Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 71/2000/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 04/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 71/2000/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHUYỂN VIỆN NGHIÊN CỨU RAU QUẢ THUỘC TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM VỀ TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 73/CP ngày 01/ll/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Công văn số: 607/CP-NN ngày 26/6/2000 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2.  Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Tổng công ty Rau quả Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tiến hành bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng Viện nghiên cứu Rau quả về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số liệu bàn giao theo quyết toán đến 31/12/1999.

Giao cho Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và CLSP, Vụ Kế hoạch và quy hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán... theo chức năng của mình hướng dẫn việc bàn giao, tiếp nhận và hoàn chỉnh các nội dung đối với cơ quan khoa học trực thuộc Bộ theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Giao cho Viện trưởng Viện nghiên cứu Rau quả xây dựng chức năng nhiệm vụ của Viện trình Bộ ban hành.

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quyết định trước đây trái với quyết định này đều không còn hiệu lực .

Điều 4.  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Rau quả Việt Nam và Viện trưởng Viện nghiên cứu Rau chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Như điều 4
- VPCP (thay b/c)
- Bộ KHCN&MT (thay b/c)
- Bộ KH & ĐT (thay b/c)
- Bộ tài chính (thay b/c)
- Ban TCCBCP (thay b/c)
- Lưu VP+TCCB

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG
 
Ngô Thế Dân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2000/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/07/2000 chuyển Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Tổng công ty Rau quả Việt Nam về trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!