Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 714/QĐ-UBND 2020 công bố thủ tục hành chính giao dịch bảo đảm Sở Tư pháp Bình Định

Số hiệu: 714/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 04/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 714/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 04 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 30/TTr-STP ngày 02 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 06 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định (có Phụ lục 01 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 04 thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi trách nhiệm thực hiện của đơn vị được công bố chuẩn hóa tại Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, KSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC 06 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành theo Quyết định số: 714/QĐ-UBND ngày 04 tháng 03 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết (ngày)

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Cơ quan chủ trì giải quyết

Các cơ quan phối hợp giải quyết

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua BCCI

Phí, lệ phí (nếu có)

Nội dung chuẩn hóa

Căn cứ pháp lý

1

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai

Không

Không

80.000 đồng/hồ sơ

Chuẩn hóa tên thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển đến)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai

Không

Không

80.000 đồng/hồ sơ

Chuẩn hóa tên thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển đến)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã

Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai

3

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai

Không

Không

80.000 đồng/hồ sơ

Chuẩn hóa tên thủ tục hành chính: “Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở” và “Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển đến)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã

Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai

4

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai

Không

Không

80.000 đồng/hồ sơ

Chuẩn hóa tên thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển đến)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã

Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai

5

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai

Không

Không

80.000 đồng/hồ sơ

Chuẩn hóa tên thủ tục hành chính: Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển đến)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã

Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai

6

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Trung tâm Phục vụ hành chính công chuyển đến)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng Đăng ký đất đai

Không

Không

80.000 đồng/hồ sơ

1. Chuẩn hóa tên thủ tục hành chính: Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở); 2.Chuẩn hóa trình tự thực hiện, người yêu cầu đăng ký phải thực hiện thủ tục chứng nhận quyền sở hữu nhà trước khi thực hiện thủ tục đăng ký chuyển tiếp.

- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm;

- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm.

03 ngày làm việc (được tính từ ngày Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai nhận hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển đến)

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoặc cấp xã

Chi nhánhVăn phòng Đăng ký đất đai

Tổng số: 06 TTHC

 

PHỤ LỤC 02

BÃI BỎ 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Ban hành theo Quyết định số: 714/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định bị bãi bỏ

1

1.004583.000.00.00.H08

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

2

T-BDI-281482-TT

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở

3

1.004550.000.00.00.H08

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai

4

1.001696.000.00.00.H08

Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Tổng cộng: 04 TTHC

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 714/QĐ-UBND ngày 04/03/2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


598

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!