Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 714/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 23/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 714/QĐ-CT

Quảng Trị, ngày 23 tháng 04 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MI BAN HÀNH/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỐI, BỔ SUNG THUỘC THM QUYN GII QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 cua Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ quy định sửa đi, b sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ Sửa đi, b sung một sđiều cua các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng;

Căn cứ Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/201 1 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đi, bsung thuộc thm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công bố thủ tục hành chính này bng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành s; giới thiệu trên báo chí; Đài Truyền hình; Đài Phát thanh... đphục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NN(N),KSTTHC(3b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 714/QĐ-CT ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

PHẦN 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI:

1

Thủ ục hành chính mi:

1.1

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

II. LĨNH VỰC HỘ TỊCH:

1

Th tc hành chính mi:

1.1

Điu chnh nội dung trong shộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

2

Thủ tục hành chính sửa đi, b sung:

2.1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.2

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

2.3

Cấp li bn chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

2.4

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tnước ngoài

2.5

Đăng ký khai t có yếu tnước ngoài

2.6

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

2.7

Ghi vào shộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con

III. LĨNH VỰC QUC TỊCH:

1

Th tục hành chính mới:

1.1

Xác nhận có quc tịch Việt Nam, xác nhận là người gc Việt Nam

IV. LĨNH VỰC BỔ TR TƯ PHÁP (CÔNG CHỨNG):

1

Thủ tục hành chính sửa đổi, b sung:

1.1

Công chứng hợp đng chuyn nhượng quyn sdụng đt

1.2

Công chng hợp đồng chuyn nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gn lin với đt

1.3

Công chứng hợp đng tặng cho quyn sử dụng đt

1.4

Công chứng hợp đng tặng cho quyn sử dụng đt và tài sản gắn lin với đất

1.5

Công chứng hợp đng góp vn bng quyền sử dụng đt

1.6

Công chứng hợp đng góp vn bng quyn sử dụng đt và tài sản gn liền với đất

1.7

Công chứng bản thỏa thuận phân chia di sản

1.8

Công chứng văn bản khai nhn di sản

1.9

Công chng hợp đng thế chp quyn sử dụng đt

1.10

Công chứng hợp đng thế chp quyn sử dụng đt và tài sản gn lin với đất

1.11

Công chng hợp đồng thuê quyn sử dụng đt

1.12

Công chng hợp đng thuê quyn sử dụng đt và tài sản gn lin với đất

1.13

Công chứng hợp đng thuê nhà

1.14

Công chứng hợp đng chuyn đi quyn sử dụng đt nông nghiệp

V. LĨNH VC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ:

1

Thủ tục hành chính sửa đổi, b sung:

1.1

Đề nghị tham gia làm Cng tác viên trợ giúp pháp lý

VI. LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP (LÝ LỊCH TƯ PHÁP):

1

Thủ tục hành chính sửa đi, b sung:

1.1

Cp Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân, cơ quan, tchức

VII. LĨNH VỰC B TRỢ TƯ PHÁP (QUẢN LÝ LUẬT SƯ):

1

Thủ tục hành chính sửa đôi, bô sung:

1.1

Thành lập Đoàn luật sư

1.2

Phê duyệt Điu lệ Đoàn luật sư

1.3

Tchức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

1.4

Phê chun kết quĐại hội Đoàn luật sư

1.5

Bãi nhiệm Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn luật sư

1.6

Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hu hạn hai thành viên trở lên, chuyn đi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiêm hữu hn mt thành viên

1.7

Cp thẻ tư vn viên pháp luật

1.8

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vn pháp luật

TC: 34 TT

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 714/QĐ-CT ngày 23/04/2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.115

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!