Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 724/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 25/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 16/TTr-STP ngày 04/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố; xây dựng quy trình điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Trung tâm Hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Chuyên viên NC;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I. Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thực hiện tại cấp xã, cấp huyện

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện và nơi tiếp nhận hồ sơ

Phí, lệ phí

(nếu có)

1

1.004583

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất).

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã hoặc do Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển đến. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Mức phí: 80.000 đồng/trường hợp (Miễn phí đối với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật).

2

1.004550

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã hoặc do Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển đến. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Mức phí: 80.000 đồng/trường hợp (Miễn phí đối với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật).

3

1.003862

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận.

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã hoặc do Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển đến. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Mức phí: 80.000 đồng/trường hợp (Miễn phí đối với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật).

4

1.003688

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu.

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã hoặc do Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển đến. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Chưa quy định.

5

1.003625

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã hoặc do Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển đến. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

 

Thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Mức phí: 60.000 đồng/trường hợp (Miễn phí đối với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật).

6

1.003046

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong 01 ngày làm việc từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Chưa quy định.

7

2.000801

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã hoặc do Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển đến. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

 

Thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Mức phí: 70.000 đồng/trường hợp (Miễn phí đối với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật).

8

1.001696

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã hoặc do Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển đến. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

 

Chưa quy định.

9

1.000655

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ do UBND cấp xã hoặc do Trung tâm Hành chính công cấp huyện chuyển đến. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến bộ phận một cửa UBND cấp xã hoặc Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

 

Thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Mức phí: 20.000 đồng/trường hợp (Miễn phí đối với hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật).

II. Lĩnh vực quốc tịch thực hiện tại cấp tỉnh

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện và cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Phí, lệ phí

 (nếu có)

1

2.001895

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trong đó, thời hạn tiếp nhận và trả hồ sơ 01 ngày, giải quyết tại cơ quan chuyên môn 04 ngày)

- Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nếu đang cư trú ở trong nước nơi người đó cư trú), không ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Lệ phí: 100.000 đồng

2

2.002039

Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

115 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền)

- Cách thức thực hiện: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nơi người đó cư trú), không ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Lệ phí: 3.000.000 đồng.

Miễn lệ phí đối với một số trường hợp đặc biệt.

3

2.002038

Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

85 ngày (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền).

- Cách thức thực hiện: Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nơi người đó cư trú), không ủy quyền người khác nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính thì người thụ lý hồ sơ gửi Phiếu thụ lý cho người nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Lệ phí: 2.5000.000 đồng.

Miễn lệ phí đối với một số trường hợp đặc biệt

4

2.002036

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

75 ngày (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền).

- Cách thức thực hiện: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nơi người đó cư trú), không ủy quyền người khác nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính thì người thụ lý hồ sơ gửi Phiếu thụ lý cho người nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Lệ phí: 2.5000.000 đồng.

 

5

1.005136

Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước

- Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam.

- Thông tư số 02/2020/TT-BTP ngày 08/4/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch.

- 20 ngày làm việc đối với trường hợp có giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam

- 55 ngày làm việc đối với trường hợp không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (thời gian thực tế giải quyết hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền) và 01 ngày tiếp nhận và trả kết quả

- Cách thức thực hiện: Người yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến đến Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh, địa chỉ: Số 11A, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nơi người đó cư trú), không ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu chính thì người thụ lý hồ sơ gửi Phiếu thụ lý cho người nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Công an tỉnh, cơ quan, tổ chức có liên quan

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Lệ phí: 100.000 đồng.

Miễn lệ phí đối với một số trường hợp đặc biệt.

III. Lĩnh vực chứng thực

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tụchành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện và cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Phí, lệ phí

(nếu có)

I

Thủ tục hành chính áp dụng chung

1

2.000815

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 

Trong ngày làm việc.

Trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp, khó kiểm tra, đối chiếu mà không thể đáp ứng được thời hạn quy định trên thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Các trường hợp không thể trả kết quả ngay trong ngày thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã hoặc các tổ chức hành nghề công chứng.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ UBND cấp xã.

+ Các tổ chức hành nghề công chứng.

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016; Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản (Trang là căn cứ thu phí được tính theo trang của bản chính).

2

2.000843

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong ngày làm việc. Trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp, khó kiểm tra, đối chiếu mà không thể đáp ứng được thời hạn quy định trên thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Các trường hợp không thể trả kết quả ngay trong ngày thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc các tổ chức hành nghề công chứng.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ Các tổ chức hành nghề công chứng.

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016; Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản (trang là căn cứ thu phí được tính theo trang của bản chính).

3

2.000884

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (Áp dụng cho cả chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong ngày làm việc.

Trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã hoặc các tổ chức hành nghề công chứng hoặc ngoài trụ sở của cơ quan có thẩm quyền chứng thực nếu người yêu cầu chứng thực thuộc diện già yếu

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ UBND cấp xã.

+ Các tổ chức hành nghề công chứng.

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016; Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được tính là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

 

4

2.000913

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong ngày làm việc.

Trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ UBND cấp xã.

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

5

2.000927

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong ngày làm việc.

Trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ UBND cấp xã.

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

6

2.000942

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong ngày làm việc.

Trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Phòng Tư pháp cấp huyện.

+ UBND cấp xã.

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản (trang là căn cứ thu phí được tính theo trang của bản chính).

II

Thủ tục hành chính cấp huyện

1

2.000992

Chứng thực chữ ký mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong ngày làm việc.

Trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc kéo dài hơn theo thỏa thuận thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

+ Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố (nơi có cộng tác viên dịch thuật ngôn ngữ đó).

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

 

Mức phí:

10.000 đồng/trường hợp.

2

2.001008

Chứng thực chữ ký mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trong ngày làm việc.

Trường hợp tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ thì có thể chuyển sang ngày làm việc tiếp theo hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo hoặc kéo dài hơn theo thỏa thuận thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện.

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

10.000 đồng/trường hợp.

3

2.001044

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện.

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

 

4

2.001050

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

Mức phí:

50.000 đồng/văn bản.

 

5

2.001052

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Phòng Tư pháp cấp huyện.

 

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

50.000 đồng/văn bản.

 

III

Thủ tục hành chính cấp xã

1

2.001035

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận một cửa UBND cấp xã (nơi có đất hoặc nơi có nhà ở).

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

UBND xã, phường, thị trấn (nơi có đất hoặc nơi có nhà ở).

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

 

2

2.001018

Chứng thực di chúc

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

UBND cấp xã.

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

50.000 đồng/di chúc.

 

3

2.001016

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

UBND cấp xã.

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

50.000 đồng/văn bản.

 

4

2.001406

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

UBND cấp xã.

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

50.000 đồng/văn bản.

 

5

2.001009

Chứng thực văn bản thỏa thuận khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.

- Cách thức thực hiện:

Người có yêu cầu nộp hồ sơ trực tiếp đến bộ phận một cửa UBND cấp xã.

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

UBND cấp xã.

 

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

Mức phí:

50.000 đồng/văn bản.

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

 Thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực

1

2.001004

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ở nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Chứng thực.

Cơ quan công chứng.

2

Không có

mã số

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (Áp dụng cho cả chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Chứng thực.

Cơ quan công chứng.

3

1.004866

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

Sở Tư pháp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


50

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139