Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP triển khai Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 737/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 17/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 737/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 17 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ;

Căn cứ Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long về thực hiện Nghị quyết 4 khoá XII;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 47/TTr-SNV ngày 24/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 25/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 04-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI SỰ SUY THOÁI VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, NHỮNG BIỂU HIỆN "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HOÁ" TRONG NỘI BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 737/QĐ-UBND, ngày 17/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long thực hiện Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long về thực hiện Nghị quyết 4 khoá XII, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, kiên trì, thường xuyên với quyết tâm cao trong công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

2. Yêu cầu

Chương trình phải bảo đảm tính khả thi và hiệu quả thiết thực, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại NQTW4 nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã được chỉ ra, qua đó củng cố tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết TW 4, Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương) cần chỉ đạo thực hiện ngay và thường xuyên các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnđặc điểm tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện và đưa các nội dung Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long gắn với kế hoạch công tác hàng năm và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và tổ chức cho từng công chức, viên chức và người lao động viết bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến“, tự chuyển hoá“ để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động cuối năm.

3. Tăng cường và chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có chủ trương, giải pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, đạt hiệu quả.

4. Chủ động rà soát nắm bắt tình hình và có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp đối với những công chức, viên chức và người lao động “tự diễn biến“, “tự chuyển hoá“. Tiếp nhận và xử lý kịp thời và dứt điểm các đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại liên quan đến các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến“, “tự chuyển hoá“ và thông tin kết quả cho nhân dân biết. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện nhưng chậm xử lý đối với những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến“, “tự chuyển hoá“.

5. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg , ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh (kèm theo Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 23/12/2016) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg , ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg , ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 13/CT-UBND , ngày 09/11/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; trong đó, phát huy tính tiền phong, gương mẫu và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phân công công việc hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Xem việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

7. Rà soát, hoàn thiện quy định quy định về quản lý, điều hành đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ những tiêu cực, lãng phí trong đầu tư công; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, xây dựng cơ bản, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, việc phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế….

8. Thực hiện đúng mục tiêu và hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục thực hiện đổi mới, hoàn thiện các tổ chức trong hệ thống chính trị; tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

9. Chấp hành thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập đúng theo quy định.

10. Đề cao và phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để kiểm điểm, xử lý khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có hành vi chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

11. Xây dựng quy định khung về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp. Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

12. Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. Thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THEO LỘ TRÌNH

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các sở, ban ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

Tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, tháo gỡ, khắc phục các khó khăn vướng mắc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, mở rộng đối ngoại, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dư luận quan tâm.

2. Sở Nội vụ

a) Căn cứ các quy định của Trung ương tổ chức triển khai và cụ thể hoá thành các quy định, quy chế của tỉnh về phân cấp, trong việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định, tạm đình chỉ công tác để kiểm tra, kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về xử lý, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa kỷ luật của Đảng với kỷ luật của Nhà nước.

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm công tác cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 – 2020.

c) Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, sớm tách các lĩnh vực cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất, kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý nhà nước. Xây dựng quy định của tỉnh về thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý phù hợp, kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

3. Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Chương trình hành động này.

4. Sở Tư pháp

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu tranh phòng chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hoá; rà soát, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh phê duyệt để hoàn thiện các quy định có liên quan theo yêu cầu Nghị quyết số 04-NQ/TW và Nghị quyết số 25/NQ-CP.

b) Rà soát, loại bỏ thủ tục hành chính phiền hà, không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

5. Công an tỉnh

a) Chủ động phát hiện, xử lý các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để tuyên truyền, xuyên tạc, có hành vi nói, viết, lưu trữ và phát tán tài liệu sai trái; tăng cường công tác điều tra, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp (nếu có) được dư luận và nhân dân quan tâm.

b) Tập trung bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa giữ vững bên trong.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích yêu cầu và giải pháp triển khai thực hiện NQTW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, “tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tăng cường công tác quản lý và hoạt động báo chí, xuất bản.

7. Thanh tra tỉnh

a) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, đối thoại trực tiếp và xử lý giải quyết những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề xuất của nhân dân.

b) Tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời xử lý những hành vi vi phạm trong thực thi quyền lực của người có chức, có quyền; xử lý những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có lời nói và việc làm thể hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nghiêm trọng.

c) Kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

d) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản của nhà nước mà dư luận quan tâm, nhân dân bức xúc và công khai kết quả xử lý.

đ) Thực hiện và chỉ đạo các tổ chức thanh tra tăng cường thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tập thể, cá nhân nếu có dấu hiệu tội phạm kịp thời phối hợp chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

8. Đề nghị Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chủ động phối hợp và chỉ đạo Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã và thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử những vụ việc liên quan tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gây thất thoát tài sản của Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể, Thủ trưởng các của cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện.

2. Giao cho Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện báo cáo kịp thời về Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nắm chắc tình hình, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện; định kỳ hằng năm sơ kết rút kinh nghiệm; khen thưởng, kỷ luật kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 737/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP triển khai Nghị quyết 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114