Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2002/QĐ-UB về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Công nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 74/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Thanh Hải
Ngày ban hành: 02/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO ĐỊNH MỨC KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CHO SỞ CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước ;
Theo Thông tư Liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp tại Công văn số 290/CN5 ngày 08 tháng 5 năm 2002 và Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Công văn số 71 /TCCQ ngày 26 tháng 6 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Công nghiệp, như sau :

1.1. Biên chế : 80 người;

1.2. Kinh phí (lương và kinh phí quản lý hành chính) : 21 triệu đồng/người/năm.

Điều 2. Định mức giao khoán quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 và áp dụng trong 3 năm (từ năm 2002 đến năm 2004).

Điều 3. Giám đốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng phương án thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan Sở Công nghiệp theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số192/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư Liên tịch số 17/2002/TTLT-BTC-BTCCBCP ngày 08 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ để trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt triển khai thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chính – Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều  
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ
- Bộ Tài chính, Cơ quan thường trực phía Nam
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Sở Kế hoạch và Đầu tư   
- Ban Tổ chức chính quyền thành phố
- VPHĐ-UB: PVP/VX, KT
- Tổ VX, TH, CNN
- Lưu (VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2002/QĐ-UB về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Công nghiệp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102