Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Số hiệu: 723/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Hữu Thành
Ngày ban hành: 25/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 723/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NHÀ Ở, VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ số: 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 01/2018/TT-VPCP ngày 23/112018 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1198/TTr-SXD ngày 11/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Quyết định, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng, điều chỉnh quy trình nội bộ trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố; xây dựng quy trình điện tử tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Trung tâm Hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (VP Chính phủ);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh,
Chuyên viên XDCB;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thành

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NHÀ Ở, VẬT LIỆU XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 723/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện và nơi tiếp nhận hồ sơ

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Phí, lệ phí

Tên VBQPPL quy định nội dung thủ tục

Ghi chú

1

 Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

 Vật liệu xây dựng

- Cơ quan thực hiện:

 Sở Xây dựng;

- Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh (Số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tuyến tại địa chỉ: dcv.bacninh.gov.vn

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

- 150.000 đồng theo hướng dẫn tại Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

- Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy.

- Thực hiện DVC mức độ 3

- Thực hiện 4 tại chỗ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

2

 Thủ tục công nhận hạng/

 công nhận lại hạng nhà chung cư

 

Nhà ở

 

 

- Cơ quan thực hiện:

 Sở Xây dựng

- Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh (Số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

- 15 làm việc ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh: 2 ngày

- Thời gian thực hiện tại Sở: 13 ngày.

 

 Theo quy định.

 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

-Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng qu y định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

 

 

 3

 Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

Nhà ở

 

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng

- Nơi tiếp nhận: Tổ chức, công dân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định qua đường bưu điện gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh (Số 11A Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

- 15 làm việc ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:

- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm HCC tỉnh: 2 ngày

- Thời gian thực hiện tại Sở: 13 ngày.

 

 Theo quy định

 

-Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

-Thông tư số 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 723/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở, vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


57

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97