào ngày th by.

n bộ, công chc làm vic vào ngày thứ by s đưc cơ quan b trí nghỉ bù vào c ngày khác, bo đm làm vic 40 gi trong tun.

a) Trưng hp cán bộ, công chc làm vic đủ 40 gi theo quy đnh và làm thêm ngày th by mà không đưc nghỉ bù (hoc có đưc bố trí nghỉ bù nhưng có s gi đưc nghỉ bù không đ s gi đã làm thêm vào ngày th by) t tin lương làm thêm ngày th by đưc tính theo quy đnh ti đim a, khon 2, mục IV, Thông tư Liên tch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 gia BNội vụ và B Tài chính hưng dn thc hin chế độ tr lương làm vic vào ban đêm, làm thêm giờ đi vi n bộ, công chc, viên chc.

Cụ thể như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ

x

200% hoặc 300%

x

Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó:

Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường.

Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

b) Trưng hp cán bộ, công chc làm vic đ 40 gi theo quy đnh, làm thêm vào ngày th 7 và đưc bố trí nghỉ vào ngày khác trong tun t tin lương làm thêm giờ đưc xác đnh như sau:

Tiền lương làm thêm giờ

=

Tiền lương giờ

x

100% hoặc 200%

x

Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó:

Mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường.

Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

c) Kinh phí làm việc vào ngày thứ bảy:

Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; trên cơ sở kế hoạch làm việc thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuần; các cơ quan xây dựng dự toán kinh phí cần thiết để trả lương làm thêm vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; gửi cơ quan tài chính cùng cấp hoặc Bộ, ngành để xem xét, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các cơ quan, địa phương triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức về ý thức, trách nhiệm tham gia làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần; tăng cường công tác tuyên truyền để tổ chức, công dân biết thực hiện.

4. Trình UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) về việc tạm dừng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần tại cơ quan, địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điu 4. Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc S Ni vụ; Thủ trưng c S, Ban ngành, Ch tch y ban nhân dân c huyn, thị xã, thành ph, Chtch y ban nhân dân c xã, phưng, thị trn có liên quan chu trách nhim thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc TW;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 741/QĐ-UBND năm 2014 tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118