Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 739/QĐ-BNN-KTHT năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013

Số hiệu: 739/QĐ-BNN-KTHT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 13/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/QĐ-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 - 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 (gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng.

2. Phó trưởng Ban Chỉ đạo: Ông Tăng Minh Lộc - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

3. Các Ủy viên gồm:

- Ông Phạm Anh Tuấn: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản;

- Ông Hoàng Kim Giao: Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

- Ông Nguyễn Trí Ngọc: Cục trưởng Cục Trồng trọt;

- Ông Hoàng Văn Năm: Cục trưởng Cục Thú Y;

- Ông Nguyễn Xuân Hồng: Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật;

- Ông Nguyễn Văn Việt: Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

- Ông Phạm Khánh Ly: Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT;

- Bà Nguyễn Thị Hồng: Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch;

- Ông Nguyễn Văn Hà: Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính;

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo hiểm nông nghiệp thí điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

2. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện theo văn bản hướng dẫn đã được quy định.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của từng thành viên trong Ban. Ban Chỉ đạo thành lập tổ giúp việc tại Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lưu: VT, KTHT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011-2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 739/QĐ-BNN-KTHT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC TIÊU

Xây dựng Thông tư hướng dẫn về quy mô sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất về mức độ ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG

Số TT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

Đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Kết quả thực hiện

I

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỪ THÁNG 4/2011 ĐẾN 30/6/2011

1

Thành lập Ban chỉ đạo (viết tắt là BCĐ) triển khai thực hiện QĐ số 315/QĐ-TTg và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan

Tháng 4/2011

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục KTHT

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo do Lãnh đạo Bộ ký.

- Công văn phân công nhiệm vụ.

14/4/2011

2

Lập kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Ban chỉ đạo

Tháng 4/2011

Cục KTHT

- Vụ Tài chính

- Vụ Kế hoạch

Kế hoạch được Lãnh đạo Bộ NN&PTNT phê duyệt

14/4/2011

3

Xây dựng Thông tư hướng dẫn về quy mô sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất, mức độ ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ tháng 4 - 6/2011

Cục KTHT

- Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Cục Chăn nuôi và Thú y;

- Tổng cục Thủy sản;

- Ban chỉ đạo các tỉnh thí điểm

Thông tư được Lãnh đạo Bộ NN&PTNT ký ban hành

10/6/2011

 

- Xây dựng các quy định hướng dẫn cụ thể các loại thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định số 315/QĐ-TTg

20/4/2011

Vụ Pháp chế

- Các cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, BVTV, Thú y, Đê Điều, Tổng cục Thủy sản

Báo cáo được BCĐ chấp thuận

 

- Xây dựng các quy định về quy mô sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất, mức độ ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm trong sản xuất lúa

20/4/2011

Cục Trồng trọt

Cục Bảo vệ thực vật

Báo cáo được BCĐ chấp thuận

 

- Xây dựng các quy định về quy mô sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất, mức độ ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm trong chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm

20/4/2011

Cục Chăn nuôi

Cục Thú y

Báo cáo được BCĐ chấp thuận

 

- Xây dựng các quy định về quy mô sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất, mức độ ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm trong nuôi cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng

20/4/2011

Tổng Cục Thủy sản

 

Báo cáo được BCĐ chấp thuận

4

Tham gia xây dựng Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình hỗ trợ; phê chuẩn quy tắc, biểu phí, mức trách nhiệm bảo hiểm cho các đối tượng thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Từ tháng 4 - 6/2011

Bộ Tài chính

- Cục KTHT;

- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;

- Các Cục: Chăn nuôi, Trồng trọt, Thú y, Bảo vệ thực vật và Tổng Cục Thủy sản

Văn bản Thông tư được Lãnh đạo Bộ Tài chính ký ban hành

5

Tổ chức Hội nghị, Hội thảo

 

 

 

 

 

- Tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch Ban chỉ đạo - Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan

14/4/2011

Cục KTHT

Thành viên BCĐ

 

 

- Tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo lấy ý kiến văn bản dự thảo Thông tư

05/5/2011

Cục KTHT

Thành viên BCĐ

 

 

- Tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến về nội dung Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp

15/5/2011

Cục KTHT

- Các Cục, vụ, tổng cục có liên quan;

- Thành viên BCĐ Bộ; BCĐ các tỉnh thí điểm

Tổ chức Hội thảo tại Trà Vinh

6

Hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn thực hiện thí điểm BHNN

25/5/2011

Cục KTHT

 

Thông tư được LĐ Bộ ký ban hành

10/6/2011

7

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn tại các tỉnh thí điểm

Từ 15/6 đến 30/6/2011

Các đơn vị có liên quan và BCĐ các tỉnh thí điểm

Các đối tượng được hỗ trợ tham gia thí điểm BHNN

- Các văn bản pháp lý đã được ban hành;

II

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BHNN (TỪ THÁNG 7/2011-2013)

 

Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá các tỉnh thí điểm BHNN về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Tháng 7/2011 đến tháng 12/2013

Cục KTHT

BCĐ tỉnh thí điểm và các Cục, Vụ, tổng cục liên quan

- Công văn chỉ đạo;

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát các tỉnh thí điểm;

- Báo cáo kết quả tổng hợp.

- Sổ tay hướng dẫn

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Từ tháng 7/2011 - 2013

1. Cục Kinh tế hợp tác và PTNT: là cơ quan thường trực theo dõi, tổng hợp tình hình thí điểm; trực tiếp theo dõi, đôn đốc thực hiện tại các tỉnh: Hải Phòng, Nam Định, Bến Tre.

2. Cục Chăn nuôi - Thú y: Tư vấn, theo dõi đôn đốc thực hiện tại các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bình Định, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Dương.

3. Cục Trồng trọt - BVTV: Tư vấn, theo dõi, đôn đốc thực hiện tại các tỉnh: Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

4. Tổng cục Thủy sản: Tư vấn, theo dõi, đôn đốc thực hiện tại các tỉnh: Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.

Ban chỉ đạo triển khai thực hiện thí điểm BHNN theo Quyết định số 315/QĐ-TTg , Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch này đảm bảo có hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 739/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/04/2011 thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248